Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Hotararea nr. 423/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Hotararea nr. 423/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

  Publicat: 28 Jun 2019       2451 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 423/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 531 din 28.06.2019.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Dovada scrisa prin care
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).

Articol unic

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) are experienta de cel putin 2 ani in ultimii 5 ani in ocupatia sau, dupa caz, in activitatea pentru care se organizeaza ucenicia;".

2. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Planificarea orara a pregatirii teoretice si practice a ucenicilor se stabileste de comun acord intre angajator si furnizorul de formare profesionala, in functie de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularitatilor specifice ale ucenicilor si a reglementarilor legale referitoare la sanatatea si securitatea muncii."

3. La articolul 18, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
" Art. 18. -
(1) Prin sintagma A«durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de muncaA», prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se intelege durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore pentru pregatirea teoretica si practica, pe niveluri de calificare, respectiv:
a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare .
(2) Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se organizeaza pe durata contractului de ucenicie, dupa incheierea perioadei de proba, potrivit planificarii prevazute la art. 10 alin. (3)."

4. La articolul 20, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 20
(1) Documentele necesare persoanelor prevazute la art. 19 alin. (1) in vederea incheierii contractului de ucenicie sunt:".

5. La articolul 20 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca in ultimii 2 ani nu i-a incetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui si nu detine acte de calificare/absolvire sau certificate de competente profesionale, cu recunoastere nationala, in domeniul de activitate pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca ."

6. La articolul 20 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca in ultimii 2 ani nu i-a incetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui si nu detine acte de calificare/absolvire sau certificate de competente profesionale, cu recunoastere nationala, in domeniul de activitate pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca ."

7. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:
" Art. 201. -
Prin A«motive imputabile uceniculuiA», in sensul art. 20 alin. (1) si (2), lit. f), se intelege:
a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) incetarea raportului de munca prin demisie, conform art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 21
(1) Femeile aflate in situatia prevazuta la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile si obligatiile prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care contractul de ucenicie nu inceteaza de drept in perioada suspendarii, prin acordul partilor, contractul de ucenicie poate fi prelungit conform art. 82 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea finalizarii programului de formare profesionala .
(3) In cazul in care in perioada suspendarii, contractul de ucenicie inceteaza respectand prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorul de formare profesionala elibereaza o adeverinta din care sa reiasa numarul orelor de pregatire teoretica si practica efectuate de ucenic in cadrul programului de ucenicie.
(4) Pe baza adeverintei prevazute la alin. (3), persoana care a avut calitatea de ucenic se poate inregistra la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca, unde i se asigura servicii specializate, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru valorificarea orelor de pregatire teoretica si practica efectuate."

9. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 22
(1) Perioada de proba, prevazuta la art. 9 alin. (2) din lege, este inclusa in durata pentru care se incheie contractul de ucenicie .
(2) Persoana selectata in vederea angajarii ca ucenic este informata de angajator cu privire la durata perioadei de proba ."

10. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul de prestari servicii de formare profesionala, prevazut la alin. (1), se incheie dupa finalizarea perioadei de proba ."

11. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 33
(1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 60 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5."

12. La anexa nr. 1, punctul Q.5 se abroga.

13. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare .


ANEXA
(Anexa nr. 5 la norme)

CONVENTIE

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin doamna/domnul.........., avand functia de.........., denumita in continuare agentia, si persoana juridica (fizica).........., cu sediul/adresa in.........., judetul.........., telefon.........., cod fiscal (CUI).........., cont IBAN.........., deschis la Banca .........., reprezentata prin doamna/domnul.........., avand functia de.........., denumita in continuare angajatorul, convin urmatoarele:

Afişează Hotararea nr. 423/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ucenicia la locul de munca    Hotararea 423/2019    Legea 279/2005    HG 855/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim