Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

  Publicat: 19 Sep 2016       34469 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei.

Actualizata prin Legea nr. 57/2016.

Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice acte juridice care atesta detinerea proprietatii de catre o persoana fizica/juridica sau care atesta calitatea de mostenitor sau care permit incadrarea preluarii ca fiind abuziva ori alte inscrisuri pe care persoana indreptatita intelege sa le foloseasca in dovedirea notificarii sau a cererii sale;
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

(5) Modelul-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si modelul si continutul unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei se aproba prin ordin al presedintelui Oficiului.

(6) Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de 2 ani. Valabilitatea acestui atestat se prelungeste de drept pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care:

a) a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti cererea de incuviintare a adoptiei copilului aflat in plasament de cel putin un an;

b) a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti cererea de incredintare in vederea adoptiei;

c) persoana/familia atestata are deja incredintati, in vederea adoptiei, unul sau mai multi copii.

(61) Pe durata de valabilitate a atestatului, adoptatorul sau familia adoptatoare are obligatia de a informa directia cu privire la orice schimbare intervenita in situatia sa socio-psiho-medicala, anexand, dupa caz, acte doveditoare .

(7) Valabilitatea atestatului se prelungeste la solicitarea persoanei/familiei, prin dispozitia directorului general/executiv al directiei, pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care s-a finalizat procedura de potrivire si a fost intocmit raportul privind potrivirea practica dintre copil si familia adoptatoare.

(8) Atestatul poate fi retras in urmatoarele situatii:

a) in situatia in care se constata faptul ca persoana/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informatii false cu ocazia realizarii evaluarii sau pe durata de valabilitate a atestatului;

b) cand se constata faptul ca nu mai sunt indeplinite conditiile in baza carora a fost eliberat atestatul;

c) in situatia in care se constata implicarea directa a persoanei/familiei atestate in identificarea unui copil potential adoptabil; aceasta dispozitie nu se aplica in situatia in care se constata ca persoana/familia atestata este ruda pana la gradul al patrulea cu copilul;

d) la propunerea Oficiului, atunci cand constata ca eliberarea atestatului a fost in mod vadit netemeinica sau nelegala;

e) la cererea motivata a persoanei sau familiei atestate.

(9) Valabilitatea atestatului inceteaza de drept:

a) ca urmare a expirarii;

b) ca urmare a modificarii configuratiei familiei atestate, prin decesul unuia dintre membrii familiei sau prin divort;

c) in cazul casatoriei sau decesului persoanei atestate;

d) dupa incuviintarea adoptiei, odata cu ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei, cand atestatul si-a produs in integralitate efectele pentru care a fost eliberat.

(10) Parcurgerea etapei de pregatire pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte nu este necesara in cazul in care persoana sau familia solicita evaluarea in vederea eliberarii unui nou atestat ca urmare a incetarii valabilitatii acestuia in conditiile alin. (9) lit. a), b) si d), precum si in cazul persoanelor sau familiilor care solicita evaluarea si care au in plasament de cel putin un an copilul pe care doresc sa il adopte.

Art. 17

(1) In situatia in care solicitantul locuieste in fapt la adresa de resedinta, evaluarea se realizeaza de catre directia in a carei raza teritoriala isi are stabilita resedinta sau de catre un organism privat autorizat sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne.

(2) In situatia in care sotii familiei adoptatoare si-au stabilit domicilii diferite, evaluarea se realizeaza de catre directia de la domiciliul sotului unde acestia locuiesc in fapt sau de catre un organism privat autorizat sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne.

Art. 18

(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 16 se consemneaza intr-un raport final de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantului, care contine si propunerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se intocmeste in maximum 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare si se comunica solicitantului.

(2) In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia emite dispozitia privind eliberarea atestatului.

(3) In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare poate formula contestatie in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea raportului prevazut la alin. (1) .

(4) In cazul in care rezultatul evaluarii nu este contestat in termenul prevazut la alin. (3) , directia emite dispozitia privind neeliberarea atestatului.

Art. 19

(1) Contestatia prevazuta la art. 18 alin. (3) se depune si se inregistreaza la directia competenta sa elibereze atestatul, aceasta avand obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei, sa o transmita Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie - A.N.P.D.C.A. Contestatia se transmite insotita de copia dosarului persoanei/familiei in cauza si se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la inregistrare de catre o comisie constituita prin decizie a presedintelui A.N.P.D.C.A.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) este alcatuita din reprezentanti ai A.N.P.D.C.A., ai Colegiului National al Asistentilor Sociali si ai Colegiului Psihologilor din Romania.

(3) Organizarea si functionarea comisiei se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 20

(1) In solutionarea contestatiei, comisia prevazuta la art. 19 alin. (1) analizeaza documentatia transmisa de directie si poate solicita orice alte date/documente suplimentare relevante pentru solutionarea acesteia de la directie, contestatar sau de la alte persoane fizice ori juridice.

(2) In situatia in care comisia apreciaza contestatia ca fiind intemeiata, formuleaza in atentia directiei urmatoarele recomandari si propuneri:

a) completarea procesului de evaluare cu noi informatii sau documente relevante;

b) realizarea unei noi evaluari sociale si/sau psihologice de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati profesionale care au incheiat conventii cu comisia;

c) eliberarea atestatului in situatiile in care se constata ca sunt indeplinite conditiile legale de eliberare a acestuia si propunerea cuprinsa in raportul prevazut la art. 18 alin. (1) este in mod vadit netemeinica sau nelegala.

(3) Comisia poate respinge contestatia formulata ca fiind nefondata, tardiva sau introdusa de o persoana fara calitate ori neimputernicita sa formuleze contestatie.

(4) Rezultatul solutionarii contestatiei se comunica atat directiei, cat si contestatarului.

Art. 21

(1) In urma comunicarii rezultatului solutionarii contestatiei de catre comisie, directia poate decide urmatoarele:

a) mentinerea propunerii formulate in raportul prevazut la art. 18 alin. (1) si emiterea dispozitiei privind neeliberarea atestatului;

b) completarea procesului de evaluare cu noi informatii sau documente relevante;

c) realizarea unei noi evaluari sociale si/sau psihologice, in conditiile prevederilor art. 20 alin. (2) lit. b);

d) eliberarea atestatului.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), in emiterea dispozitiei privind eliberarea/neeliberarea atestatului se vor lua in considerare concluziile rezultate ca urmare a noilor evaluari sociale sau psihologice realizate.

Art. 22

In cazul in care se realizeaza o noua evaluare in conditiile art. 21 alin. (1) lit. c), costurile implicate de aceasta se suporta de catre contestatar.

Art. 23

Dispozitia privind neacordarea/retragerea atestatului de persoana/familie apta pentru adoptie poate fi atacata, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la instanta competenta in materia adoptiei de la domiciliul adoptatorului.

Afişează Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 273/2004    legea adoptiei    legea adoptiei actualizata 2016    legea 273/2004 actualizata 2016    concediul de acomodare    legea 57/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Adoptie. Refuzul de acordare a consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.330 din data 24.03.2011

Incuviintare adoptie internationala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 73 din data 26.01.2011

Deschiderea procedurii adoptiei interne
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 206 din data 05.10.2011

Conditii pentru adoptarea unei persoane majore
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Minori si familie - Sentinta civila nr. 33/S din data 17.03.2009

Criteriile de apreciere a unei adoptii ca fiind adoptie nationala sau internationala in lumina dispozitiilor Legii nr.273/2004
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.12126/2/2010 - DECIZIA CIVILA NR.73/26.01.2011Articole Juridice

Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Adoptia interna in viziunea legii 273/2004
Sursa: EuroAvocatura.ro