Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

  Publicat: 03 Jul 2019       1937 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 547 din 03.07.2019.

Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitatoare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se refera la dreptul persoanelor fizice sau juridice care sunt parti supuse unei investigatii a Comisiei, sa consulte dosarul Comisiei, de fiecare data cand aceasta intentioneaza adoptarea unei decizii care le-ar fi defavorabila acestor parti.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Solutia la care partenerii de negocieri ajung prin acordarea de concesii reciproce in scopul deblocarii tratativelor si a facilitarii perfectarii contractului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

h) participarea la intrunirile periodice ale retelei si furnizarea datelor necesare Comisiei Europene, care este membru al retelei si care sprijina activitatea retelei si faciliteaza coordonarea.
(2) Coordonarea in temeiul prezentului articol nu aduce atingere dreptului solicitantilor de a formula o plangere la Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si nici competentelor Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, astfel cum sunt prevazute la art. 56."
16. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Statul roman, prin Ministerul Transporturilor, asigura dezvoltarea infrastructurii nationale de cale ferata pe baza unei finantari sustenabile a sistemului feroviar, tinand cont de necesitatile pietei interne a transporturilor si de nevoile generale ale Uniunii Europene, inclusiv de necesitatea de a coopera cu statele terte vecine. In acest scop, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, elaboreaza strategia indicativa de dezvoltare a infrastructurii in vederea satisfacerii necesitatilor viitoare de mobilitate, in ceea ce priveste mentenanta, reinnoirea si dezvoltarea infrastructurii. Strategia respectiva acopera o perioada de cel putin cinci ani si este reinnoibila. Dupa consultarea partilor interesate, aceasta strategie se aproba prin hotarare a Guvernului, se publica de catre Ministerul Transporturilor si se transmite Comisiei Europene."
17. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
"(11) Fara a aduce atingere obligatiilor internationale ale Uniunii Europene si ale statelor membre, Ministerul Transporturilor, la propunerea Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau cu acordul acestuia, dupa caz, poate limita, prin decizie, dreptul de acces pentru serviciile operate din si catre un stat tert vecin care utilizeaza o retea al carei ecartament este diferit de cel al retelei feroviare principale din cadrul Uniunii Europene, in cazul in care apar denaturari ale concurentei in transportul feroviar transfrontalier dintre statele membre si statul tert respectiv. Astfel de denaturari pot rezulta, printre altele, din cauza lipsei unui acces nediscriminatoriu la infrastructura feroviara si la serviciile aferente in statul tert in cauza.
(12) In cazul in care Ministerul Transporturilor intentioneaza, in temeiul dispozitiilor alin. (11), sa adopte o decizie de a limita dreptul de acces, acesta prezinta proiectul de decizie Comisiei Europene si consulta celelalte state membre. Daca, in termen de trei luni de la prezentarea respectivului proiect de decizie, nici Comisia Europeana si niciun alt stat membru nu formuleaza obiectii, Ministerul Transporturilor poate adopta respectiva decizie .
(13) Masurile care stabilesc detaliile procedurii si criteriile care trebuie urmate in vederea aplicarii prevederilor alin. (11) vor fi adoptate in conformitate cu actele de punere in aplicare adoptate de Comisia Europeana ."
18. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Fara a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, operatorilor de transport feroviar li se acorda, in conditii echitabile, nediscriminatorii si transparente, dreptul de acces la infrastructura feroviara din Romania in scopul operarii serviciilor de transport feroviar de calatori. Operatorii de transport feroviar au dreptul sa imbarce calatori din orice statie si sa ii debarce in alta statie . Respectivul drept include accesul la infrastructura care conecteaza infrastructurile de servicii prevazute la pct. 2 din anexa II."
19. La articolul 10, alineatele (3) si (4) se abroga.
20. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 11
Limitarea dreptului de acces si a dreptului de imbarcare si debarcare a calatorilor
(1) In urma analizei prevazute la alin. (2), Ministerul Transporturilor poate decide, prin ordin al ministrului, limitarea dreptului de acces prevazut la art. 10 alin. (2) pentru serviciile de transport de calatori intre un anumit punct de plecare si o anumita destinatie atunci cand unul sau mai multe contracte de servicii publice acopera aceeasi ruta sau o ruta alternativa, daca exercitarea acestui drept ar compromite echilibrul economic al contractului sau contractelor de servicii publice in cauza.
(2) Pentru a stabili daca echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar efectueaza o analiza economica obiectiva si isi bazeaza decizia pe criterii predeterminate, stabilite in conditiile legii. Acest lucru este stabilit in urma unei cereri formulate de oricare dintre entitatile enumerate mai jos, in termen de 30 de zile de la primirea informarii privind serviciul de transport feroviar de calatori potrivit prevederilor art. 38 alin. (4):
a) autoritatea sau autoritatile competente care a/au atribuit contractul de servicii publice, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
b) oricare alta autoritate competenta interesata care are dreptul de a limita accesul in intelesul prezentului articol;
c) administratorul infrastructurii;
d) operatorul de transport feroviar care executa contractul de servicii publice.
(3) La solicitarea Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, autoritatile competente si operatorii de transport feroviar care presteaza aceste servicii publice pun la dispozitie informatiile solicitate, in limite rezonabile, pentru a putea lua o decizie . Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar analizeaza informatiile puse la dispozitie de aceste parti si, dupa caz, solicita orice informatii relevante de la toate partile implicate si initiaza consultarea acestora in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii. Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie sa consulte toate partile implicate, dupa caz, si sa informeze partile cu privire la decizia sa motivata intr-un termen predeterminat si rezonabil si, in orice caz, in maximum 40 de zile de la primirea tuturor informatiilor relevante.
(4) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar comunica motivele care stau la baza deciziei sale si specifica conditiile in care oricare dintre entitatile de mai jos poate solicita reconsiderarea deciziei in termen de 30 de zile de la comunicare:
a) autoritatea sau autoritatile competente in materie, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
b) administratorul infrastructurii;
c) operatorul de transport feroviar care executa contractul de servicii publice;
d) operatorul de transport feroviar care solicita accesul .
(5) In cazul in care Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar decide ca echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis de serviciul de transport feroviar de calatori avut in vedere, prevazut la art. 38 alin. (4), acesta indica modificarile posibile ale respectivului serviciu care ar garanta respectarea conditiilor de acordare a dreptului de acces prevazute la art. 10 alin. (2).
(6) Masurile care stabilesc detaliile procedurii si criteriile care trebuie urmate in vederea aplicarii prevederilor alin. (1)-(4) vor fi stabilite prin acte normative subsecvente.
(7) Deciziile prevazute la alin. (1) - (4) pot fi atacate in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare ."
21. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 111
Serviciile de transport feroviar de calatori de mare viteza
(1) In vederea dezvoltarii pietei pentru serviciile de transport feroviar de calatori de mare viteza si in vederea promovarii unei utilizari optime a infrastructurii existente, precum si pentru a incuraja competitivitatea serviciilor de transport feroviar de calatori de mare viteza in beneficiul calatorilor, exercitarea dreptului de acces prevazut la art. 10 in ceea ce priveste serviciile de transport feroviar de calatori de mare viteza poate fi supusa doar cerintelor stabilite de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar in conformitate cu prezentul articol .
(2) In cazul in care Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileste, in urma analizei prevazute la art. 11 alin. (2) si (3), ca serviciul de transport feroviar de calatori de mare viteza preconizat intre un anumit punct de plecare si o anumita destinatie compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice care acopera aceeasi ruta sau o ruta alternativa, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar precizeaza modificarile posibile ale serviciului care ar garanta indeplinirea conditiilor de acordare a dreptului de acces prevazute la art. 10 alin. (2). Astfel de modificari pot include o modificare a serviciului preconizat."
22. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 131
Sisteme comune de informatii si de emitere a biletelor directe
(1) Fara a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar si prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport, aprobata prin Legea nr. 221/2012, care transpune Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport, Ministerul Transporturilor coordoneaza instituirea unui sistem comun de informatii privind transportul feroviar al calatorilor si a unui sistem de emitere integrata a biletelor, a biletelor directe si a rezervarilor.
(2) Sistemele prevazute la alin. (1) nu discrimineaza operatorii de transport feroviar si nu provoaca denaturari ale pietei de transport feroviar al calatorilor.
(3) Participarea la sistemele prevazute la alin. (1) constituie parte a obligatiei de serviciu public privind transportul feroviar al calatorilor.
(4) Sistemul comun de informatii privind transportul feroviar al calatorilor, prevazut la alin. (1), este administrat de administratorul infrastructurii feroviare.
(5) Sistemul de emitere integrata a biletelor, a biletelor directe si a rezervarilor, prevazut la alin. (1), este administrat de catre o entitate juridica publica sau privata independenta de orice operator de transport feroviar sau de catre o asociatie a tuturor operatorilor de transport feroviar care opereaza servicii de transport feroviar de calatori. Aceasta entitate se desemneaza de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, in urma consultarilor cu operatorii de transport feroviar care opereaza servicii de transport de calatori.
(6) Ministerul Transporturilor informeaza anual Comisia Europeana in ceea ce priveste introducerea si utilizarea sistemelor prevazute la alin. (1) si pune la dispozitia acesteia informatiile solicitate in scopul monitorizarii evolutiilor pietei feroviare privind introducerea si utilizarea unui sistem comun de informatii si a unui sistem de emitere integrata a biletelor, a biletelor directe si a rezervarilor, precum si in scopul examinarii accesului nediscriminatoriu al calatorilor din transportul feroviar la datele necesare pentru planificarea calatoriilor si rezervarea biletelor.
(7) Operatorii de transport feroviar care opereaza servicii de transport de calatori instituie planuri de urgenta pentru a oferi calatorilor asistenta, in sensul prevederilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007, in cazul unei perturbari majore a serviciilor.
(8) Planurile de urgenta prevazute la alin. (7) sunt comunicate Ministerului Transporturilor, care are obligatia coordonarii corespunzatoare a acestor planuri de urgenta inclusiv prin consultarea, dupa caz, a administratorului infrastructurii si/sau a Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar."
23. La articolul 19, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) nu au fost gasite vinovate de incalcari grave ale obligatiilor care, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, decurg, dupa caz, din prevederile contractelor colective cu caracter obligatoriu."
24. La articolul 31, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Pentru capacitatea utilizata in scopul mentenantei infrastructurii pot fi percepute tarife. Respectivele tarife nu depasesc pierderile din venitul net al administratorului infrastructurii cauzate de activitatea de mentenanta."
25. La articolul 32, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Afişează OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Spatiul feroviar unic european    OUG 52/2019    Legea202/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.