Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       36609 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
A fost promulgat la 11.09.1865
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

``Art. 10. - (1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, informatiile preluate din declaratia nominala de asigurare prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2), precum si din declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prevazuta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie elementele pe baza carora se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul anual pentru asiguratii sistemului public de pensii.
(2) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (1), derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.
(3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. (2) revine persoanei in cauza.``
20. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 11. -(1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1)pct. IV
sunt asigurate in sistemul public de pensii pe baza declaratiei individuale de asigurare, inregistrate la organul fiscal competent
(2) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) sunt prevazute in Codul fiscal.``
21. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Contractul de asigurare sociala se reziliaza din initiativa casei teritoriale de pensii, in cazul neplatii contributiei de asigurari sociale pentru o perioada de 6 luni consecutive.``
22. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 13. - (1) Venitul asigurat inscris in contractul de
asigurare sociala poate fi modificat, din initiativa asiguratului, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
(2) Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala in baza caruia se calculeaza contributia de asigurari sociale se modifica, din initiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de cate ori venitul lunar asigurat este mai mic decat nivelul minim prevazut de lege.``
23. Articolul 14 se abroga.
24. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene si pentru strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania, precum si ale persoanelor pentru care CNPP intocmeste documentatii de plata si/sau efectueaza plata unor prestatii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, dupa caz.
(3) Datele prevazute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, si de oricare alta autoritate, institutie publica sau alta institutie care detine astfel de informatii.``
25. La articolului 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
``(31) In vederea realizarii atributiilor privind evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale, CNPP si casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pe baza de protocoale, schimburi de informatii cu alte institutii publice si autoritati.``
26. La articolul 16, literele b) si d) se abroga.
27. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 17. - (1) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca acordata pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate in conditii speciale si conditii deosebite de munca;``.
28. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 18. - Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie
2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca .``
29. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) CNPP inainteaza anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru partea de cheltuieli .``
30. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.
31. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
``(31) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe care le administreaza, reprezentand contributii sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe baza de contract de asigurare sociala, precum si alte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, conform legii.
(32) CNPP si unitatile din subordinea acesteia efectueaza cheltuieli in limita aprobata prin buget si a creditelor bugetare deschise, in conditiile legii."
32. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 23. - (1) Pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia acelora care au incheiat contracte de asigurare sociala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, are obligatia de a transmite CNPP informatiile necesare stabilirii, in sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat si a punctajului lunar, in vederea acordarii prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege. Informatiile necesare, precum si procedura de transmitere a acestora se stabileste prin protocol incheiat intre ANAF si CNPP.
(2) Institutiile prevazute la alin. (1) Isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea/achitarea contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare.
(3) Anual, dupa depunerea declaratiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor.``
33. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 27. - (1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datoreaza contributii de asigurari sociale si sunt prevazuti, in mod expres, de Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
a) persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, precum si cele care realizeaza venituri ca urmare a desfasurarii unor activitati independente;
b) persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorilor.
(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii si persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare sociala.
(3) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt prevazute in Codul fiscal.``
34. La articolul 28, alineatul (2) se abroga.
35. La articolul 29, alineatul (2) se abroga.
36. La articolul 30 alineatul (1), litera c) se abroga.
37. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 31. - (1) In situatia contractului de asigurare sociala contributia de asigurari sociale se datoreaza de la data incheierii acestuia, in aceeasi cota prevazuta de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, in intelesul Codului Fiscal.
(2) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) datoreaza cota de contributie de asigurari sociale conform prevederilor Codului fiscal.``
38. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.