din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3393 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordonanta de urgenta nr. 23/2009, privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare

Ordonanta de urgenta nr. 23/2009, privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare

  Publicat: 27 Mar 2009       4647 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Ordonanta de urgenta nr. 23/2009, privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 26/03/2009

(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(BERD)Banca �nfiintata �n 1991, pentru sprijinirea procesului de tranzitie la economia de piata si pentru promovarea inioeiativelor de afaceri �n tarile Europei Centrale si de Sud,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Informatii, date sau documente detinute de o persoana in virtutea profesiei sau functiei, referitoare la viata intima, sanatate sau orice alta situatie cu privire la o anumita persoana.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.

Luand in considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe la care sunt supuse intreprinderile mici si mijlocii, necesitatea sustinerii cresterii economice, mentinerii actualelor locuri de munca si a crearii altora noi, cat si necesitatea adoptarii de masuri eficiente de crestere a gradului de absorbtie a fondurilor structurale,

intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Se infiinteaza Fondul Roman de Contragarantare, denumit in continuare Fondul, societate comerciala pe actiuni, destinata imbunatatirii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare . Prin activitatea acestei institutii, capacitatea de expunere a fondurilor de garantare va creste prin preluarea de catre Fond a unei parti din riscul asumat de acestea la acordarea garantiilor.

Art. 2. - (1) Fondul este institutie financiara specializata ce are ca unic obiect de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice romane, pentru creditele si alte instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la bancile comerciale si din alte surse.

(2) Fondul poate desfasura, in conditiile legii, toate activitatile auxiliare, necesare si subordonate realizarii obiectului sau unic de activitate .CAPITOLUL II
Contragarantarea

Art. 3. - (1) Activitatea de contragarantare consta in preluarea unei parti din riscul asumat de fondurile de garantare a creditelor si altor instrumente de finantare la acordarea de garantii, prin garantarea unei parti din garantiile acordate de acestea bancilor sau altor finantatori pentru creditele ori alte instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii de la acestea.

(2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor contragarantate.

Art. 4. - Conditiile in care se acorda contragarantiile vor fi stabilite cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat .

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea Fondului

Art. 5. - (1) Fondul este societate comerciala pe actiuni, avand ca actionari statul roman, prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, si Fundatia Post-Privatizare, persoana juridica romana, constituita in vederea sprijinirii si dezvoltarii sectorului privat din Romania, conform Memorandumului de intelegere semnat intre Guvernul Romaniei, Comisia Comunitatii Europene si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995. Actionarii sunt reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane imputernicite de acestia.

(2) Pe durata functionarii societatii, statul roman intelege sa nu detina mai putin de 51% din capitalul social. Cota de participare a statului roman la constituirea capitalului social initial al Fondului este de 246,2 milioane lei din bugetul de stat si 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeana prin Programul PHARE 9711, Schema-pilot de creditare pentru IMM-uri, ca urmare a semnarii acordurilor de exit, respectiv 68% din actiunile societatii.

(3) Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri reprezinta statul in exercitiul tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor care ii revin in calitate de actionar majoritar al Fondului.

(4) Cota de participare a Fundatiei Post-Privatizare la constituirea capitalului social initial al Fondului este de 128 milioane lei din fonduri rezultate ca urmare a inchiderii Fondului Roman Post-Privatizare in baza Acordului de finantare 9303, semnat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, respectiv 32% din actiunile societatii.

(5) La capitalul social al Fondului pot participa numai autoritatile publice, institutiile financiare interne si internationale, precum si asociatiile si fundatiile constituite in scopul sprijinirii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, statul ramanand intotdeauna actionar majoritar.

Art. 6. - Fondul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, cu prevederile legislatiei privind societatile comerciale pe actiuni, cu art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu actul constitutiv propriu. Actul constitutiv se aproba de adunarea generala a actionarilor Fondului.

Art. 7. - (1) Fondul este administrat in sistem dualist de un consiliu de supraveghere, alcatuit din 7 membri, si un directorat, alcatuit din 3 membri .

(2) Membrii directoratului nu pot fi concomitent si membri in consiliul de supraveghere . Membrii directoratului sunt persoane fizice.

(3) Presedintele consiliului de supraveghere este desemnat de adunarea generala a actionarilor, iar presedintele directoratului de catre consiliul de supraveghere .

(4) Mandatul membrilor consiliului de supraveghere si al membrilor directoratului este de 4 ani si poate fi reinnoit.

Art. 8. - Membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului trebuie sa aiba studii superioare si sa posede reputatie si experienta in domeniul financiar-bancar, adecvate complexitatii activitatii Fondului si responsabilitatilor incredintate. Cel putin unul dintre membrii consiliului de supraveghere, respectiv ai directoratului, trebuie sa aiba experienta relevanta in ceea ce priveste activitatea de garantare a creditelor si a altor instrumente de finantare .

Art. 9. - Atributiile consiliului de supraveghere si ale directoratului vor fi prevazute in actul constitutiv al Fondului.

Art. 10. - In vederea cresterii capacitatii de contragarantare a Fondului, precum si pentru mentinerea solvabilitatii acestuia, eventualul profit obtinut va majora capitalul social al acestuia.

Art. 11. - Anual, pana la data de 31 mai, Fondul prezinta Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.

Art. 12. - Fondul colaboreaza cu autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public, pe baza unor acorduri, in limitele legii si in limitele atributiilor si obligatiilor care ii revin, pentru obtinerea informatiilor necesare realizarii obiectivelor sale.

Art. 13. - Situatiile financiare ale Fondului sunt auditate potrivit legii.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 14. - (1) Personalul Fondului pastreaza confidentialitatea asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata care, potrivit normelor interne sau contractelor incheiate, nu sunt destinate publicitatii, precum si asupra oricaror fapte, date ori informatii aflate la dispozitia sa, care sunt calificate de legislatia aplicabila drept confidentiale sau cu caracter de secret profesional.

(2) Orice membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului, angajatii Fondului si orice persoana care sub o forma sau alta participa la conducerea, administrarea sau la activitatea acestuia au obligatia sa pastreze secretul profesional asupra oricaror fapte, date ori informatii la care se refera alin. (1), de care a luat cunostinta in cursul desfasurarii activitatii sale profesionale.

(3) Persoanele prevazute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvalui, nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia, fapte ori date care, daca ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului Fondului sau unui client al sau.

(4) Persoanele prevazute la alin. (2) nu pot utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevazute la alin. (1), pe care le detin ori de care au luat cunostinta in orice mod.

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 23/2009, privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice