Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » HG nr. 83/2019 privind infiintarea si functionarea ReSanMed

HG nr. 83/2019 privind infiintarea si functionarea ReSanMed

  Publicat: 21 Feb 2019       2777 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 83/2019 privind infiintarea si functionarea Registrului national al riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu

Publicata in Monitorul Oficial nr. 134 din 20.02.2019

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice substanta solida, lichida, sub forma gazoasa sau de vapori sau forma de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care introdusa în mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Puterile publice existente in stat.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale si definitii

Articolul 1.
Se infiinteaza Registrul national al riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu, denumit in continuare ReSanMed, ce reprezinta un registru de suport al activitatilor prevazute la pct. 1.2 lit. a) din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc .

Articolul 2.
(1) In ReSanMed sunt notificate riscurile asociate pentru care Ministerul Sanatatii este desemnat autoritate responsabila, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 557/2016, si se inregistreaza date privind cazurile de boala care pot fi determinate de riscuri asociate si temperaturi extreme.
(2) ReSanMed este structurat pe inregistrari individuale, cu asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter personal.

Articolul 3.
In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) poluant - potrivit definitiei prevazute la art. 2 pct. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) schimbari climatice - potrivit definitiei prevazute la art. 1 pct. 2 din Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificata prin Legea nr. 24/1994, cu modificarile ulterioare;
c) risc asociat - potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 557/2016;
d) risc pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu - probabilitatea unui impact negativ asupra sanatatii publice, generat prin factori de mediu;
e) poluare accidentala - potrivit definitiei prevazute la art. 3 pct. 15 din Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul protectiei mediului, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009, cu modificarile ulterioare;
f) avarie/incident - potrivit definitiei prevazute la art. 3 pct. 5 din Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul protectiei mediului, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009, cu modificarile ulterioare;
g) accident ecologic - potrivit definitiei prevazute la art. 2 pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) temperatura extrema - variatie de temperatura datorata schimbarilor climatice care poate creste incidenta de mortalitate sau morbiditate in populatiile afectate;
i) caz de boala - modificarea organica sau functionala a starii normale de sanatate a unei persoane, diagnosticata ca atare de un medic de specialitate, generata de poluanti, poluari accidentale, schimbari climatice, riscuri asociate, avarii/incidente, accidente ecologice sau temperaturi extreme;
j) surse de date - autoritatile publice desemnate la art. 6 alin. (2) de la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile ulterioare;
k) furnizori de date - unitati furnizoare de servicii medicale, indiferent de forma de organizare si subordonare, din sistemul public si privat, avand in evidenta un caz de boala, pentru diagnostic si tratament, care pun date la dispozitia directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, exclusiv pentru scopuri statistice, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) notificare - instiintare in vederea unei posibile alerte, despre un risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturi extreme, prin introducerea de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in ReSanMed a setului de date, ca urmare a informatiilor primite de la sursele de date;
m) raportare - introducerea de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in ReSanMed a setului de date, ca urmare a informatiilor primite de la furnizorii de date, despre un caz de boala, cu scopul de a informa asupra unui pericol pentru sanatatea publica;
n) set de date - cumul de informatii introduse in ReSanMed, referitoare la un risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturi extreme sau cazuri de boala;
o) date cu caracter personal - informatiile prevazute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), utilizate pentru a identifica o persoana sau un caz de boala;
p) registru - baza de date gestionata electronic si accesata prin intermediul unei pagini web (cu acces restrictionat), utilizata in scopuri statistice, in care informatiile introduse sunt ordonate nominal sau simbolizate prin coduri, dupa criterii si caracteristici prestabilite;
q) inregistrare individuala - date cu caracter personal despre un caz de boala la o persoana fizica, organizate in identificare prin codul numeric personal.


CAPITOLUL II
Organizare si functionare

Articolul 4.
Institutul National de Sanatate Publica, denumit in continuare INSP, prin Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, denumit in continuare CNMRMC, organizeaza, asigura functionarea si administreaza ReSanMed.

Articolul 5.

Ministerul Sanatatii colaboreaza cu INSP pentru coordonarea implementarii ReSanMed si asigura resursele financiare necesare pentru primirea informatiilor, organizarea si functionarea ReSanMed.

Articolul 6.
(1) CNMRMC asigura accesul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti la ReSanMed pentru inregistrarea notificarilor de la sursele de date si a raportarilor primite de la furnizorii de date .
(2) CNMRMC elaboreaza modelul pentru setul de date necesar notificarii unui risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturilor extreme si modelul de raportare a unui caz de boala, pe care le transmite Ministerului Sanatatii, spre informare.
(3) In scopul instiintarii, avertizarii si alarmarii populatiei, CNMRMC transmite autoritatilor responsabile cu rol principal, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 557/2016, date din ReSanMed, la solicitarea acestora sau din proprie initiativa.

Articolul 7.
(1) Notificarea se realizeaza imediat ce exista o informatie legata de un risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturi extreme.
(2) Raportarea cazurilor de boala se efectueaza trimestrial, pana la data de 15 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea.

Afişează HG nr. 83/2019 privind infiintarea si functionarea ReSanMed pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ReSanMed    Registrul national al riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu    HG 83/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.