Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar

Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar

  Publicat: 16 Apr 2019       2410 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 283 din 12.04.2019 si aprobate prin Ordinul Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 201/2019

(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Parte a procesului de desfasurare a controlului doping,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,

(6) In cazul promovarii testului de acces, candidatul devine stagiar in activitatea de audit financiar.

ARTICOLUL 6
Comisia de examinare

(1) Examinarea se realizeaza de catre o comisie de examinare constituita prin decizie a presedintelui ASPAAS din membri titulari si membri supleanti.
(2) In cadrul Comisiei de examinare functioneaza subcomisii cu atributii specifice: de elaborare a subiectelor aferente testului de acces, de corectare a lucrarilor si de solutionare a contestatiilor.
(3) Mandatul acordat membrilor Comisiei de examinare este valabil pe perioada de desfasurare a unei sesiuni de testare .
(4) Numarul membrilor si componenta Comisiei de examinare si subcomisiilor pentru o anumita sesiune de testare sunt stabilite de catre ASPAAS, in functie de numarul de candidati inscrisi la testul de acces.
(5) Un membru al Comisiei de examinare poate face parte din una sau mai multe subcomisii, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2).
(6) Presedintele Comisiei de examinare este desemnat de catre presedintele ASPAAS din randul membrilor comisiei.
(7) Membrii Comisiei de examinare semneaza declaratii pe propria raspundere privind confidentialitatea, regimul incompatibilitatilor si al conflictelor de interese.
(8) O persoana care are sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al treilea in randul candidatilor nu poate fi membru al comisiei. Daca incompatibilitatea apare ulterior desemnarii ca membru al Comisiei de examinare, persoana respectiva are obligatia de a comunica aceasta situatie presedintelui ASPAAS, in vederea inlocuirii sale.

ARTICOLUL 7
Atributiile Comisiei de examinare

(1) Comisia de examinare are urmatoarele atributii prin subcomisiile cu functii specifice:
A. Subcomisia de elaborare subiecte:
a) elaboreaza subiectele aferente testului de acces in conformitate cu tematica si bibliografia stabilite de ASPAAS. Subiectele se elaboreaza in 2 (doua) variante, iar varianta de subiect selectata pentru examen se extrage de catre un membru al Comisiei de examinare cu 24 de ore inainte de inceperea testului;
b) elaboreaza baremul de evaluare si notare pentru fiecare subiect, care va fi introdus intr-un plic separat si va fi predat personalului ASPAAS odata cu varianta extrasa.
B. Subcomisia pentru organizarea si desfasurarea testului de acces:
a) organizeaza, controleaza si indruma actiunile care vizeaza desfasurarea testului;
b) asigura instruirea persoanelor care supravegheaza candidatii in salile de examinare/testare (responsabili de sala si supraveghetori);
c) prezinta candidatilor instructiunile de rezolvare a subiectelor si conditiile de conduita necesare si aduce clarificarile necesare, dupa caz;
d) asigura multiplicarea subiectelor, in conditii de confidentialitate si transparenta;
e) preia lucrarile candidatilor de la personalul ASPAAS in baza unui proces-verbal;
f) valideaza rezultatele finale ale testului.
C. Subcomisia de corectare:
a) asigura organizarea procesului de deschidere a lucrarilor candidatilor;
b) corecteaza lucrarile in conditiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
c) intocmeste catalogul cu rezultatele, prin consemnarea notelor din lucrari, si il semneaza;
d) presedintele Comisiei de examinare asigura reconcilierea notelor intre corectori, in cazul in care exista o diferenta mai mare sau egala cu 1 (un) punct intre corectori. In cazul in care reconcilierea nu se realizeaza, se procedeaza la reevaluarea lucrarii respective de catre un alt corector, nota acordata de acesta fiind cea finala.
D. Subcomisia de contestatii:
a) recorecteaza lucrarile contestate;
b) consemneaza notele rezultate, intocmeste catalogul de contestatii si il semneaza.
(2) Exercitarea atributiei de corectare a lucrarilor este incompatibila cu cea de solutionare a contestatiilor.

ARTICOLUL 8
Organizarea testului de acces

(1) Perioada de desfasurare a testului de acces, calendarul desfasurarii activitatilor aferente, locatia, tematica si bibliografia de examen se stabilesc prin decizie a presedintelui ASPAAS.
(2) ASPAAS publica pe site-ul propriu tematica si bibliografia potrivit alin. (1) si orice alte informatii referitoare la organizarea testului de acces, cu cel putin 45 de zile inainte de data stabilita pentru sustinerea acestuia.

ARTICOLUL 9
Responsabilii si supraveghetorii de sala

(1) Responsabilii si supraveghetorii de sala sunt desemnati prin decizie a presedintelui ASPAAS, dupa finalizarea inscrierilor la test.
(2) O persoana care are sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al treilea in randul persoanelor inscrise la test nu poate fi responsabil sau supraveghetor de sala.
(3) Eventualele situatii de incompatibilitate ivite dupa desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Comisiei de examinare de catre persoana in cauza, in vederea inlocuirii sale.
(4) Responsabilii si supraveghetorii de sala semneaza declaratii pe propria raspundere privind confidentialitatea, regimul incompatibilitatilor si al conflictelor de interese.
(5) Atributiile si responsabilitatile responsabililor si supraveghetorilor de sala sunt urmatoarele:
a) afiseaza listele candidatilor la intrarea in sala de examen;
b) afiseaza legitimatiile pentru fiecare candidat pe pupitrul fiecarui candidat, conform principului "un loc ocupat, unul liber", in ordine alfabetica;
c) verifica la intrarea in sala de examen identitatea candidatilor in baza cartii de identitate/pasaportului si a listei candidatilor, incercuiesc pe foaia centralizatoare numele celor care intra in sala si se asigura ca acestia semneaza pe foaia centralizatoare;
d) se asigura ca dupa inceperea testului nu mai este permis accesul candidatilor;
e) asigura conformarea candidatilor cu conditiile de desfasurare a testului;
f) distribuie candidatilor tezele, solicitand acestora completarea datelor specificate in zona destinata securizarii;

Afişează Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Audit financiar    Audit statutar    Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar    Stagiu    Ordinul 201/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca respecta Codul muncii in ipoteza in care prin actul modificator se urmareste a se reintra in legalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 220/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

O instanta de judecata nu este un simplu receptor al unui Raport intocmit de catre Curtea de Conturi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauzei privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 488/2017, in sedinta pblica din 31 ianuarie 2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Decizia de modificare a salariului de baza. Masura intemeiata si legala in cadrul institutiilor bugetare, cand modificarea rezulta din lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia I Civila, Decizia nr. 358/2016 din 19.04.2016

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contestatie decizie de imputare sporuri salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 790 din 28.02.2012

Raspundere civila contractuala. Restituire sume acordate necuvenit reprezentand sporul de dispozitiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1990 din data 07.03.2012Articole Juridice

[Av. muncii] Sporul pentru titlul stiintific de doctor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Auditul- de la obligatie la necesitate
Sursa: R&M Audit Contabilitate