Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » Legea drepturilor de autor, Actualizata 2014. Legea 8/1996

Legea drepturilor de autor, Actualizata 2014. Legea 8/1996

  Publicat: 27 Dec 2013       207032 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Participant la savarsirea unei infractiuni,
LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2014, privind dreptul de autor si drepturile conexe

Ansamblu de principii si norme juridice in baza carora se stabileste domeniul de aplicare a unor acte normative, atunci cand anumite raporturi, acte sau fapte au legatura cu doua sau mai multe legi din state diferite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,


TITLUL IV: Aplicarea legii . Dispozitii tranzitorii si finale
Articolul 146
Beneficiaza de protectia prevazuta de prezenta lege urmatoarele:
a)operele ai caror autori sunt cetateni romani, chiar daca nu au fost aduse inca la cunostinta publica;
b)operele ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania, chiar daca nu au fost aduse la cunostinta publica;
c)operele de arhitectura construite pe teritoriul Romaniei;
d)interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care au loc pe teritoriul Romaniei;
e)interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care sunt fixate in inregistrari protejate de prezenta lege;
f)interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care nu au fost fixate in inregistrari, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;
g)inregistrarile sonore sau audiovizuale ai caror producatori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania;
h)inregistrarile sonore sau audiovizuale a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data in Romania;
i)programele de radiodifuziune si de televiziune emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul in Romania;
j)programele de radiodifuziune si de televiziune transmise de organisme transmitatoare cu sediul in Romania.
Articolul 147
Persoanele fizice sau juridice straine, titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament similar in statele respective.
Articolul 1471
In completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor masuri, inclusiv privind aplicarea si utilizarea codurilor de identificare a sursei, in vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, precum si pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea platii remuneratiei compensatorii pentru copia privata.
Articolul 148
(1)In vederea inregistrarii, ca mijloc de proba, a operelor realizate in Romania, se infiinteaza Registrul National de Opere, administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Inregistrarea este facultativa si se face contra cost, potrivit normelor metodologice si tarifelor stabilite prin hotarare a Guvernului.
(2)Existenta si continutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba, inclusiv prin includerea acesteia in repertoriul unui organism de gestiune colectiva.
(3)Autorii si alti titulari de drepturi sau detinatorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire in prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, mentiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor, constand intr-un simbol reprezentat prin litera C, in mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul si anul primei publicari.
(4)Producatorii de inregistrari sonore, artistii interpreti sau executanti si alti detinatori de drepturi exclusive ale producatorilor sau ale artistilor interpreti ori executanti, la care se face referire in prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale inregistrarilor sonore sau audiovizuale ori pe invelisul care le contine, mentiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor si constand intr-un simbol reprezentat prin litera P, in mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul si anul primei publicari.
(5)Pana la proba contrara, se prezuma ca drepturile exclusive, semnalate conform uzantelor, prin simbolurile mentionate la alin. (3) si (4) sau prin mentiunile prevazute la art. 104 si 1062, exista si apartin persoanelor care le-au utilizat.
(6)Dispozitiile alin. (3), (4) si (5) nu conditioneaza existenta drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege.
(7)Autorii de opere si titularii de drepturi, o data cu includerea operei lor in repertoriul organismului de gestiune colectiva, isi pot inregistra si numele literar sau artistic, exclusiv in vederea aducerii acestuia la cunostinta publica.
Articolul 149
(1)Actele juridice incheiate sub regimul legislatiei anterioare isi produc toate efectele conform aceleia, cu exceptia clauzelor care prevad cesiunea drepturilor de utilizare a totalitatii operelor pe care autorul le poate crea in viitor.
(2)Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretarile sau executiile, inregistrarile sonore sau audiovizuale, precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile prevazute la alin. (1).
(3)Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si pentru care nu au expirat termenele de protectie calculate conform procedurilor legislatiei anterioare se prelungeste pana la termenul de protectie prevazut in prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Articolul 150
(1)Utilajele, schitele, machetele, manuscrisele si orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce da nastere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmariri silite.
(2)Sumele datorate autorilor, ca urmare a utilizarii operelor lor, beneficiaza de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmarite decat in aceleasi conditii . Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislatiei fiscale in materie.
Articolul 151
Litigiile privind dreptul de autor si drepturile conexe sunt de competenta organelor jurisdictionale, potrivit prezentei legi si dreptului comun.
Articolul 1511
(1)Comisia Europeana va fi informata cu privire la intentia de adoptare a unor dispozitii nationale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizandu-se motivele esentiale care justifica reglementarea acestor drepturi, precum si durata de protectie corespunzatoare.
(2)Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozitii nationale adoptate in domeniul reglementat de prezenta lege.
(3)Va fi transmisa Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 119 alin. (2).
(4)Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicarilor prevazute la alin. (1)-(3) catre Comisia Europeana .
Articolul 1512
Prezenta lege transpune prevederile urmatoarelor acte normative comunitare:
a)Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991;
b)Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de inchiriere si de imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992;
c)Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie
1993 privind armonizarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993;
d)Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993;
e)Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996;
f)Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002;
g)Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita in beneficiul autorului unei opere de arta originale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001;


Afişează Legea drepturilor de autor, Actualizata 2014. Legea 8/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 8/1996    Legea 8/1996 actualizata 2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Drept de autor. Efectele juridice ale inregistrarii operei la ORDA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Coregraf. Drepturi banesti acordate in baza Legii 8/1996
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Pronuntata in sedinta publica din 27.01.2010

Actiune in constatarea dreptului de autor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Pronuntata in sedinta publica din 05.03.2009

Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenta plagiatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 8 din 11 ianuarie 2011

Opera dramatico-muzicala. Drepturile interpretilor si executantilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala - Decizia civila nr. 392A/15.11.2005

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)Articole Juridice

Creatii intelectuale excluse de la protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Categorii de opere protejate in cadrul dreptului de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Internetul si drepturile de autor .Fotografia
Sursa: modeldecontract.ro

Internetul si drepturile de autor. Textul
Sursa: modeldecontract.ro

Originalitatea operei audiovizuale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Durata protectiei drepturilor de autor in cazul programelor pentru calculator
Sursa: EuroAvocatura

Clauze in contractul individual de munca privind drepturile de proprietate intelectuala
Sursa: EuroAvocatura