din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2704 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

  Publicat: 16 Aug 2019       7553 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Confirmare intr-o anumita functie
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Confirmare intr-o anumita functie
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
A fost promulgat la 11.09.1865
Acel mijloc de stingere a obligatiilor care consta in acceptarea de catre creditor, la propunerea debitorului, de a primi o alta prestatie in locul celei pe care debitorul era obligat initial sa o execute.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.

CAPITOLUL I

Instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

ARTICOLUL 1 Instituirea posibilitatii restructurarii obligatiilor bugetare

(1) In scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 in cuantum mai mare sau egal cu un milion lei si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.

(2) Prin obligatii bugetare, in sensul prezentului capitol, se intelege obligatia de plata a oricarei sume care se cuvine bugetului general consolidat individualizata in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului fiscal central, in vederea recuperarii.

(3) Prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 se inteleg si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de pana la 31 decembrie 2018.

(4) Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 ianuarie 2019 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3).

(5) Nu formeaza obiect al restructurarii urmatoarele obligatii bugetare:

a) obligatiile bugetare care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;

b) obligatiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ inceteaza dupa data aprobarii planului de restructurare si comunicarea deciziei de inlesnire la plata, debitorul poate solicita includerea in inlesnirea la plata a obligatiilor bugetare ce au facut obiectul suspendarii sau luarea altor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare. In acest scop, organul fiscal competent comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile bugetare individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile accesorii aferente;

c) obligatiile bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat.

(6) Pentru obligatiile prevazute la alin. (5) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurarii obligatiilor bugetare potrivit prezentului capitol. In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal odata cu notificarea prevazuta la art. 3.

ARTICOLUL 2 Conditii pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare

(1) Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscala;

b) sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent;

c) sa nu se afle in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificarile si completarile ulterioare;

*) Legea nr. 85/2006 a fost abrogata prin Legea nr. 85/2014.

d) sa nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale in vigoare;

e) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3);

f) sa indeplineasca testul creditorului privat prudent, in sensul prezentei ordonante. Testul creditorului privat prudent reprezinta o analiza de sine statatoare, efectuata pe baza premiselor avute in vedere in cadrul planului de restructurare a debitorului, din care sa rezulte ca statul se comporta similar unui creditor privat, suficient de prudent si diligent, care ar obtine un grad mai mare de recuperare a creantelor in varianta restructurarii comparata atat cu varianta executarii silite, cat si cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

(2) Conditia de la alin. (1) lit. e) se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile bugetare au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal competent sau debitorul isi indeplineste obligatiile declarative prevazute de lege in termenul stabilit potrivit art. 3 alin. (2).

ARTICOLUL 3 Notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare

(1) Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa pana la data de 30 septembrie 2019, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.

(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal competent verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal pana la respectiva data, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurarii. In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala. Termenul pentru indeplinirea obligatiilor declarative este de 10 zile lucratoare.

(3) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului. Acest termen se prelungeste in mod corespunzator in situatia in care organul fiscal constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative.

(4) Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile bugetare ce pot forma obiect al restructurarii.

(5) Obligatiile bugetare care fac obiect al restructurarii se marcheaza in evidenta pe platitor si acestea se sting doar dupa stingerea obligatiilor bugetare care constituie conditie potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. i).

ARTICOLUL 4 Continutul planului de restructurare

(1) Planul de restructurare cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:

a) prezentarea cauzelor si amploarea dificultatii financiare a debitorului, precum si masurile luate de debitor pentru depasirea acestora;

b) situatia patrimoniala a debitorului;

c) informatii referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de esalonarea la plata conform Codului de procedura fiscala;

d) masurile de restructurare a debitorului si modalitatile prin care debitorul intelege sa depaseasca starea de dificultate financiara, cu termene clare de implementare, masurile de restructurare a obligatiilor bugetare, precum si prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanti care sa demonstreze restaurarea viabilitatii debitorului.

(2) Restructurarea obligatiilor bugetare poate fi constituita din una sau mai multe masuri, din care una dintre masuri trebuie sa fie reprezentata de inlesnirile la plata obligatiilor bugetare. Masurile de restructurare a obligatiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt urmatoarele:

a) inlesniri la plata obligatiilor bugetare. Prin inlesniri la plata obligatiilor bugetare, in sensul prezentului capitol, se intelege plata esalonata a obligatiilor bugetare principale, precum si amanarea la plata a accesoriilor si/sau a unei cote din obligatiile bugetare principale, in vederea anularii potrivit art. 18.

b) conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale, in conditiile reglementate la art. 264 din Codul de procedura fiscala;

c) stingerea obligatiilor bugetare principale prin darea in plata a unor bunuri imobile ale debitorului, potrivit dispozitiilor art. 263 din Codul de procedura fiscala;

d) anularea unor obligatii bugetare principale potrivit art. 18.

(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 263 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, cererea de dare in plata se analizeaza de comisia constituita la nivelul organului fiscal competent.

(4) Masura de anulare a unor obligatii bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligatiilor bugetare principale, in conditiile alin. (6) - (9), si nu poate avea ca obiect obligatii bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat.

(5) Planul de restructurare poate sa prevada urmatoarele masuri de restructurare a debitorului, precum:

a) restructurarea operationala si/sau financiara;

b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

c) restrangerea activitatii prin valorificarea partiala a activelor din averea debitorului.

(6) Pentru masura inlesnirii la plata a obligatiilor bugetare, planul de restructurare trebuie sa prevada urmatoarele:

a) perioada necesara pentru inlesnirea la plata, precum si cuantumul si termenele de plata a ratelor stabilite printr-un grafic de plata . Inlesnirea la plata nu trebuie sa depaseasca 7 ani, existand posibilitatea prelungirii potrivit art. 11 alin. (4);

b) modalitatea de plata a obligatiilor bugetare, astfel:

(i) debitorul trebuie sa achite, pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5, urmatoarele obligatii bugetare:

Afişează Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 6/2019    Facilitati fiscale    Facilitati fiscale 2019    Codul de procedura fiscala 2019    Rambursare    Poprire ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Evaziunea fiscala legala
Sursa: EuroAvocatura