din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2355 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » MAE publica criteriile si conditiile de ocupare a posturilor vacante, precum si de incadrare si promovare a personalului din administratia centrala in functiile de executie specifice

MAE publica criteriile si conditiile de ocupare a posturilor vacante, precum si de incadrare si promovare a personalului din administratia centrala in functiile de executie specifice

  Publicat: 26 Mar 2019       1279 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
In Monitorul Oficial nr. 230 din 26.03.2019 au fost publicate Criteriile si conditiile de ocupare a posturilor vacante, precum si de incadrare si promovare a personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate in functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, din 07.03.2019.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Dovada scrisa prin care
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Criteriile pentru ocuparea posturilor vacante incadrate cu functii de executie specifice MAE sunt urmatoarele:


Poate ocupa un post vacant incadrat cu functie de executie specifica MAE persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:


a) se bucura de toate drepturile politice si civile prevazute in Constitutia Romaniei, republicata, si in legile in vigoare;


b) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;


c) cunoaste limba romana, scris si vorbit;


d) are varsta minima reglementata de prevederile legale;


e) are capacitate deplina de exercitiu;


f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor functiei de executie specifica MAE;


g) cunoaste cel putin o limba straina, potrivit cerintelor posturilor scoase la concurs, in cazul in care ocuparea functiei de executie specifica MAE se face prin concurs;


h) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei de executie specifica MAE, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;


i) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;


j) a fost declarata admisa in urma concursului/examenului de ocupare a functiilor de executie specifice MAE sau in urma examenului de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului incadrat pe functii de executie specifice MAE;


k) detine autorizatie pentru acces la informatii clasificate din clasa secret de stat/secret de serviciu, dupa caz.Anuntul/Anunturile privind organizarea concursului de ocupare a functiilor de executie specifice MAE, precum si bibliografia de concurs se publica pe pagina de internet www.mae.ro si la avizierul MAE, cu cel putin 15 zile inainte de data-limita de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursului poate fi adusa la cunostinta celor interesati si prin alte mijloace de comunicare in masa .


Pentru promovarea in grade profesionale imediat superioare a personalului incadrat pe functii de executie specifice MAE au fost stabilite urmatoarele criterii si conditii:


Promovarea personalului incadrat pe functii de executie specifice MAE in functii si grade profesionale imediat superioare se face in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel putin de doua ori in ultimii 3 ani de activitate, de catre o comisie desemnata prin dispozitie a ministrului afacerilor externe, din care fac parte reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivelul institutiei sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.


Promovarea in grade profesionale imediat superioare a personalului incadrat pe functiile de executie specifice MAE, care isi desfasoara activitatea in Centrala MAE sau in Serviciul Exterior, se face prin examen, conform procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare.


Poate participa la examenul de promovare in grade profesionale in Centrala MAE candidatul care ocupa o functie de executie specifica MAE si indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:


a) isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata, incheiat cu Ministerul Afacerilor Externe;


b) pana la finalul anului in care se desfasoara examenul de promovare va indeplini conditiile de vechime in gradul profesional din care promoveaza, stabilite conform anexei nr. 2 la prezentele criterii si conditii, precum si conditiile de vechime in specialitate stabilite conform anexei nr. 3 la prezentele criterii si conditii;


c) a obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale, cel putin de doua ori in ultimii 3 ani in care acesta s-a aflat in activitate;


d) nu a avut nicio sanctiune disciplinara in ultimele 12 luni;


e) detine autorizatie pentru acces la informatii clasificate din clasa secret de stat/secret de serviciu, dupa caz.


Promovarea personalului incadrat pe functii de executie specifice MAE se poate face doar in cadrul aceleasi grupe de atributii .


Examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului incadrat pe functii de executie specifice MAE se organizeaza anual, in functie de decizia ministrului afacerilor externe.


Inscrierea la examenul de promovare se face in baza unui referat de evaluare aprobat de ministrul afacerilor externe.


Promovarea prin examen a personalului incadrat pe functii de executie specifice MAE din Centrala MAE se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-un post de nivel imediat superior, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in buget .


Personalul din Serviciul Exterior se poate inscrie la examenul de promovare pe functiile de executie specifice MAE detinute in Centrala MAE.


Domeniile principale de activitate pentru care se poate organiza examenul de promovare sunt urmatoarele:


- secretariat (grupa de atributii cancelarist relatii);


- auto (grupa de atributii curier relatii);


- tehnico-administrativ (grupa de atributii consilier relatii/referent relatii);


- domenii de specialitate (grupa de atributii consilier relatii/referent relatii).


In ceea ce priveste promovarea personalului incadrat pe functii de executie specifice MAE intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior s-a stabilit ca aceasta se face se face prin transformarea, in cadrul aceleiasi grupe de atributii, a postului in care salariatul este incadrat intr-un post prevazut cu studii superioare de scurta sau de lunga durata, cu mentinerea gradului profesional si a gradatiei avute la data promovarii, ulterior obtinerii unei diplome de nivel superior si a promovarii examenului organizat in acest sens, conform procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare.


Propunerea de promovare intr-o functie de executie specifica MAE cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii, justificata de necesitatea modificarii fisei de post, se face de catre seful ierarhic superior la cererea salariatului, insotita de copia legalizata a diplomei de licenta, respectiv a diplomei de absolvire sau, dupa caz, de adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor, eliberate de o institutie de invatamant superior acreditata, si este aprobata de catre ministrul afacerilor externe, prin referatul de evaluare.


Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face numai in masura in care ministrul afacerilor externe decide ca atributiile din fisa postului sa fie modificate in mod corespunzator, prin aprobarea referatului de evaluare.Citeşte mai multe despre:    MAE    Criterii de ocupare a posturilor    Posturi vacante    Promovare personal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 9 septembrie 2019
10 Sep 2019 | 727

MAE a publicat o lista a unor tratate internationale intrate in vigoare in ultimele luni
29 Jul 2019 | 793

A iesit din vigoare Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Varsovia la 23 iunie 1994
20 Apr 2019 | 762

Modificari in organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum si a Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului
13 Apr 2019 | 567

Priit Pikamae a fost numit avocat general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene
07 Feb 2019 | 1403Articole Juridice

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Aplicarea dispozitiilor de drept comun
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1573 din data de 28.03.2016

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015