Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       36427 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act adoptat de organele de stat,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.

9. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 9. - (1) Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul prezentei legi, se stabilesc intre angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 5 si 7 alin. (1) si (2).
(2) Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: incheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati in functii elective, numirii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, inceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti, dupa caz.``
10. Articolul 10 se abroga.
11. Articolul 11 se abroga.
12. Articolul 13 se abroga.
13. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 14. - (1) In cazul accidentelor de munca sau bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca/serviciu pana la data indeplinirii conditiilor de pensie pentru limita de varsta.
(2) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda si ulterior incetarii raporturilor de munca daca persoana face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca si daca a fost asigurata in conditiile prezentei legi.``


14. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
``(2) Angajatii romani prevazuti la art. 7 alin. (1) sunt asigurati daca la data confirmarii caracterului profesional al accidentelor de munca sau al bolilor profesionale detin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala nr. 883/2004 si nr. 987/2009, care sa ateste faptul ca fac obiectul legislatiei de securitate sociala din Romania.``
15. La articolul 18, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
``h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;
i) pensie de urmas in cazul decesului ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala."
16. La articolul 19, alineatele (1), (2), (3) si (5) se modifica, iar dupa alineatul (5) se introduc 7 noi alineate, alineatele (6)-(12), cu urmatorul cuprins:
``Art. 19. - (1) Baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se determina ca medie a castigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, realizate lunar de catre asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, in ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical.
(2) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca o constituie media castigurilor brute realizate lunar de catre asigurat din salarii sau venituri asimilate salariilor.
(3) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie castigul lunar brut realizat de asigurat in prima luna de activitate .
(...)
(5) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca .
(6) Indemnizatiile se calculeaza si se platesc de catre angajatori si se recupereaza de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat .
(7) Recuperarea indemnizatiilor prevazute la alin. (6) se poate realiza in termen de 90 de zile de la data confirmarii caracterului de munca al accidentului sau bolii.
(8) Indemnizatiile se calculeaza si se platesc de catre casele teritoriale de pensii pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. c).
(9) Casele teritoriale de pensii verifica baza de calcul pentru indemnizatiile reglementate de prezenta lege.
(10) In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile privind indemnizatiile prevazute la alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat de catre casele teritoriale de pensii.
(11) Drepturile achitate in conditiile prevazute la alin. (10) urmeaza a fi recuperate de catre casele teritoriale de pensii de la angajator, dupa caz, conform legii.
(12) Prevederile alin. (10) se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti."
17. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla in incapacitate temporara de munca, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat .``
18. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti, precum si transportul aferent;".
19. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 23. - (1) In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale care vor fi asigurate de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca prin personal propriu sau prin terti."
20. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Tarifele si dispozitivele medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice se stabilesc prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat anual prin hotarare a Guvernului si prin normele metodologice de aplicare a acestui contract ."
21. La articolul 24, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
``(5) Persoanele care beneficiaza de cure balneoclimaterice sau bilet de tratament conform prevederilor art. 22, dar pentru care nu se mai recomanda programe individuale de recuperare conform prevederilor legale in vigoare, biletele de tratament se acorda in baza unei recomandari medicale emisa de medicul curant.``
22. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.
23. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 34. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat ."
24. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 35. - Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 183 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical.``
25. La articolul 36, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 36. - (1) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile.
(...)
(3) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP.``
26. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 37. - (1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale si completat sau modificat, dupa caz, cu codurile de indemnizatie corespunzatoare si care constituie document justificativ de plata .
Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.