din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Norma tehnica ANAF din 2009, privind autorizarea utilizarii sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

Norma tehnica ANAF din 2009, privind autorizarea utilizarii sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

  Publicat: 23 Dec 2009       11636 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Norma tehnica ANAF din 2009, privind autorizarea utilizarii sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 21/12/2009

Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Urma lasata prin presare pe o suprafata.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Urma lasata prin presare pe o suprafata.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda dreptul de retransmisie pe teritoriul Rom�niei a unui serviciu de programe care nu se �ncadreaza �n prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului 504/2002.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de catre autoritatea vamala a utilizarii sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

Art. 2. - Sigiliile cu un model special utilizate pentru sigilarea mijloacelor de transport sau a coletelor trebuie atestate printr-un certificat de calitate eliberat in conformitate cu sistemul de clasificare al Organizatiei Internationale pentru Standardizare (ISO).

Art. 3. - (1) Autorizatia pentru utilizarea sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acorda principalilor obligati, la cerere, in conditiile prevazute la art. 373 si 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 45 si art. 58 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptata la Interlaken in 20 mai 1987, la care Romania a aderat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2005, aprobata prin Legea nr. 22/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera ca un principal obligat recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun in situatia in care efectueaza/va efectua cel putin 50 de operatiuni de tranzit intr-un an calendaristic.

(3) In aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatia nu se acorda principalilor obligati care:

a) au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;

b) inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;

c) sunt in stare de insolventa, se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara ori figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi.

Art. 4. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se intocmeste in scris de catre principalul obligat si contine urmatoarele date:

a) denumirea principalului obligat si sediul social al acestuia, numarul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare in vederea contactarii;

b) codul unic de inregistrare;

c) numarul EORI atribuit de autoritatea vamala;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajeaza legal principalul obligat: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al marfurilor care urmeaza a fi plasate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

f) numarul certificatului ISO eliberat pentru tipul de sigilii care fac obiectul cererii de autorizare.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Nationala a Vamilor impreuna cu urmatoarele documente:

a) certificatul de inregistrare a principalului obligat, in copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;

c) certificatul de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta;

d) cazierul fiscal;

e) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal operatorul economic;

f) un model al sigiliului supus autorizarii si o anexa cu amprenta si caracteristicile acestuia;

g) copia certificatului de calitate ISO care atesta respectarea caracteristicilor prevazute in anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in anexa II la apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) declaratia principalului obligat prin care se angajeaza ca va inregistra toate sigiliile intr-un registru identic cu Registrul de evidenta a sigiliilor vamale din cadrul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal si va tine evidenta utilizarii acestora;

i) documente din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) si e) nu se aplica in situatia prevazuta la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - (1) Autorizatia se elibereaza de catre Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) si art. 376 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) si (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme tehnice.

(2) Amprenta si caracteristicile sigiliilor cu un model special sunt prevazute in anexa la autorizatie .

(3) Autorizatia se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de catre conducatorul Autoritatii Nationale a Vamilor. Numarul autorizatiei se acorda in ordine cronologica si crescatoare.

(4) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.

Art. 6. - (1) Autoritatea Nationala a Vamilor poate anula, revoca sau modifica autorizatia pentru utilizarea sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, in conditiile prevazute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si la art. 377 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Impotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plangere prealabila in conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. - Biroul de plecare efectueaza periodic controlul ulterior al utilizarii sigiliilor cu model special, pentru a se asigura de indeplinirea obligatiilor pe care operatorul economic si le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Art. 8. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completeaza cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.ANEXA
la normele tehniceROMANIA

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR

Afişează Norma tehnica ANAF din 2009, privind autorizarea utilizarii sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice