Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8253 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

* serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
A fost promulgat la 11.09.1865
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,

Articolul 75
(1) Plata sumelor aferente ajutorului pentru energie termica, energie electrica si gaze naturale se realizeaza la furnizori .
(2) Termenul-limita pana la care se poate solicita, de catre primari, respectiv furnizori, decontarea sumelor prevazute la alin. (1) , este 31 iulie al anului curent.
(3) Decontarea sumelor aferente ajutoarelor pentru incalzire prevazute la alin. (1) se face in functie de valoarea consumului, dar numai in limita ajutorului maxim aprobat pentru lunile sezonului rece la care titularul este indreptatit.
(4) Decontarea sumelor prevazute la alin. (3) se realizeaza lunar, de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, pe baza borderourilor prevazute la art. 55.
(5) Dupa termenul prevazut la alin. (2) , sumele care nu au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se suporta din bugetele locale.
Articolul 76
(1) Sumele necesare cheltuielilor generate de verificarile efectuate de primarii in vederea acordarii sau incetarii dreptului la venit minim de incluziune se asigura din bugetele locale.
(2) Sumele necesare cheltuielilor generate de stabilirea sau suspendarea dreptului la venit minim de incluziune se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Eliberarea adeverintelor necesare stabilirii dreptului la una sau mai multe componente ale venitului minim de incluziune, inclusiv a adeverintelor medicale, se realizeaza de catre organele abilitate, cu titlu gratuit.
Articolul 77
Sumele reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica, energie electrica sau de gaze naturale, platite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice sau conventie individuala, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale sau a energiei electrice, precum si ajutoarele pentru incalzirea locuintei achitate de agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala ori de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prezentei legi, se colecteaza in conturile tip ESCROW, astfel cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica, furnizorii de gaze naturale si furnizorii de energie electrica.
SECTIUNEA 3: Recuperarea sumelor incasate necuvenit
Articolul 78
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, se recupereaza de la titularul dreptului, in termenul general de prescriptie prevazut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, care se comunica debitorului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar in termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei prevazute la alin. (2) .
(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (3) , sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza in conditiile prevazute de art. 731 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Decizia de recuperare a sumelor platite necuvenit in termenul prevazut la alin. (3) constituie titlu de creanta de la data comunicarii. Dupa acest termen, decizia devine titlu executoriu.
(6) Sumele platite necuvenit se recupereaza, in termenul prevazut la alin. (3) , dupa cum urmeaza:
a) daca beneficiarul primeste in continuare venit minim de incluziune, se fac retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare, dar nu mai mult de 1/3 din drepturile lunare;
b) daca beneficiarul nu mai primeste drepturi in perioada urmatoare constatarii sumelor prevazute la alin. (1) sau daca sumele recuperate in conditiile lit. a) nu acopera drepturile acordate necuvenit si titularul dreptului consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta achita suma respectiva in contul agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, in termenul prevazut de decizia de recuperare.
(7) Dupa termenul prevazut la alin. (3) , pe baza deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, care constituie titlu executoriu conform alin. (5) , aceasta, impreuna cu dovada comunicarii catre debitor, se transmite organelor fiscale centrale in vederea recuperarii sumelor inscrise in titlul executoriu, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, insotite de precizari referitoare la data de la care urmeaza a fi calculate obligatiile fiscale accesorii.
(8) Sumele recuperate in conditiile alin. (6) si (7) se fac venit la bugetul de stat .
(9) Sumele inscrise in titlul executoriu prevazut la alin. (7) se scad din evidenta agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala la data confirmarii preluarii debitului de catre organele fiscale centrale.
Articolul 79
(1) In situatia in care beneficiarul venitului minim de incluziune este familia, iar titularul dreptului a decedat, recuperarea sumelor incasate necuvenit se realizeaza in conditiile art. 78 alin. (6) si (7) , de la ceilalti membri majori ai familiei, in calitate de beneficiari ai dreptului.
(2) In situatia in care titularul dreptului, persoana singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune .
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 78 alin. (6) , pentru situatia prevazuta la art. 19 alin. (2) lit. a) , recuperarea sumelor aferente ajutorului pentru familia cu copii, acordate in cuantum integral in lunile in care copilul/copiii inregistreaza absente nemotivate, se face prin aplicarea diminuarii procentuale a cuantumului, in functie de numarul de copii, la platile ce se efectueaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost transmisa situatia prevazuta la art. 65, pentru o perioada egala cu numarul de luni in care s-au inregistrat absentele nemotivate.
(4) In cazul in care ajutorul pentru familia cu copii s-a acordat in cuantum integral pe parcursul uneia sau mai multor luni din perioadele prevazute la art. 19 alin. (2) lit. b) , recuperarea sumelor acordate necuvenit se face, in transe egale, din sumele aferente ajutorului la care are dreptul familia.
(5) Sumele incasate necuvenit prevazute la art. 78 alin. (1) , in valoare totala de pana la 40 de lei inclusiv/beneficiar, se anuleaza.
Articolul 80
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune, acordate din bugetele locale potrivit art. 26, art. 83 si art. 85 lit. b) , se recupereaza de catre organele fiscale locale de la titularul dreptului, in termenul general de prescriptie prevazut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza in baza dispozitiei primarului, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 78 alin. (2) -(6) si alin. (9) , precum si ale art. 79 alin. (1) , (2) si (5) .
(3) In vederea recuperarii sumelor prevazute la alin. (1) se pot stabili criterii si proceduri prin hotarare a consiliului local, la propunerea organului fiscal local, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL V: Alte drepturi complementare venitului minim de incluziune
Articolul 81
(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate se asigura si se stabileste conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru sumele reprezentand ajutor de incluziune, dupa cum urmeaza:
a) pentru titularul venitului minim de incluziune, in cazul in care nici acesta, respectiv niciunul dintre membrii familiei, nu sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
b) pentru membrul de familie neasigurat conform legii si care nu poate fi considerat coasigurat pentru niciunul dintre ceilalti membri majori ai familiei.
(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se plateste de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, pentru fiecare persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) .
(3) Agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala au obligatia sa vireze lunar organelor fiscale teritoriale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la alin. (1) si sa transmita evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(4) In situatia prevazuta la art. 78, sumele cu titlu de contributie de asigurari sociale de sanatate nu se mai recupereaza.
Articolul 82
(1) Pentru locuintele aflate in proprietatea persoanelor singure si familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, prima obligatorie pentru asigurarea locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008, republicata, se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, ca beneficiu suplimentar.
(2) Procedura de plata a primei obligatorii se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) In situatia prevazuta la art. 78, sumele cu titlu de prima obligatorie pentru asigurarea locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008, republicata, nu se mai recupereaza.
Articolul 83
(1) In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de inmormantare.
(2) Ajutorul prevazut la alin. (1) se suporta din bugetul local si se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, sotul/sotia supravietuitor/supravietuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.