Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti

O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti

  Publicat: 10 Nov 2015       5008 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 832 din data de 6 noiembrie 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti.

Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

(2)Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal in conditiile prezentei ordonante de urgenta se exercita, dupa caz, potrivit prevederilor Legiinr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legiinr. 238/2009, republicata.

AA§3.Clarificarea situatiei strainilor din centrele integrate

Art. 17.

Prin derogare de la art. 9alin. (5)-(8)din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 194/2002privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care Politia de Frontiera Romana constata ca masura nepermiterii intrarii in Romania, dispusa impotriva unui strain care a facut obiectul controlului pentru trecerea frontierei de stat in cadrul unui centru integrat, nu poate fi pusa in executare in termen de cel mult 10 zile, masura se pune in executare de catre Inspectoratul General pentru Imigrari prin indepartarea sub escorta a strainului. Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind indepartarea sub escorta, luarea in custodie publica a strainilor si tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei se aplica in mod corespunzator.

Art. 18.

(1)Cererile pentru acordarea protectiei internationale depuse de strainii care fac obiectul controlului pentru trecerea frontierei de stat in cadrul unui centru integrat se solutioneaza in procedura de azil la frontiera, dispozitiileart. 82-87din Legeanr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

(2)Prin derogare de la prevederileart. 82din Legea nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia prevazuta la alin. (1), termenul de analizare si pronuntare a unei hotarari este de maximum 10 zile de la primirea cererii.

(3)Prin derogare de la prevederileart. 83din Legea nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrari poate acorda accesul la teritoriu si la procedura ordinara de azil fara efectuarea unui interviu in una dintre urmatoarele situatii:

a)solicitantul provine dintr-o tara de origine pentru care rata de admisibilitate in faza administrativa a procedurii de azil, la nivel national, este de cel putin 30%;

b)solicitantul face parte din categoria persoanelor vulnerabile.

SECTIUNEA a 4-a Drepturile si obligatiile strainilor care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul centrelor integrate

AA§1.Drepturile strainilor

Art. 19.

(1)Strainii care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul centrelor integrate au dreptul la cazare, hrana, asistenta medicala si masuri de preventie, precum si materiale de igiena personala, care se acorda gratuit, cu respectarea, pe cat posibil, a opiniei si specificului propriu acestora in materie religioasa, filozofica si culturala, indiferent de situatia juridica a acestora, potrivit dispozitiilorart. 21si22.

(2)Strainii cazati in centrele integrate au dreptul de a fi informati, intr-o limba pe care o inteleg sau se presupune in mod rezonabil ca o inteleg, cu privire la regulile de ordine interioara pe care trebuie sa le respecte in cadrul centrelor integrate, cu privire la drepturile si obligatiile care le revin pe durata sederii acestora in centrele integrate, precum si cu privire la implicatiile trecerii ilegale a frontierei de stat a Romaniei.

Art. 20.

(1)Centrele integrate sunt organizate, autorizate sanitar, sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, amenajate si dotate astfel incat sa ofere conditii adecvate de cazare, hrana, asistenta medicala primara si igiena personala strainilor care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul acestora.

(2)Centrele integrate sunt administrate de catre Politia de Frontiera Romana, prin ordonatorii tertiari de credite din subordine.

Art. 21.

(1)Pentru asigurarea suportului necesar cazarii strainilor care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul centrelor integrate se utilizeaza inclusiv constructii usoare din elemente modulate, dotate cu materiale corespunzatoare, aflate in dotarea structurilor Politiei de Frontiera Romane sau puse la dispozitia Politiei de Frontiera Romane de catre alte institutii sau autoritati publice ori din rezerva de stat, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in cazul in care necesarul depaseste capacitatea operationala a Politiei de Frontiera Romane.

(2)Hrana strainilor care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul centrelor integrate se asigura potrivit normelor de hrana prevazute in anexa la Hotararea Guvernuluinr. 1.213/2003privind stabilirea normelor de hrana pentru strainii luati in custodie publica si cazati in centrele de cazare ale Ministerului Afacerilor Interne.

(3)Structura normelor de hrana, regulile de acordare si de aplicare a acestora, dotarea locurilor de cazare din cadrul centrelor integrate, precum si asigurarea cu materiale de igiena personala se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4)Conditiile de cazare, hrana si materialele de igiena personala pentru strainii care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul centrelor integrate se asigura de Politia de Frontiera Romana, prin structurile ai caror conducatori au calitatea de ordonatorii tertiari de credite care administreaza respectivele centre integrate.

Art. 22.

Asistenta medicala si masurile de preventie aplicate strainilor care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul centrelor integrate se realizeaza prin spitalele si unitatile sanitare ale Ministerului Sanatatii, respectiv prin cele ale ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii.

AA§2.Obligatiile strainilor

Art. 23.

