Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » LEGEA nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

LEGEA nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

  Publicat: 26 Dec 2016       6394 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat

Publicata in Monitorul Oficial nr. 954 din data de 25 noiembrie 2016

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Domeniu de aplicare

Articolul 1
(1)Prezenta lege reglementeaza incheierea si derularea parteneriatului public-privat.
(2)Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestarii unui serviciu public si/sau operarii unui serviciu public, in conditiile prezentei legi.

Articolul 2
Prevederile prezentei legi se aplica de catre partenerul public pentru implementarea unui proiect, in cazul in care studiul de fundamentare a proiectului demonstreaza, pe langa elementele principale prevazute la art. 19 alin. (1), faptul ca veniturile care urmeaza sa fie obtinute de societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formeaza obiectul proiectului sunt generate, in totalitate sau in majoritate, prin plati efectuate de catre partenerul public sau de catre alte entitati publice in beneficiul partenerului public.

Articolul 3
Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de urmatoarele elemente, care se vor detalia in normele de aplicare a prezentei legi:
a)cooperarea dintre partenerul public si partenerul privat, in vederea implementarii unui proiect public;
b)durata relativ lunga de derulare a raporturilor contractuale, care sa permita partenerului privat recuperarea investitiei si realizarea unui profit rezonabil;
c)finantarea proiectului, in principal din fonduri private si, dupa caz, prin punerea in comun a fondurilor private cu fonduri publice;
d)atingerea scopului urmarit de partenerul public si partenerul privat;
e)distribuirea riscurilor intre partenerul public si partenerul privat, in functie de capacitatea fiecarei parti contractante de a evalua, gestiona si controla un anumit risc .

Articolul 4
(1)Formele de parteneriat public-privat sunt:
a)parteneriatul public-privat contractual - parteneriatul public-privat realizat in temeiul unui contract incheiat intre partenerul public, partenerul privat si societatea de proiect al carei capital social este detinut integral de partenerul privat;
b)parteneriatul public-privat institutional - parteneriatul public-privat realizat in temeiul unui contract incheiat intre partenerul public si partenerul privat, prin care se constituie de catre partenerul public si partenerul privat o societate noua, care va actiona ca societate de proiect si care, ulterior inregistrarii in registrul societatilor, dobandeste calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.
(2)Atat in cazul parteneriatului public-privat contractual, cat si in cazul parteneriatului public-privat institutional, daca o alta entitate publica intentioneaza sa sprijine realizarea proiectului prin asumarea fata de partenerul privat desemnat castigator a procedurii de atribuire a contractului sau fata de societatea de proiect a unei/unor obligatii de plata sau de garantie, in beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai in situatia in care obligatia de plata sau de garantie a fost prevazuta in studiul de fundamentare si in documentatia de atribuire a procedurii, intr-o modalitate clara, precisa si neechivoca, indicandu-se conditiile in care poate fi realizata.
(3)Asumarea de catre entitatea publica a obligatiei/obligatiilor, in conformitate cu prevederile alin. (2), se poate face in conditiile stabilite prin normele de aplicare, dupa caz:
a)dupa desemnarea de catre partenerul public a castigatorului procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, dar mai inainte de semnarea contractului, situatie in care entitatea publica devine astfel parte a contractului respectiv de la momentul incheierii acestuia; sau
b)dupa semnarea contractului de parteneriat public-privat, in timpul executarii acestuia, situatie in care entitatea publica incheie cu partile contractului respectiv un act aditional, ce stabileste drepturile si obligatiile reciproce, entitatea publica devenind parte a contractului in cauza de la momentul incheierii actului aditional respectiv.

Articolul 5
Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate si in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica prevazute in Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si in vederea realizarii de catre un operator privat a serviciilor comunitare de utilitati publice prevazute in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu luarea in considerare a prevederilor art. 1 si 2.
SECTIUNEA 2: Definitii

Articolul 6
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)afiliat - orice persoana asupra careia se poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta sau care poate exercita o influenta dominanta ori care, ca urmare a asocierii cu o persoana, se afla sub influenta dominanta a unei alte persoane . Influenta dominanta se prezuma in cazul in care o persoana, direct sau indirect, detine majoritatea capitalului social subscris sau controleaza majoritatea voturilor asociate actiunilor/partilor sociale emise sau poate numi mai mult de jumatate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere;
b)finantatorii proiectului de parteneriat public-privat - persoanele fizice sau juridice care pun la dispozitia societatii de proiect mijloacele financiare necesare indeplinirii obligatiilor asumate de partenerul privat, in temeiul contractului de parteneriat public-privat;
c)finantarea proiectului de parteneriat public-privat - presupune finantarea investitiilor realizate in cadrul proiectului si finantarea utilizarii bunului/bunurilor sau operarii serviciului public ce formeaza obiectul proiectului;
d)investitor privat-orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care apartine categoriilor prevazute la art. 8, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
e)investitii realizate in cadrul proiectului - investitii care au drept obiect realizarea sau, dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
f)partener privat - investitorul privat sau asocierea de investitori privati care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;
g)societate de proiect - societate care se infiinteaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ih scopul implementarii proiectului.
SECTIUNEA 3: Partenerul public si partenerul privat

Articolul 7
Este partener public, in sensul prezentei legi, oricare dintre entitatile care sunt autoritati contractante sau entitati contractante in sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, al art. 4 din Legea nr. 99/2016, precum si al art. 9 si 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii .

Articolul 8
Orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice poate sa participe in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, cu conditia sa nu apartina categoriilor de parteneri publici prevazute la art. 7.

Articolul 9

Afişează LEGEA nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 233/2016    Parteneriat public-privat    Achizitii publice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati