din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5071 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019

INTEGRAL: Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019


Publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 09.05.2019

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019


Articolul 1
(1) In vederea acordarii licentei prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, denumita in continuare Legea nr. 142/2018, operatorul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) contine informatiile mentionate la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei, denumit in continuare Regulamentul delegat 2015/1.011.
(3) La cererea prevazuta la alin. (1), operatorul anexeaza urmatoarele:
a) documentele sau declaratiile din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) lit. a) si b) pct. v), vi), ix), x) din Regulamentul delegat 2015/1.011;
b) certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri;
c) documente din care rezulta procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operatiunilor de fabricare, producere, testare, sinteza, extractie, conditionare sau folosire, cantitatile de materie prima ce se utilizeaza si randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operatiunilor cu substante clasificate din categoria 1 pentru care se solicita acordarea licentei.
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele prevazute la alin. (3) se depun sau se transmit prin posta, curierat, e-mail sau fax la Agentia Nationala Antidrog.


Articolul 2
(1) In cazul in care cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) este incompleta ori nu sunt anexate documentele prevazute la art. 1 alin. (3) sau Agentia Nationala Antidrog apreciaza ca sunt necesare informatii suplimentare, considerate relevante, aceasta transmite operatorului o solicitare de completare a documentatiei sau de furnizare a informatiilor suplimentare. Operatorul are obligatia de a transmite Agentiei Nationale Antidrog documentele sau informatiile suplimentare, in cel mai scurt timp, fara a depasi 15 zile de la transmiterea solicitarii.
(2) Din momentul transmiterii solicitarii prevazute la alin. (1) si pana la data furnizarii de catre operator a datelor, a documentelor sau a informatiilor solicitate, solutionarea cererii de acordare a licentei se suspenda.
(3) Netransmiterea datelor sau a documentelor ori necomunicarea informatiilor in termenul prevazut la alin. (1) atrage refuzul acordarii licentei.


Articolul 3
(1) In vederea acordarii licentei prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, formatiunile antidrog ale Politiei Romane, competente teritorial, comunica Agentiei Nationale Antidrog punctul de vedere solicitat.
(2) Pe baza informatiilor cuprinse in punctul de vedere prevazut la alin. (1) si a informatiilor rezultate din verificarile proprii, Agentia Nationala Antidrog stabileste daca exista motive intemeiate de suspiciune ca substantele clasificate sunt destinate productiei ilegale de stupefiante sau de substante psihotrope.
(3) Licenta se acorda in termenul si pentru operatiunile prevazute la art. 3 alin. (4) si (6) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1.013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind precursorii drogurilor si Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului intre Uniune si tarile terte cu precursori ai drogurilor, denumit in continuare Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013, in formatul stabilit in anexa I la acesta.


Articolul 4
(1) Refuzul acordarii licentelor, suspendarea sau revocarea lor, prevazute la art. 9 din Legea nr. 142/2018, se realizeaza prin decizie motivata a Agentiei Nationale Antidrog, care se comunica de indata solicitantului sau titularului prin orice mijloc de comunicare ce asigura transmiterea deciziei si confirmarea primirii acesteia.
(2) In cazul in care a fost emisa o decizie de refuz a acordarii licentei, solicitantul poate depune la Agentia Nationala Antidrog o noua solicitare numai dupa indeplinirea conditiilor legale a caror nerespectare a stat la baza deciziei de refuz a acordarii licentei.
(3) In cazul in care a fost emisa o decizie de suspendare sau revocare a licentei, titularul are obligatia ca de la momentul comunicarii respectivei decizii sa inceteze operatiunile cu precursori de droguri si sa informeze Agentia Nationala Antidrog cu privire la stocurile de substanta de care dispune. In cazul in care suspendarea sau revocarea licentei intervin pe parcursul derularii unei operatiuni sau a unui ciclu de productie, care nu pot fi suspendate, titularul informeaza de indata Agentia Nationala Antidrog despre acest lucru.
(4) Suspendarea licentei opereaza pana la momentul incetarii motivelor care au stat la baza acestei masuri.


Articolul 5
(1) In cazul prevazut la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, solicitarea acordarii unei noi licente se face cu respectarea prevederilor art. 1.
(2) In cazul acordarii unei noi licente, titularul acesteia are obligatia de a depune la Agentia Nationala Antidrog, in original, licenta anterioara.
(3) In cazul prevazut la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 142/2018, Agentia Nationala Antidrog opereaza modificarile notificate de titular si elibereaza acestuia un exemplar actualizat al licentei, cu pastrarea celorlalte elemente. Pe licenta actualizata, Agentia Nationala Antidrog insereaza, pe verso, mentiunea "actualizat la data de .".


Articolul 6
(1) In vederea acordarii licentei speciale prevazute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 142/2018, solicitantul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Farmaciile si cabinetele de medicina veterinara anexeaza la cererea pentru acordarea licentei speciale inclusiv autorizatia de functionare emisa de autoritatea competenta.
(3) Licenta speciala se acorda in termen de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii la Agentia Nationala Antidrog.
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) precum si documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 7
(1) In vederea acordarii inregistrarii prevazute la art. 7 din Legea nr. 142/2018, solicitantul formuleaza o cerere care contine informatiile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat 2015/1.011. Modelul de cerere este prevazut in anexa nr. 2.
(2) La cererea prevazuta la alin. (1), operatorul anexeaza urmatoarele:
a) documentele si declaratiile din care rezulta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 3 alin. (2) lit. a) si b) pct. v), vi), ix) si x) din Regulamentul delegat 2015/1.011;
b) certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri;
c) documente din care rezulta procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operatiunilor de fabricare, producere, testare, sinteza, extractie, conditionare sau folosire, cantitatile de materie prima ce se utilizeaza si randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operatiunilor cu substante clasificate din categoria 2, pentru care se solicita acordarea inregistrarii.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele prevazute la alin. (2) se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 8
(1) In vederea acordarii inregistrarii speciale, solicitantul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Farmaciile si cabinetele de medicina veterinara anexeaza la cererea pentru acordarea inregistrarii speciale inclusiv autorizatia de functionare emisa de autoritatea competenta.
(3) Inregistrarea speciala se acorda in termen de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii la Agentia Nationala Antidrog.
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 9
(1) Inregistrarea prevazuta la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 se acorda in termenul de 60 de zile lucratoare prevazut la art. 3 alin. (4) din Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) - (3), (5) si (6), art. 4, 6 si 7 din acelasi regulament, in formatul prevazut in anexa II la acesta.
(2) Prevederile art. 4 si art. 5 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul solicitarilor de acordare a unor noi inregistrari in temeiul art. 9 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, dispozitiile art. 7 se aplica in mod corespunzator.


Articolul 10
(1) In vederea certificarii mentinerii conditiilor de acordare a licentei speciale sau a inregistrarii speciale prevazute de art. 5 alin. (4) si art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, titularul formuleaza o declaratie pe propria raspundere al carei model este prevazut in anexa nr. 3, din care sa rezulte ca datele furnizate cu ocazia acordarii licentei speciale sau a inregistrarii speciale nu au suferit modificari.
(2) Declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) se depune cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data acordarii licentei speciale sau a inregistrarii speciale ori de la data certificarii mentinerii conditiilor pentru care au fost acordate, dupa caz, la care se anexeaza licenta speciala sau inregistrarea speciala respectiva.
(3) Titularul licentei speciale sau al inregistrarii speciale care solicita certificarea mentinerii conditiilor de acordare a acestora furnizeaza, la cererea Agentiei Nationale Antidrog, toate datele, informatiile sau documentele necesare in acest scop.
(4) Dupa depunerea declaratiei prevazute la alin. (1), Agentia Nationala Antidrog certifica mentinerea conditiilor de acordare a licentei speciale sau a inregistrarii speciale, prin inserarea pe versoul acestora a mentiunii "certificare mentinere conditii".
(5) In cazul in care titularul nu depune declaratia prevazuta la alin. (1) in termenul prevazut la alin. (2), licenta speciala sau inregistrarea speciala isi inceteaza valabilitatea.
(6) Documentele prevazute la alin. (2) se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog prin posta sau curierat, prevederile art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 11
(1) In vederea acordarii autorizatiei de export prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, operatorul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 4.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) contine informatiile prevazute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte, denumit in continuare Regulamentul nr. 111/2005, si este insotita de copia autorizatiei de import emisa de autoritatea competenta a partenerului extern sau confirmarea din partea autoritatii competente din tara importatoare din care sa rezulte ca pentru substanta clasificata in cantitatea respectiva nu este necesara o autorizatie de import.
(3) Autorizatia de import si confirmarea din partea autoritatii competente din tara importatoare prevazute la alin. (2) sunt insotite de traducerea autorizata in limba romana.
(4) In cazul exportului de precursori de droguri din categoria 4, operatorul efectueaza mentiuni distincte privind cantitatea totala a produsului exportat, precum si cantitatea si procentul substantei clasificate din continutul acestuia.
(5) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 12
(1) Dupa primirea cererii prevazute la art. 11 alin. (1), Agentia Nationala Antidrog realizeaza notificarea prealabila a operatiunii de export, prevazuta la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 142/2018.
(2) Autorizatia de export se acorda in termenul prevazut la art. 13 alin. (2) din Regulamentul nr. 111/2005 si cu respectarea art. 14 alin. (1) teza I din acelasi regulament, in formatul prevazut in anexa nr. III la Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013.
(3) In situatia prevazuta la art. 13 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul nr. 111/2005, Agentia Nationala Antidrog instiinteaza operatorul prin orice mijloace de comunicare cu privire la prelungirea termenului de acordare a autorizatiei de export.
(4) In cazul in care informatiile prevazute la art. 14 teza I din Regulamentul nr. 111/2005 nu sunt disponibile pana la data acordarii autorizatiei de export, acestea se transmit Agentiei Nationale Antidrog inainte de efectuarea deplasarii fizice a transportului.
(5) Autorizatia de export se prezinta de catre operator la biroul vamal in vederea completarii cu informatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 111/2005, daca acestea nu au putut fi furnizate in momentul solicitarii acordarii autorizatiei, precum si in vederea inscrierii cantitatii efectiv exportate.


Articolul 13
(1) Autorizatia de export emisa in patru exemplare, redactate in limbile romana si engleza, se utilizeaza potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013.
(2) Operatorul are obligatia de a prezenta biroului vamal exemplarele nr. 2 si 3 ale autorizatiei de export, in vederea inscrierii mentiunii privind cantitatea de substanta efectiv exportata, precum si in scopul introducerii informatiei in baza nationala de date privind precursorii de droguri prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018.
(3) Biroul vamal returneaza Agentiei Nationale Antidrog exemplarul nr. 2 al autorizatiei de export, adnotat corespunzator.


Articolul 14
(1) Acordarea unei autorizatii de export prin procedura simplificata se poate realiza in situatiile si cu respectarea conditiilor prevazute de art. 12 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011.
(2) In vederea obtinerii autorizatiei de export prin procedura simplificata operatorul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 5.
(3) Cererea prevazuta la alin. (2) contine cel putin datele prevazute la art. 12 alin. (2) din Regulamentul delegat 2015/1.011.
(4) In cazul prevazut la art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat 2015/1.011, solicitantul depune la Agentia Nationala Antidrog inclusiv documentele din care rezulta situatia de asistenta medicala de urgenta declarata pe teritoriul tarii de destinatie, precum si confirmarea acestei situatii de catre autoritatea competenta a respectivului stat.
(5) Cererea prevazuta la alin. (2) si documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 15
(1) Dupa primirea cererii prevazute la art. 14 alin. (2), Agentia Nationala Antidrog realizeaza notificarea prealabila a exportului simplificat, potrivit art. 11 din Regulamentul delegat 2015/1.011.
(2) Autorizatia de export prin procedura simplificata se acorda in termenul prevazut la art. 12 alin. (3) din Regulamentul delegat 2015/1.011 si in formatul prevazut de anexa III pct. II la Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013.
(3) Informatiile privind itinerarul, mijlocul de transport si data exacta a efectuarii fiecarui export partial, care nu sunt disponibile pana la data depunerii cererii prevazute la art. 14 alin. (2), se transmit Agentiei Nationale Antidrog inaintea efectuarii fiecarui transport.
(4) Exemplarele autorizatiei de export acordata prin procedura simplificata se utilizeaza potrivit art. 11 alin. (8) din Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013, exportatorul avand obligatia completarii datelor si prezentarii exemplarului nr. 2 al autorizatiei de export biroului vamal.
(5) Pe verso-ul exemplarului nr. 2 al autorizatiei de export se indica pentru fiecare transport greutatea totala autorizata, cantitatea disponibila, cantitatea de substanta clasificata partiala care face obiectul operatiunii de export si cantitatea restanta si declaratia vamala si se prezinta biroului vamal in vederea confirmarii mentiunilor inscrise. Pentru fiecare operatiune de export, pe declaratia vamala se completeaza numarul autorizatiei si se trece mentiunea "autorizatie de export prin procedura simplificata".
(6) Biroul vamal verifica si certifica in cazul fiecarui transport datele inscrise de exportator pe exemplarul nr. 2 al autorizatiei de export, sens in care completeaza rubrica nr. 27 a acestuia.
(7) Exportatorul transmite Agentiei Nationale Antidrog exemplarul nr. 2 al autorizatiei de export acordate prin procedura simplificata in termenul prevazut de art. 11 alin. (10) din Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013.


Articolul 16
Refuzul acordarii autorizatiei de export, in cazurile prevazute la art. 15 din Regulamentul nr. 111/2005, suspendarea sau revocarea autorizatiei de export in cazurile prevazute la art. 16 din acelasi regulament se fac prin decizie motivata a Agentiei Nationale Antidrog, care se comunica de indata solicitantului sau titularului prin orice mijloace de comunicare ce asigura transmiterea deciziei si confirmarea primirii acesteia.


Articolul 17
(1) In vederea acordarii autorizatiei de import prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, operatorul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 6.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) contine informatiile prevazute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.
(3) In vederea autorizarii importului de substante clasificate din categoria 1, Agentia Nationala Antidrog poate solicita motivat informatii din partea formatiunii centrale antidrog a Politiei Romane.
(4) Informatiile solicitate potrivit alin. (3) se comunica in termen de 5 zile de la data la care a fost transmisa cererea. In masura in care nu se comunica Agentiei Nationale Antidrog un raspuns in termen, aceasta apreciaza ca nu sunt incidente situatii dintre cele prevazute la art. 23 lit. b) si c) din Regulamentul nr. 111/2005.
(5) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune sau se transmite la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 18
(1) Agentia Nationala Antidrog acorda autorizatia de import in termenul prevazut la art. 21 alin. (2) din Regulamentul nr. 111/2005, in formatul prevazut in anexa IV la Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013.
(2) Autorizatia de import emisa in 4 exemplare, redactate in limbile romana si engleza, se utilizeaza potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013.
(3) Dupa ajungerea marfii la sediile importatorului acesta transmite Agentiei Nationale Antidrog exemplarul 3 al autorizatiei de import, avand inscrisa, sub semnatura reprezentantului legal, mentiunea "ajuns la destinatie".


Articolul 19
Refuzul acordarii autorizatiei de import in cazurile prevazute la art. 23 din Regulamentul nr. 111/2005, precum si suspendarea sau revocarea autorizatiei de import in situatia prevazuta la art. 24 din acelasi regulament se fac prin decizie motivata a Agentiei Nationale Antidrog, care se comunica de indata solicitantului sau titularului, prin orice mijloace de comunicare ce asigura transmiterea deciziei si confirmarea primirii acesteia.


Articolul 20
(1) La primirea unei notificari prealabile transmise de autoritatea competenta a tarii de export, Agentia Nationala Antidrog solicita formatiunilor antidrog ale Politiei Romane, competente teritorial, informatii din care sa rezulte daca exista motive intemeiate de suspiciune de deturnare sau alte motive care sa impuna obiectii fata de operatiunea notificata.
(2) Informatiile solicitate potrivit alin. (1) se comunica in termen de 5 zile de la data transmiterii solicitarii.
(3) In cazul in care nu se comunica un raspuns in termenul prevazut la alin. (2), iar din informatiile pe care Agentia Nationala Antidrog le detine nu rezulta existenta unor motive sau informatii care sa impuna obiectii fata de operatiunea notificata, aceasta informeaza autoritatea competenta a tarii de export despre acest lucru.


Articolul 21
(1) Autorizatiile de export si autorizatiile de import sunt valabile pana la finalizarea operatiunilor autorizate, fara a depasi termenul prevazut la art. 18, respectiv la art. 25 din Regulamentul nr. 111/2005.
(2) In aplicarea art. 18 teza a II-a si a art. 25 teza a II-a din Regulamentul nr. 111/2005, Agentia Nationala Antidrog poate prelungi, in mod exceptional, valabilitatea documentelor prevazute la alin. (1) pe baza unei cereri in cuprinsul careia sunt indicate motivele pe care se intemeiaza solicitarea.
(3) Cererea prevazuta la alin. (2) se depune sau se transmite de catre operator la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 22
In cazul acordarii unei noi licente sau inregistrari, termenul de valabilitate al acestora se calculeaza incepand cu ultima zi de valabilitate a licentei sau inregistrarii anterioare.


Articolul 23
(1) In cazul pierderii licentei, a licentei speciale, a inregistrarii, a inregistrarii speciale, a autorizatiei de export sau a autorizatiei de import, titularul are obligatia de a publica un anunt intr-un cotidian de larga circulatie din Romania, de indata ce a luat la cunostinta despre eveniment, informand in acelasi timp Agentia Nationala Antidrog.
(2) In vederea eliberarii unui duplicat al documentelor prevazute la alin. (1), titularul depune sau transmite la Agentia Nationala Antidrog o cerere in cuprinsul careia declara pe propria raspundere faptul ca nu au intervenit modificari fata de momentul acordarii documentelor pierdute. La cerere se anexeaza dovada efectuarii anuntului prevazut la alin. (1).
(3) Dupa indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2), Agentia Nationala Antidrog elibereaza titularului, in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii, o copie a exemplarului detinut de aceasta, purtand mentiunea "DUPLICAT - inlocuieste documentul original".


Articolul 24
(1) In cazul deteriorarii licentei, a licentei speciale, a inregistrarii, a inregistrarii speciale, a autorizatiei de export sau a autorizatiei de import, astfel incat autenticitatea acestora sa nu mai poate fi validata, titularul formuleaza o cerere la Agentia Nationala Antidrog pentru eliberarea unui duplicat.
(2) In cuprinsul cererii prevazute la alin. (1) titularul declara pe propria raspundere faptul ca nu au intervenit modificari fata de momentul acordarii documentelor prevazute la alin. (1). La cerere titularul anexeaza documentul deteriorat.
(3) Dupa indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2), Agentia Nationala Antidrog elibereaza titularului, in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii la Agentia Nationala Antidrog, o copie a exemplarului detinut de aceasta, purtand mentiunea "DUPLICAT - inlocuieste documentul original".
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog prin posta sau curierat.


Articolul 25
Licentele, licentele speciale, inregistrarile, inregistrarile speciale, autorizatiile de export, autorizatiile de import si duplicatele acestora se ridica de la sediul Agentiei Nationale Antidrog de catre reprezentantul legal sau de catre persoana responsabila de activitatea cu precursori de droguri ori de catre un delegat al reprezentantului legal, in baza unei imputerniciri emise in acest scop.


Articolul 26
In cazul in care pe parcursul efectuarii unui transport de precursori de droguri, dar si in orice alta situatie, are loc un eveniment care presupune eliberarea accidentala de precursori de droguri, pierdere, distrugere sau furt de precursori de droguri, transportatorul, operatorul sau utilizatorul, dupa caz, notifica de indata Agentiei Nationale Antidrog evenimentul, dupa ce au fost sesizate organele competente in functie de evenimentul produs.


Articolul 27
(1) In aplicarea prevederilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 142/2018, operatorul care furnizeaza precursori de droguri din categoria 1 solicita clientului un exemplar al declaratiei privind utilizarea/utilizarile specifica/specifice a/ale substantelor clasificate, semnat de catre client. Pe exemplarul declaratiei, operatorul aplica stampila si inscrie data prezentarii acesteia, in scopul prevenirii modificarii ori inlocuirii acestuia.
(2) Exemplarul declaratiei prevazut la alin. (1) insoteste precursorii de droguri din categoria 1 pe toata durata transportului pe teritoriul Uniunii Europene si se prezinta, la cerere, autoritatilor competente.
(3) Certificarea declaratiei privind utilizarea/utilizarile specifica/specifice se poate face si pentru substantele clasificate din categoria 2, dispozitiile alin. (1) si (2) aplicandu-se in mod corespunzator.
(4) In vederea demonstrarii scopului legal in cazurile prevazute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, operatorul prezinta, la solicitarea autoritatilor mentionate la art. 16 din Legea nr. 142/2018, potrivit atributiilor ce le revin, documentele prevazute la art. 8 din Regulamentul delegat 2015/1.011.


Articolul 28
Listele cu substantele neclasificate prevazute la art. 13 alin. (2) si la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 142/2018 se transmit de Agentia Nationala Antidrog in baza unor protocoale incheiate in acest sens cu operatorii de precursori de droguri.


Articolul 29
(1) In aplicarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 142/2018, incepand cu anul 2020, operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri comunica Agentiei Nationale Antidrog pana la data de 15 februarie a fiecarui an informatiile privind tranzactiile cu substante clasificate din categoriile 1, 2, 3 si 4, aferente anului precedent, precum si estimarea necesarului pentru anul in curs, potrivit modelului de raportare prevazut in anexa nr. 7.
(2) Comunicarea informatiilor privind tranzactiile cu substante clasificate de catre persoanele juridice si fizice exceptate de la obligatia inregistrarii se poate face in conditiile prevazute la alin. (1) potrivit instructiunilor emise de Agentia Nationala Antidrog, postate pe site-ul institutiei in fiecare an, cu cel putin 30 de zile inainte de termenul pana la care se face raportarea.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi transmise Agentiei Nationale Antidrog prin orice mijloace care asigura comunicarea acestora.


Articolul 30
(1) Precursorii de droguri ridicati in vederea confiscarii se depoziteaza in camera de corpuri delicte din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane sau, dupa caz, de la nivelul structurilor teritoriale ale acestei institutii, cea mai apropiata de locul ridicarii, sau la cel mai apropiat operator care indeplineste conditiile de primire in custodie.
(2) Dupa intrarea in proprietatea privata a statului potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 142/2018, precursorii de droguri care indeplinesc conditiile de calitate se valorifica potrivit Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele de valorificare, direct de la locul depozitarii, catre operatorii care indeplinesc conditiile legale pentru desfasurarea de operatiuni cu substante clasificate din categoria respectiva.
(3) In vederea valorificarii precursorilor de droguri, organul care a dispus ridicarea acestora in vederea confiscarii transmite, de indata, organului de valorificare copia documentului in baza caruia a fost dispusa confiscarea.
(4) Precursorii de droguri care urmeaza a fi valorificati se pastreaza in camera de corpuri delicte sau la operatorul care i-a primit in custodie potrivit alin. (1), pana la momentul stabilirii cumparatorului si achitarii contravalorii acestor substante.
(5) Evaluarea precursorilor de droguri care urmeaza a fi valorificati se realizeaza la locul de depozitare, de catre comisia constituita potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) In situatia in care cu ocazia evaluarii prevazute la alin. (5) se constata ca precursorii nu indeplinesc conditiile calitative pentru a fi valorificati, comisia de evaluare comunica acest fapt formatiunii antidrog a Politiei Romane, competente teritorial, in vederea efectuarii formalitatilor pentru distrugere, in aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 142/2018.


Articolul 31
Punctul de contact unic prevazut la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 142/2018 se constituie la nivelul Serviciului precursori din cadrul Agentiei Nationale Antidrog.


Articolul 32
(1) Baza nationala de date privind precursorii de droguri prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se incarca si se exploateaza de catre institutiile prevazute la art. 16 din aceeasi lege, potrivit competentelor.
(2) In baza nationala de date privind precursorii de droguri se introduc date privind operatorii si utilizatorii, precum si operatiunile desfasurate de acestia, licentele, licentele speciale, inregistrarile, inregistrarile speciale, autorizatiile de export si import acordate, refuzate, suspendate sau revocate, precum si masurile de monitorizare si control dispuse in temeiul regulamentelor europene prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/2018.
(3) In vederea monitorizarii operatiunilor cu precursori de droguri, autoritatea vamala competenta comunica Agentiei Nationale Antidrog, prin intermediul bazei de date prevazute la alin. (1), intrarile si iesirile de substante clasificate pe si de pe teritoriul Romaniei.
(4) Prin intermediul bazei nationale de date prevazuta la alin. (1) pot fi comunicate inclusiv punctele de vedere ale formatiunilor antidrog ale Politiei Romane privind efectuarea operatiunilor cu precursori de droguri.


Articolul 33
(1) In aplicarea prevederilor Legii nr. 142/2018 si ale prezentului regulament, autoritatile prevazute la art. 16 din aceeasi lege efectueaza controale planificate sau inopinate.
(2) Controalele prevazute la alin. (1) pot fi efectuate singular sau in comun in echipe mixte.
(3) Personalul imputernicit din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si autoritatea vamala incheie acte de control, constata contraventii si aplica sanctiunile legale sau dispun masuri de remediere, dupa caz.


Articolul 34
(1) Prelevarea de probe prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se realizeaza in esantioane reprezentative si cu respectarea masurilor de protectie stabilite in fisa cu date de securitate, in prezenta persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri si a unui specialist din cadrul operatorului, desemnat de reprezentantul legal al acestuia, dupa caz.
(2) Probele prelevate de la operatorii si utilizatorii de droguri, de catre autoritatile si institutiile prevazute la art. 16 din Legea nr. 142/2018, sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic in laboratoare de specialitate.


Articolul 35
Modelul-cadru al procesului-verbal prevazut la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 142/2018 este prevazut in anexa nr. 8.


Articolul 36
(1) Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in temeiul prezentului regulament de catre autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 se realizeaza cu respectarea prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrarile efectuate in temeiul legii si al prezentului regulament, potrivit competentelor proprii.
(3) Datele cu caracter personal continute de baza de date prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 sunt stocate dupa cum urmeaza:
a) in cazul operatorilor si utilizatorilor persoane fizice, pe o perioada maxima de 5 ani de la data expirarii perioadei de valabilitate a licentelor, a licentelor speciale sau a inregistrarilor, a inregistrarilor speciale ori a revocarii acestora, dupa caz;
b) in cazul persoanelor responsabile de activitatea cu precursori de droguri, pe o perioada maxima de 3 ani de la data expirarii sau revocarii licentelor ori a inregistrarilor, dupa caz.
(4) La implinirea termenelor prevazute la alin. (3), datele cu caracter personal continute de baza de date prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se sterg printr-o procedura ireversibila.
(5) Dreptul de acces al persoanelor prevazute la alin. (3) la datele cu caracter personal prelucrate de autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 in aplicarea legii si a prezentului regulament se exercita in conditiile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(6) Datele cu caracter personal colectate in temeiul prezentului regulament si in baza Legii nr. 142/2018 nu pot fi prelucrate in alte scopuri, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege si numai daca sunt asigurate garantiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.


Articolul 37
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1
la regulament


- Model -


[FATA]
Nr. . . . . . . . . . .
Din . . . . . . . . . .


CERERE
pentru acordarea licentei/licentei speciale prevazute la art. 5 din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri


Operatorul . . . . . . . . . ., cu adresa/sediul social in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . . ., infiintat prin . . . . . . . . . ./inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de inregistrare . . . . . . . . . ., obiect de activitate principal . . . . . . . . . ., secundar . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., prin reprezentant legal . . . . . . . . . ., nr. certificat OEA1. . . . . . . . . . , solicita acordarea LICENTEI/LICENTEI SPECIALE2 pentru desfasurarea de operatiuni cu substante clasificate din categoria 1, dupa cum urmeaza:
a) substantele clasificate
- substanta . . . . . . . . . ., cod NC . . . . . . . . . .;3
b) operatiunile desfasurate, conform Regulamentului (CE) nr. 273/20044 si Regulamentului (CE) nr. 111/20055, pentru fiecare substanta, sunt urmatoarele:
- substanta . . . . . . . . . ., cod NC . . . . . . . . .; operatiuni4, 5. . . . . . . . . .;
- descrierea operatiunilor preconizate6 - anexa;
c) locatiile in care se desfasoara activitatile cu substante clasificate:
1. sediu social7:
2. sedii secundare:
- punct de lucru/sucursala8:
d) descrierea tuturor locurilor/sediilor in care se desfasoara activitatile9 - anexa;
e) informatii din care sa rezulte ca au fost luate masurile adecvate impotriva retragerii neautorizate a substantelor clasificate10 - anexa;
f) estimare cantitate anuala:
- substanta . . . . . . . . . ., cantitate: . . . . . . . . . .
Declaram ca persoana responsabila este . . . . . . . . . . (numele si prenumele), cu domiciliul in . . . . . . . . . ., telefon: . . . . . . . . . ./ fax: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., desemnata prin . . . . . . . . . ., ale carei functii si responsabilitati sunt11: . . . . . . . . . .
g) informatii sau inscrisuri care atesta anumite calitati cu privire la operator sau la persoana responsabila de activitatea cu precursorii de droguri12 - anexa;
h) copie legalizata a certificatului de inregistrare13 - anexa.
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii, iar documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal14,
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .


1 Se va completa in cazul in care operatorului i-a fost acordat statutul de operator economic autorizat in conformitate cu art. 38-40 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.
2 Se va alege tipul solicitarii, dupa caz.
3 Se vor completa denumirea si codul NC al substantelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 si anexa la Regulamentul nr. 111/2005; in cazul unui amestec sau al unui produs natural se mentioneaza cantitatea totala, greutatea totala a produsului si cantitatea si procentajul substantei clasificate pe care o contine.
4 Procurare intracomunitara (din tara/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitara (in tara/UE), intermediere (brokeraj), in acord cu precizarile continute de art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.
5 Import, export, activitati intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c) -e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.
6 Descrierea operatiunilor desfasurate: se prezinta in anexa documente din care sa rezulte procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operatiunilor de fabricare, producere, testare, sinteza, extractie, conditionare, folosire etc., care sa cuprinda mentiuni cu privire la cantitatile de materie prima ce se utilizeaza si randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operatiunilor cu substante clasificate din categoria 1 pentru care se solicita acordarea licentei.
7 Se mentioneaza natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc., cu adresa in . . . . . . . . . .
8 Se mentioneaza natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc., cu adresa in . . . . . . . . . ., inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. . . . . . . . . . . (unde este cazul) . . . . . . . . . ., cod unic de inregistrare . . . . . . . . . ., telefon/fax: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . .
9 Se prezinta in anexa la cerere schita amplasamentului, descrierea locurilor/sediilor in care se desfasoara activitatile societatii, raportat la schita acestora.
10 Se prezinta in anexa la cerere un memoriu privind asigurarea securitatii fizice a substantelor.
11 Se va realiza o descriere scurta a responsabilitatilor persoanei responsabile, la cerere urmand a fi anexata decizia de desemnare a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri. In cazul in care operatorul este persoana fizica, rubrica se va inlocui cu urmatoarele mentiuni: Declar ca persoana responsabila este subsemnatul, . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., telefon: . . . . . . . . . ./fax: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . . (numele si prenumele)
12 Se va prezenta in anexa cazierul judiciar al persoanei responsabile, un certificat care sa ateste profesionalismul operatorului sau, dupa caz, profesionalismul persoanei responsabile sau un document care sa arate ca acestia au calitatile necesare pentru buna desfasurare a operatiunilor.
13 Se prezinta in anexa.
14 Se vor mentiona: functia, numele, prenumele, semnatura si se va aplica stampila.


[VERSO]
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog in scopul acordarii licentei/licentei speciale. In vederea realizarii acestui scop, datele pot fi dezvaluite unor terti. Datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesara indeplinirii atributiilor, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile. Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog pot sa isi exercite drepturile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor printr-o cerere trimisa la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: [email protected]. Mai multe informatii puteti obtine accesand site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protectia datelor.


ANEXA Nr. 2
la regulament
- Model -


[FATA]
Nr. . . . . . . . . . .
Din . . . . . . . . . .


CERERE
pentru acordarea inregistrarii/inregistrarii speciale prevazute la art. 7 din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri


Operatorul . . . . . . . . . ., cu adresa/sediul social in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., infiintat prin . . . . . . . . . ./inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de inregistrare . . . . . . . . . ., obiect de activitate principal . . . . . . . . . ., secundar . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., prin reprezentant legal prin . . . . . . . . . . nr. certificat OEA1 . . . . . . . . . . , solicita acordarea INREGISTRARII/INREGISTRARII SPECIALE2 pentru desfasurarea de operatiuni cu substante clasificate din categoriile 2 si 3, dupa cum urmeaza:
a) substantele clasificate
- substanta . . . . . . . . . ., cod NC . . . . . . . . .;3
b) operatiunile desfasurate conform Regulamentului (CE) nr. 273/20044 si Regulamentului (CE) nr. 111/20055, pentru fiecare substanta, sunt urmatoarele:
- substanta . . . . . . . . . ., cod NC . . . . . . . . . .; operatiuni4, 5 . . . . . . . . . .;
- descrierea operatiunilor preconizate6 - anexa;
c) locatiile in care se desfasoara activitati cu substantele clasificate:
1. sediu social7:
2. sedii secundare:
- punct de lucru/sucursala8:
d) descrierea tuturor locurilor/sediilor in care se desfasoara activitatile societatii9 - anexa;
e) informatii din care sa rezulte ca au fost luate masurile adecvate impotriva retragerii neautorizate a substantelor clasificate10 - anexa;
f) estimare cantitate anuala:
- substanta . . . . . . . . . ., cantitate: . . . . . . . . . .
Declaram ca persoana responsabila este . . . . . . . . . . (numele si prenumele), cu domiciliul in . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ./fax: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., desemnata prin . . . . . . . . . ., ale carei functii si responsabilitati sunt11: . . . . . . . . . .
g) informatii sau inscrisuri care atesta anumite calitati cu privire la operator sau persoana responsabila12 - anexa;
h) copie legalizata a certificatului de inregistrare 13 - anexa.
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii, iar documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal14,
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .


1 Se va completa in cazul in care operatorului i-a fost acordat statutul de operator economic autorizat in conformitate cu art. 38-40 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.
2 Se va alege tipul solicitarii, dupa caz.
3 Se vor completa denumirea si codul NC al substantelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 si la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; in cazul unui amestec sau al unui produs natural se vor efectua urmatoarele mentiuni: descrierea amestecului sau a produsului natural, denumirea si codul NC al substantelor clasificate din amestecul sau produsul natural mentionate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 si la anexa din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, procentul maxim de astfel de substante clasificate in amestec sau in produsul natural.
4 Procurare intracomunitara (din tara/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitara (in tara/UE), intermediere (brokeraj), in acord cu precizarile din art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.
5 Import, export, activitati intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c) -e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.
6 Descrierea operatiunilor desfasurate: se prezinta in anexa documente din care sa rezulte procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operatiunilor de fabricare, producere, testare, sinteza, extractie, conditionare, folosire etc., care sa cuprinda mentiuni cu privire la cantitatile de materie prima ce se utilizeaza si randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operatiunilor cu substante clasificate din categoriile 2 si 3 pentru care se solicita acordarea inregistrarii.
7 Se mentioneaza natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc., cu adresa in . . . . . . . . . .
8 Se mentioneaza natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc., cu adresa in . . . . . . . . . ., inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. (unde este cazul) . . . . . . . . . ., cod unic de inregistrare . . . . . . . . . ., telefon/fax: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . .
9 Se prezinta in anexa la cerere schita amplasamentului, descrierea locurilor/sediilor in care se desfasoara activitatile societatii, raportat la schita acestora.
10 Se prezinta in anexa la cerere un memoriu privind asigurarea securitatii fizice a substantelor.
11 Se va realiza o descriere scurta a responsabilitatilor acesteia, la cerere urmand a fi anexata decizia de desemnare a persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri.
In cazul in care operatorul este persoana fizica, rubrica se va inlocui cu urmatoarele mentiuni: Declar ca persoana responsabila este subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele si prenumele) , cu domiciliul in . . . . . . . . . ., telefon: . . . . . . . . . ./fax: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . .
12 Se va prezenta in anexa cazierul judiciar al persoanei responsabile, un certificat care sa ateste profesionalismul operatorului sau, dupa caz, profesionalismul persoanei responsabile sau un document care sa arate ca acestia detin calitatile necesare pentru buna desfasurare a operatiunilor.
13 Se prezinta in anexa.
14 Se vor mentiona: functia, numele, prenumele, semnatura si se va aplica stampila.
[VERSO]
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog in scopul acordarii inregistrarii/inregistrarii speciale. In vederea realizarii acestui scop, datele pot fi dezvaluite unor terti. Datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesara indeplinirii atributiilor, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile. Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog pot sa isi exercite drepturile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor printr-o cerere trimisa la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: [email protected]. Mai multe informatii puteti obtine accesand site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protectia datelor.


ANEXA Nr. 3
la regulament
- Model -


[FATA]
Nr. . . . . . . . . . .
Din . . . . . . . . . .


Declaratie pe propria raspundere in vederea certificarii mentinerii conditiilor de acordare a licentei speciale/inregistrarii speciale prevazute la art. 5 alin. (4) /art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
In temeiul art. 5 alin. (4) /art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, operatorul.........., cu sediul social in .........., str........... nr..........., judetul/sectorul .........., infiintat prin.........., inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr..........., cod unic de inregistrare.........., obiect de activitate principal.........., secundar.........., telefon/fax.........., e-mail .........., cunoscand prevederile Codului penal privind falsul in declaratii, prin reprezentant legal.........., declar pe propria raspundere ca datele furnizate cu ocazia acordarii licentei speciale/inregistrarii speciale cu nr........... din.......... nu s-au schimbat, respectiv:
A. Substantele clasificate1 . . . . . . . . . .
B. Operatiunile desfasurate conform Regulamentului (CE) nr. 273/20042 si Regulamentului nr. 111/20053, pentru fiecare substanta, sunt urmatoarele:
- substanta . . . . . . . . . ., cod NC . . . . . . . . . .; operatiuni2, 3 . . . . . . . . . .;
- locatiile in care se desfasoara activitati cu substantele clasificate:
1. sediu social4: . . . . . . . . . .
2. sedii secundare: . . . . . . . . . .
- punct de lucru/sucursala5: . . . . . . . . . .
Anexe:
- Licenta speciala/Inregistrarea speciala nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . in original.
Reprezentant legal6,
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .


1 Se vor completa denumirea si codul NC al substantelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 si la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; in cazul unui amestec sau al unui produs natural se vor efectua urmatoarele mentiuni: descrierea amestecului sau a produsului natural, denumirea si codul NC al substantelor clasificate din amestecul sau produsul natural mentionate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 si la Regulamentul nr. 111/2005, procentul maxim de astfel de substante clasificate in amestec sau in produsul natural.
2 Procurare intracomunitara (din tara/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitara (in tara/UE), intermediere (brokeraj), in acord cu precizarile continute de art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.
3 Import, export, activitati intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c) -e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.
4 Se mentioneaza natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc., cu adresa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Se mentioneaza natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc., cu adresa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. (unde este cazul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod unic de inregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Se vor mentiona functia, numele, prenumele, semnatura si se va aplica stampila.


[VERSO]
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog in scopul certificarii mentinerii conditiilor de acordare a licentei speciale/inregistrarii speciale prevazute la art. 5 alin. (4) /art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri. In vederea realizarii acestui scop, datele pot fi dezvaluite unor terti. Datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesara indeplinirii atributiilor, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile. Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog pot sa isi exercite drepturile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor printr-o cerere trimisa la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: [email protected]. Mai multe informatii puteti obtine accesand site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protectia datelor.


ANEXA Nr. 4
la regulament
- Model -


[FATA]
Nr. . . . . . . . . . .
Din . . . . . . . . . .


CERERE
pentru acordarea autorizatiei de export prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri


Operatorul . . . . . . . . . ., adresa/sediul social . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., infiintat prin . . . . . . . . . ./ inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de inregistrare . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., posesor al licentei pentru operatiuni cu substante clasificate/inregistrarii1 nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., prin reprezentant legal . . . . . . . . . ., solicita autorizarea operatiunii de EXPORT pentru: Substanta2:
1. . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . .
Cantitatea3:
1. . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . .
Catre importatorul: denumire . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . ., posesor al Autorizatiei de import nr. 4 . . . . . . . . ., eliberata de . . . . . . . . .
Alti operatori implicati in operatiunea de export: denumire . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . .
Destinatar final: denumire . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . .
Transportul5 se va efectua in data . . . . . . . . . .  pe cale6 . . . . . . . . ., cu mijlocul de transport . . . . . . . . ., identificat prin nr. . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . ., itinerarul7 . . . . . . . . ., punctul de iesire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi . . . . . . . . ., punctul de intrare in tara importatoare va fi . . . . . . . . ., iar declaratia vamala se face in8: . . . . . . . . .
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii, iar documentele prezentate, in copie, sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal9,
. . . . . . . . .
Data . . . . . . . . .


1 Se anexeaza la cerere copia licentei/inregistrarii.
2 Se indica substanta clasificata asa cum figureaza in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 si la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; in cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea sa si codul NC, precum si denumirea care figureaza in anexa a oricarei substante clasificate prezente in amestec sau in produsul natural.
3 Se mentioneaza cantitatea totala si greutatea totala a substantei clasificate si, atunci cand este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totala, greutatea totala a produsului si cantitatea si procentajul substantei clasificate pe care o contine. Pentru substantele clasificate categoria 4 se indica si cantitatea totala a produsului exportat, precum si cantitatea si procentul substantei clasificate din continutul acestuia.
4 Se va mentiona numarul autorizatiei de import eliberate de tara de destinatie.
5 In cazul in care informatiile nu sunt disponibile in momentul completarii cererii, acestea se comunica Agentiei Nationale Antidrog inainte de deplasarea fizica a transportului, precum si biroului vamal, acestuia din urma in vederea inscrierii pe autorizatie a datelor lipsa.
6 Se mentioneaza, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.
7 Se vor mentiona orasele mari prin care trece transportul substantelor.
8 Se va indica biroul vamal in care se va face declaratia vamala.
9 Se vor mentiona functia, numele, prenumele, semnatura si se va aplica stampila.
[VERSO]
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog in scopul acordarii autorizatiei de export. In vederea realizarii acestui scop, datele pot fi dezvaluite unor terti. Datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesara indeplinirii atributiilor, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile. Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog pot sa isi exercite drepturile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor printr-o cerere trimisa la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: [email protected]. Mai multe informatii puteti obtine accesand site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protectia datelor.


ANEXA Nr. 5
la regulament
- Model -


[FATA]
Nr. . . . . . . . . . .
Din . . . . . . . . . .


CERERE
pentru acordarea autorizatiei de export prevazute de art. 12 din Regulamentul delegat 2015/1.0111 - procedura simplificata -


Operatorul . . . . . . . . . ., adresa/sediul social . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., infiintat prin . . . . . . . . . ., inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de inregistrare . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., posesor al licentei pentru operatiuni cu substante clasificate/al inregistrarii2 nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., prin reprezentant legal . . . . . . . . . ., solicita autorizarea operatiunii de EXPORT pentru
Substanta3:
1. . . . . . . . . . .
Cantitatea maxima4:
1. . . . . . . . . . .
Intervalul de timp pentru exportul intregii cantitati5: . . . . . . . . . .
Catre importatorul: denumire . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . . ., posesor al Autorizatiei de import nr. 6 . . . . . . . . . ., eliberata de . . . . . . . . . .
Alti operatori implicati in operatiunea de export: denumire . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . . .
Destinatar final: denumire . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . . .
Transportul se va efectua fractionat7, dupa cum urmeaza8 . . . . . . . . . ., pe cale9 . . . . . . . . . ., cu mijlocul/mijloace de transport . . . . . . . . . ., identificat/identificate prin nr. . . . . . . . . . . la datele . . . . . . . . . . Itinerarul10: . . . . . . . . . ., punctul de iesire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi . . . . . . . . . ., punctul de intrare in tara importatoare va fi . . . . . . . . . ., iar declaratiile vamale se fac in11: . . . . . . . . . .
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii, iar documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal12,
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .


1 Regulamentul delegat 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei.
2 Se anexeaza la cerere o copie a licentei/inregistrarii.
3 Se indica substanta clasificata asa cum figureaza in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 si in anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 sau, atunci cand este vorba de un amestec sau de un produs natural, denumirea acesteia si codul NC, precum si denumirea care figureaza, in anexa, a oricarei substante clasificate, prezente in amestec sau in produsul natural.
4 Se mentioneaza cantitatea totala si greutatea totala a substantei clasificate si, atunci cand este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totala, greutatea totala a produsului si cantitatea si procentajul substantei clasificate pe care o contine. Pentru substantele clasificate categoria 4 se indica si cantitatea totala a produsului exportat, precum si cantitatea si procentul substantei clasificate din continutul acestuia.
5 Se va indica perioada de 6 sau 12 luni.
6 Se va mentiona numarul autorizatiei de import eliberate de tara de destinatie.
7 Informatiile care nu sunt disponibile in momentul completarii cererii sunt comunicate Agentiei Nationale Antidrog inainte de deplasarea fizica a fiecarui transport.
8 Se va mentiona fiecare data in care va fi efectuata o operatiune de export.
9 Se mentioneaza, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.
10 Se vor mentiona orasele importante prin care trece transportul substantelor.
11 Se va indica biroul vamal in cadrul caruia se face declaratia vamala.
12 Se vor mentiona functia, numele, prenumele, semnatura si se va aplica stampila.


[VERSO]
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog in scopul acordarii autorizatiei de export prevazute de art. 12 din Regulamentul delegat 2015/1.011. In vederea realizarii acestui scop, datele pot fi dezvaluite unor terti. Datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesara indeplinirii atributiilor, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile. Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog pot sa isi exercite drepturile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor printr-o cerere trimisa la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: [email protected]. Mai multe informatii puteti obtine accesand site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protectia datelor.


ANEXA Nr. 6
la regulament
- Model -


[FATA]
Nr. . . . . . . . . . .
Din . . . . . . . . . .


CERERE
pentru acordarea autorizatiei de import prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri


Operatorul . . . . . . . . . ., adresa/sediul social . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., infiintat prin . . . . . . . . . ., inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de inregistrare . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., posesor al licentei/inregistrarii1 pentru operatiuni cu substante clasificate nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., prin reprezentant legal . . . . . . . . . ., solicita autorizarea operatiunii de IMPORT pentru:
Substanta2:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
Cantitatea3:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
De la exportatorul: denumire . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . . .
Alti operatori implicati in operatiunea de import: denumire . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . . .
Destinatar final: denumire . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., reprezentant legal . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., alte date de identificare . . . . . . . . . . in scopul4 . . . . . . . . . .
Transportul se va efectua la data de . . . . . . . . . . pe cale5 . . . . . . . . . ., cu mijlocul de transport . . . . . . . . . ., identificat prin nr. . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . . Itinerarul6 este urmatorul: . . . . . . . . . ., punctul de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi . . . . . . . . . ., punctul de intrare in tara va fi . . . . . . . . . ., iar declaratia vamala se face in7: . . . . . . . . . .
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii si ca documentele prezentate, in copie, sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal8,
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .


1 Se anexeaza la cerere o copie a licentei/inregistrarii.
2 Se indica substanta clasificata, asa cum figureaza in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 si anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; in cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea acestora si codul NC, precum si denumirea substantei clasificate, prezenta in amestec sau in produsul natural.
3 Se mentioneaza cantitatea totala si greutatea totala a substantei clasificate si, atunci cand este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totala, greutatea totala a produsului si cantitatea si procentajul substantei clasificate pe care o contine.
4 Se mentioneaza destinatia substantei.
5 Se mentioneaza, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.
6 Se vor mentiona orasele importante prin care trece transportul substantelor.
7 Se va indica biroul vamal in care se va face declaratia vamala.
8 Se vor mentiona: functia, numele, prenumele, semnatura si se va aplica stampila.


[VERSO]
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog in scopul acordarii autorizatiei de import. In vederea realizarii acestui scop, datele pot fi dezvaluite unor terti. Datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesara indeplinirii atributiilor, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile. Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate de Agentia Nationala Antidrog pot sa isi exercite drepturile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor printr-o cerere trimisa la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: [email protected]. Mai multe informatii puteti obtine accesand site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protectia datelor.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice