Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

  Publicat: 24 May 2019       1807 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 406 din 23.05.2019.

Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(Tax bracket) Categoria in care se incadreaza venitul obtinut de o persoana fizica ce trebuie impozitat.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.

17. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 20
Obligatiile comerciantului validat cu privire la comercializarea EEE-urilor, in cadrul programului
(1) Achizitia de EEE-uri eligibile in cadrul programului se face prin intermediul comerciantilor validati, in limita fondurilor alocate, publicate spre informare, pe pagina de internet a Autoritatii.
(2) In termenul prevazut la art. 21 alin. (5), la momentul la care solicitantul aprobat se adreseaza comerciantului validat pentru utilizarea vocuherului, acesta din urma pune la dispozitia persoanei fizice, in vederea semnarii, contractul de finantare nerambursabila si declaratia pe propria raspundere, prevazute in anexele nr. 2 si 3 la ghid.
(3) Formalitatile prevazute la alin. (2) se realizeaza doar pentru solicitantii care intrunesc criteriile de eligibilitate prevazute in ghid si care se regasesc in lista mentionata la art. 19 alin. (3) si doar daca datele din aplicatia informatica corespund cu cele furnizate de catre persoanele fizice si cu documentele prezentate in sustinerea lor.
(4) Comerciantul validat perfecteaza formalitatile de vanzare a EEE-urilor in baza contractului de finantare nerambursabila si declaratiei pe propria raspundere, prevazute la alin. (2), in termen de maximum 15 zile de la data utilizarii voucherului.
(5) Dupa perfectarea formalitatilor de vanzare a EEE-urilor, comerciantul completeaza in aplicatia informatica datele aferente acestora, inclusiv tipul de echipament care se achizitioneaza si eficienta energetica a acestuia si categoria DEEE-ului predat de persoana fizica si cantitatea acestuia exprimata in kg, in termenul prevazut la alin. (4).
(6) Comerciantul se obliga sa asigure, cu titlu gratuit, preluarea EEE-uzat de la persoana fizica.
(7) In cadrul programului, comerciantul se obliga sa asigure colectarea unui numar de EEE uzate, potrivit art. 16, cu numarul de EEE comercializate.
(8) Comerciantul este responsabil pentru respectarea legislatiei specifice privind concurenta si protectia consumatorului.
(9) Oricand, pe parcursul derularii programului, comerciantul pierde calitatea dobandita, in situatia in care institutiile abilitate emit acte de unde rezulta incalcarea prevederilor legislatiei prevazute la alin. (8). In cazul in care aceasta situatie intervine dupa semnarea contractului cu Autoritatea, comerciantul este exclus din program prin notificarea emisa de catre aceasta."
18. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 21
Voucherul
(1) Persoana fizica beneficiaza de valoarea unui voucher la achizitionarea unui EEE eligibil, in schimbul predarii unui EEE uzat echivalent, conform art. 16.
(2) Persoana fizica poate achizitiona mai multe EEE-uri in schimbul predarii unui numar echivalent de EEE uzate, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie .
(3) Valoarea voucherului se scade de catre comerciantul validat in factura din pretul de comercializare cu TVA, al EEE-ului, denumit in continuare pret de comercializare, diferenta fiind asigurata de catre beneficiar din surse financiare proprii.
(4) Voucherul este un cod generat aleatoriu de aplicatie, cu urmatoarele atribute:
- un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleatoriu in aplicatie;
- data emiterii (este data publicarii solicitantilor aprobati pe site-ul Autoritatii) si data expirarii;
- date de identificare beneficiar (nume, prenume, CNP);
- categoria pentru care se aplica si eficienta energetica a echipamentelor;
- valoarea.
(5) Voucherul este valabil 15 zile de la emitere, respectiv de la data publicarii listei solicitantilor aprobati prevazute la art. 19 alin. (3), perioada in care trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sanctiunea pierderii dreptului de utilizare."
19. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 22
Incheierea contractului de finantare nerambursabila
Dupa publicarea listei prevazute la art. 19 alin. (3), contractele de finantare nerambursabila, care poarta semnatura Autoritatii, sunt puse la dispozitie, prin intermediul aplicatiei, comerciantilor validati, in vederea indeplinirii procedurilor prevazute la art. 20."
20. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Factura trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) atributele de identificare a comerciantului validat;
b) atributele de identificare a beneficiarului: numele si prenumele, CNP;
c) denumirea, cantitatea EEE-urilor vandute, pretul unitar si elementele de identificare ale acestora, precum si mentiunea ca sunt noi, categoria EEE achizitionat si clasa energetica;
d) codul/codurile alfanumeric(e) al/ale voucherului/voucherelor;
e) mentiunea privind predarea de catre beneficiar a unui echipament uzat, potrivit art. 16."
21. La articolul 23, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Factura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie completata integral, conform prevederilor legale, si sa fie semnata de beneficiar;
b) sa fie emisa cu cel putin 30 de zile inainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate si in aceeasi data sau la o data ulterioara semnarii contractului de finantare nerambursabila."
22. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) In vederea decontarii, comerciantul validat depune la sediul Autoritatii urmatoarele documente, opisate si paginate:
a) cererea de decontare, completata integral, conform formularului prevazut in anexa la contractul de decontare, semnata de catre reprezentantul legal al comerciantului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta;
b) contractul/contractele de finantare nerambursabila si declaratia/declaratiile pe propria raspundere, semnate de catre beneficiar, in original;
c) factura/facturile fiscale, semnate de beneficiari, emise cu cel putin 30 de zile inainte de data depunerii cererii de decontare, in copie conforma cu originalul;
d) documentul/documentele care sa ateste predarea- primirea DEEE colectate in cadrul programului, incheiat intre comerciantul validat si operatorul economic autorizat pentru colectare, care sa contina inclusiv categoria DEEE-urilor predate, numarul de bucati si cantitatea acestora exprimata in kg, precum si mentiunea A«Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energeticA»;
e) copie B.I./C.I. beneficiari;
f) in situatia in care comerciantul, pentru punctul de lucru introdus in aplicatie are incheiat un alt contract pentru colectarea DEEE cu un colector autorizat, acesta va fi prezentat in copie certificata A«conform cu originalulA»."
23. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererile de decontare se analizeaza in ordinea depunerii, iar virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, din contul Autoritatii in contul comerciantilor, se realizeaza in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu, doar daca toate criteriile si conditiile prevazute in ghid sunt respectate, iar documentele aferente cererilor de decontare sunt conforme si corect intocmite. In cazul in care, in momentul verificarii acestora, in facturile transmise se constata erori ce pot fi remediate, acestea vor fi respinse din cererea de decontare in cadrul careia au fost depuse, putand fi propuse pentru un decont viitor, cu respectarea art. 23 alin. (4) lit. b)."
Afişează Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul nr. 500/2019    Ghid de finantare    Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice    Ministrul Mediului    Ordinul 1172/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.