(1)Strainii care fac obiectul controlului pentru trecerea frontierei de stat in cadrul centrelor integrate sunt obligati sa prezinte toate documentele sau informatiile necesare stabilirii identitatii lor si sa se supuna fotografierii si amprentarii.

(2)Strainii care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul centrelor integrate sunt obligati sa respecte regulile de ordine interioara, sa nu distruga bunurile din dotarea centrelor integrate, sa se conformeze dispozitiilor personalului autoritatilor care desfasoara activitati in cadrul centrelor integrate si sa se supuna investigatiilor si tratamentelor medicale in cazul constatarii unor afectiuni medicale de natura sa puna in pericol sanatatea celorlalte persoane aflate in centrul integrat.

Art. 24.

(1)In cazul nerespectarii de catre straini a obligatiilor prevazute laart. 23personalul autoritatilor care desfasoara activitati in centrele integrate poate lua masurile legale necesare, inclusiv prin utilizarea fortei si a mijloacelor din dotare, pentru protejarea vietii sau a integritatii fizice a personalului centrelor integrate, a strainilor ori a altor persoane, impiedicarea producerii de pagube materiale, a parasirii neautorizate a centrului sau pentru restabilirea ordinii interioare. Masurile se aplica gradual si proportional cu starea de pericol ce trebuie inlaturata.

(2)Folosirea masurilor de constrangere a strainilor care fac obiectul activitatilor realizate in cadrul centrelor integrate trebuie sa fie proportionala cu starea de pericol, sa se aplice numai pe perioada necesara si doar atunci cand nu exista o alta modalitate de inlaturare a pericolului. Folosirea masurilor de constrangere nu are caracterul unei sanctiuni.

(3)Strainii care incita la nerespectarea regulilor de ordine interioara ale centrelor integrate sau care, prin comportamentul lor, pun in pericol in mod repetat propria securitate ori securitatea celorlalti straini aflati in centrul integrat, a personalului institutiilor sau autoritatilor care desfasoara activitati in cadrul centrului integrat sunt transferati in locuri special amenajate in acest scop in cadrul sediilor structurilor teritoriale ale Politiei de Frontiera Romane pentru o perioada de maximum 24 de ore.

AA§3.Raportul cu alte reglementari

Art. 25.

Dispozitiile legale prin care se stabilesc drepturi si obligatii ale strainilor, altele decat cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se aplica in mod corespunzator, in functie de situatia juridica a fiecarui strain.

SECTIUNEA a 5-aMonitorizarea activitatii centrelor integrate

Art. 26.

Organizatiilor si organismelor nationale, internationale si neguvernamentale cu atributii in domeniul migratiei si azilului li se asigura posibilitatea de a vizita centrele integrate, cu respectarea regulilor de ordine interioara.

SECTIUNEA a 6-aSuportarea cheltuielilor

Art. 27.

(1)Cheltuielile necesare organizarii, autorizarii, amenajarii si dotarii centrelor integrate, precum si cele determinate de asigurarea conditiilor de cazare, hrana si igiena personala se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, in limita fondurilor alocate pentru aceste destinatii, precum si din alte surse legal constituite.

(2)Cheltuielile referitoare la asigurarea asistentei medicale primare si a tratamentului corespunzator, a asistentei medicale spitalicesti de urgenta, precum si a asistentei medicale si a tratamentului in cazurile de boli acute sau cronice care pun viata in pericol iminent acordate strainilor care solicita acordarea unei forme de protectie internationala, precum si asistenta medicala acordata solicitantilor de azil cu nevoi speciale se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

(3)Cheltuielile referitoare la asigurarea asistentei medicale pentru activitatea de preventie se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii, respectiv prin bugetele ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, potrivit legii, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

CAPITOLUL III Coordonarea integrata a activitatilor din domeniul securitatii nationale si al ordinii publice in cazul unui aflux masiv de imigranti

Art. 28.

(1)In vederea coordonarii integrate a activitatilor determinate de aparitia, pe teritoriul Romaniei sau la frontiera, intr-o perioada scurta de timp, a unui aflux masiv de imigranti, Ministerul Afacerilor Interne intocmeste, impreuna cu autoritatile si institutiile reprezentate in Grupul de coordonare a implementarii Strategiei nationale privind imigratia, Planul de contingenta privind principalele masuri necesare pentru inlaturarea amenintarilor la adresa securitatii nationale generate de un aflux masiv de imigranti, precum si pentru prezervarea climatului de ordine si siguranta publica.

(2)Planul de contingenta prevazut la alin. (1) se aproba potrivit legii.

CAPITOLUL IV Masuri adiacente managementului unui aflux masiv de imigranti prin intermediul centrelor integrate

Art. 29.

Afişează O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    O.U.G. nr. 53/2015    O.U.G. nr. 194/2002    H.G. nr. 572/2008    H.G. nr. 1213/2003    Legea nr. 238/2009    Legea nr. 122/2006    imigranti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro