din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2207 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

OUG nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

  Publicat: 01 Oct 2010       5786 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 30 septembrie 2010

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

In contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare mediul de afaceri,


tinand cont ca aceasta criza afecteaza fluxul de lichiditati ale operatorilor economici, care la randul sau genereaza efecte negative majore, precum blocajele financiare, insolventa, cu afectarea supravietuirii operatorilor economici si pierderea a numeroase locuri de munca,
in vederea crearii premiselor relansarii economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului si reglementarea cadrului legal privind calculul accesoriilor creantelor fiscale astfel incat sa se realizeze atat o diminuare a nivelului dobanzii datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor de plata, cat si o reducere a cazurilor in care se datoreaza si se calculeaza creante fiscale accesorii,
avand in vedere necesitatea consolidarii raportului drepturi/obligatii dintre contribuabil si organul fiscal, cladirii unei relatii de incredere si cooperare si imbunatatirii, pe aceasta baza, a conformarii voluntare in ceea ce priveste obligatiile fiscale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 116 Compensarea
(1) Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.
(2) Creantele fiscale ale debitorului se compenseaza cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1).
(3) Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compenseaza cu creantele fiscale ale debitorului reprezentand sume de restituit de aceeasi natura . Eventualele diferente ramase se compenseaza cu alte obligatii fiscale ale debitorului, in ordinea prevazuta la alin. (2).
(4) Daca legea nu prevede altfel, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.
(5) In sensul prezentului articol, creantele sunt exigibile:
a) la data scadentei, potrivit art. 111;
b) la termenul prevazut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, in limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii;
c) la data comunicarii, potrivit legii, a unei decizii de solutionare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adaugata, dupa caz;
d) la data comunicarii deciziei, pentru obligatiile fiscale principale, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;
e) la data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil;
f) la data comunicarii actului de individualizare a sumei, pentru obligatiile de plata de la buget;
g) la data primirii, in conditiile legii, de catre organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte institutii, in vederea executarii silite.
(6) Compensarea se constata de catre organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu . Dispozitiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile in mod corespunzator.
(7) Organul fiscal competent comunica debitorului decizia cu privire la efectuarea compensarii, in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii."

2. La articolul 120, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Nivelul dobanzii de intarziere este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale."

3. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 122 Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul compensarii
In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobanzile si penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, dupa caz, se calculeaza pana la data prevazuta la art. 116 alin. (4)."

4. La articolul 136, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, procedeaza la actiuni de executare silita, potrivit prezentului cod, cu exceptia cazului in care exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor ."

5. La articolul 148, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Executarea silita se suspenda si in cazul in care, ulterior inceperii executarii silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. In acest caz, executarea silita se suspenda la data depunerii cererii."

Art. II
(1) Prevederile art. I pct. 1 si 3 se aplica creantelor care indeplinesc conditiile de exigibilitate prevazute la art. 116 alin. (4) dupa data de 1 noiembrie 2010.
(2) Prevederile art. I pct. 1 si 3 se aplica creantelor care la data de 1 noiembrie 2010 nu au fost stinse, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) o creanta indeplineste conditiile de exigibilitate prevazute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010, iar a doua creanta indeplineste conditiile de exigibilitate prevazute la art. 116 alin. (4) dupa data de 1 noiembrie 2010. In acest caz compensarea opereaza cu data la care a doua creanta indeplineste conditiile de exigibilitate;
b) ambele creante indeplinesc conditiile de exigibilitate prevazute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010. In acest caz compensarea opereaza cu data de 1 noiembrie 2010.
(3) Executarea silita se suspenda de drept si in cazul in care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor . In acest caz executarea silita se suspenda la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. III
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2010, cu exceptia art. I pct. 1 si 3, care intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2010.

Afişează OUG nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OUG 88/2010    Codul de procedura fiscala    Creante fiscale    Lichidare    Compensare    Compensare de drept

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.