din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3515 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala

Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala

  Publicat: 11 Oct 2019       3106 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 827 din 10.10.2019.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Articolul I
Normele privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 27 septembrie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dosarele de inscriere la examenul de competenta se depun personal, prin delegat (cu imputernicire simpla), prin posta sau curier, la sediul ASPAAS, in termenul stabilit si anuntat pe site-ul ASPAAS, conform prevederilor art. 9 alin. (2)."
2. La articolul 4 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) diploma de licenta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu diploma in original sau copie legalizata si cu xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de inscriere va constata conformitatea cu originalul) sau in copie legalizata, pentru situatiile in care dosarele se transmit prin posta sau curier la sediul ASPAAS;".
3. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se abroga.
4. La articolul 4 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) orice alt document solicitat de ASPAAS in procesul de analiza (de exemplu, copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care numele candidatului din actul de identitate difera de numele din diploma de licenta)."
5. La articolul 4, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Registrul candidatilor centralizeaza urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele candidatilor, ordonati alfabetic;
b) numarul legitimatiei individuale de examen;".
6. La articolul 5, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Candidatul care nu a promovat niciuna dintre probele examenului de competenta sau cea de-a doua proba a examenului de competenta in cadrul unei sesiuni ordinare sau extraordinare se poate prezenta la o alta sesiune ordinara sau extraordinara pentru a resustine ambele probe, respectiv proba a doua nepromovata a examenului."
7. La articolul 5, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu urmatorul cuprins:
"(121) In cazul in care candidatul a promovat ambele probe ale examenului de competenta, dar nu a fost obtinuta nota minima de promovare a examenului, respectiv nota 7, ca medie aritmetica a celor doua probe, candidatul poate sustine inca o data a doua proba ."
8. La articolul 5, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(17) Certificatele de absolvire/Diplomele de auditor financiar se inmaneaza, personal, persoanelor fizice titulare pe baza actului de identitate, la registratura/secretariatul ASPAAS. Pentru inmanarea certificatelor de absolvire/diplomelor de auditor financiar ASPAAS poate organiza o ceremonie de acordare."
9. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cadrul comisiei de examinare functioneaza subcomisii cu atributii specifice: de elaborare a subiectelor de examen, pentru organizarea si desfasurarea examenului, de corectare a lucrarilor si de solutionare a contestatiilor."
10. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Subcomisiile de examinare se constituie prin decizie a presedintelui ASPAAS."
11. La articolul 7, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Numarul membrilor si componenta subcomisiilor pentru organizarea si desfasurarea examenului, de corectare a lucrarilor si de solutionare a contestatiilor pentru o anumita sesiune de examen se stabilesc in functie si de numarul de candidati inscrisi la examen, prin decizie a presedintelui ASPAAS, emisa, de regula, in termen de 5 zile de la validarea dosarelor de inscriere si elaborarea listei candidatilor. Subcomisia de elaborare a subiectelor se poate constitui prin decizie separata anterior, pentru a se asigura elaborarea subiectelor in timp util, insa prestarea activitatii va demara dupa elaborarea listei candidatilor, pentru a se evita eventualele situatii de incompatibilitate si conflicte de interese."
12. La articolul 7, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) De regula, subcomisiile isi exercita atributiile in prezenta tuturor membrilor."
13. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Comisia de examinare are urmatoarele atributii, prin subcomisiile cu functii specifice:
A. Subcomisia de elaborare subiecte
a) elaboreaza subiectele aferente examenului de competenta profesionala in conformitate cu tematica si bibliografia stabilite de ASPAAS. Subiectele se elaboreaza in 2 (doua) variante, iar varianta de subiect selectata pentru examen se extrage de catre un membru al Comisiei de examinare cu 24 de ore inainte de inceperea examenului;
b) elaboreaza baremul de evaluare si notare pentru fiecare proba din cadrul examenului.
B. Subcomisia pentru organizarea si desfasurarea examenului
a) organizeaza, controleaza si indruma actiunile care vizeaza desfasurarea examenului;
b) asigura instruirea persoanelor care supravegheaza candidatii in salile de examen (responsabili de sala si supraveghetori);
c) asigura multiplicarea subiectelor la fiecare proba, in conditii de confidentialitate si transparenta.
C. Subcomisia de corectare
a) corecteaza lucrarile in conditiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
b) asigura organizarea procesului de deschidere a lucrarilor de examen;
c) consemneaza notele de pe lucrari in catalog;
d) semneaza in catalogul de examinare.
D. Subcomisia de contestatii
a) recorecteaza lucrarile contestate in conditiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
b) asigura organizarea procesului de redeschidere a lucrarilor de examen;
c) consemneaza notele de pe lucrari in catalog;
d) semneaza in catalogul de contestatii."
14. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Atributiile presedintelui Comisiei de examinare sunt urmatoarele:
a) coordoneaza activitatea membrilor Comisiei;

Afişează Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASPAAS    Ordinul 573/2019    Examen    Competenta profesionala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.