Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13770 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada

(4) avizeaza bugetul anual al parohiei spre a fi aprobat de catre Permanenta Consiliului eparhial;

(5) ia hotarari cu privire la zidirea, repararea, restaurarea si intretinerea bisericii, a casei parohiale si a altor cladiri ale parohiei, precum si la conservarea si restaurarea patrimoniului mobil, si solicita aprobarea scrisa Permanentei Consiliului eparhial, care verifica, prin specialistii de la Centrul eparhial, necesitatea, legalitatea si calitatea proiectelor ce se propun a fi realizate;

(6) hotaraste infiintarea de fonduri cu scop bisericesc, cultural sau social-filantropic si stabileste normele pentru completarea resurselor financiare necesare parohiei;

(7) la propunerea Consiliului parohial fixeaza cuantumul contributiilor benevole de cult, potrivit nevoilor parohiei, informand despre aceasta Centrul eparhial;

(8) examineaza si completeaza raportul anual privind desfasurarea activitatilor din parohie;

(9) avizeaza raportul anual privind situatia economico- financiara a parohiei spre a fi aprobat de catre Permanenta Consiliului eparhial;

(10) face propuneri spre aprobare de catre Consiliul eparhial, cu privire la instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale parohiei;

(11) aproba masuri pentru administrarea proprietatilor mobile si imobile ale parohiei, supraveghind buna intretinere a edificiilor bisericesti, culturale, social-filantropice si fundationale.

Articolul 56

(1) Adunarea parohiala se intruneste in sedinta ordinara o data pe an, si anume in primul trimestru al anului, iar in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.

(2) Adunarea parohiala este convocata de presedinte, cu cel putin o saptamana inainte de data fixata pentru intrunire, instiintand despre aceasta pe protopop. In caz de neputinta sau rea-vointa a parohului, constatata de Centrul eparhial, Adunarea parohiala este convocata si prezidata de protopop sau delegatul acestuia, din incredintarea chiriarhului.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora Adunarii parohiale, precum si problemele ce se vor discuta, va fi citita de preotul paroh in biserica, indata dupa terminarea Sfintei Liturghii, si va fi afisata la usa bisericii.

Articolul 57

(1) Adunarea parohiala este valabil constituita in prezenta preotului paroh sau a preotului delegat de catre Centrul eparhial si a cel putin o zecime din totalul membrilor inscrisi in lista membrilor Adunarii parohiale.

(2) Daca la data fixata pentru Adunarea parohiala nu se intruneste numarul necesar de membri, Adunarea parohiala are loc, fara vreo alta convocare, in duminica urmatoare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cand aceasta este valabil constituita cu numarul de membri prezenti, dintre care nu pot lipsi doua treimi dintre membrii Consiliului parohial.

Articolul 58

(1) Adunarea parohiala ia hotarari valabile cu votul a jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

(2) Lucrarile si hotararile Adunarii parohiale se consemneaza intr-un registru de procese-verbale ale sedintelor acesteia.

(3) Impotriva hotararilor Adunarii parohiale se pot face contestatii la Permanenta Consiliului eparhial numai de catre membrii Adunarii parohiale inscrisi in lista si prezenti la sedinta Adunarii parohiale care a adoptat hotararea contestata.

(4) Contestatiile se depun in termen de 14 zile lucratoare de la data sedintei, la protopopiat, care le va inregistra si inainta, odata cu avizul acestuia, Permanentei Consiliului eparhial.

D. Consiliul parohial

Articolul 59

(1) Consiliul parohial este organismul executiv al Adunarii parohiale. Adunarea parohiala alege din randul ei pe membrii Consiliului parohial - in numar de 7, 9 sau 12 membri - in functie de categoria parohiei, precum si 2-4 membri supleanti.

(2) Membrii Consiliului parohial si supleantii, persoane majore, sunt alesi pe termen de 4 ani dintre credinciosii care frecventeaza biserica, au o viata crestina pilduitoare, se bucura de respectul comunitatii si nu au fost judecati si condamnati penal; acestia activeaza benevol si pot fi realesi.

(3) Membrii aceleiasi familii: sotul si sotia, parintii si copiii, fratii, verii primari, ginerii, socrii, nasii si finii nu pot fi, in acelasi timp, membri ai Consiliului parohial.

(4) Sunt membri de drept in Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca presedinte, ceilalti preoti si diaconi slujitori activi ai parohiei, precum si primul cantaret (cantor, dascal) al bisericii parohiale.

Articolul 60

Pentru activitate ostila Bisericii, comportament imoral si ofensator, membrii Consiliului parohial pot fi revocati de Permanenta Consiliului eparhial, la cererea motivata a parohului, avizata de protopop, sau in urma constatarii de catre autoritatea superioara bisericeasca. Membrii revocati nu pot fi realesi timp de 5 ani in Consiliul parohial.

Articolul 61

In afara atributiilor prevazute de art. 55 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (9) si (10), intre sedintele Adunarii parohiale, Consiliul parohial exercita toate atributiile acesteia, precum si urmatoarele atributii:

(1) desemneaza dintre membrii Adunarii parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunarii eparhiale din circumscriptia respectiva, pe care il comunica protopopului, pentru aprobare;

(2) intocmeste raportul anual privind situatia economico- financiara a parohiei, iar o copie a acestui raport se va inainta spre informare Centrului eparhial;

(3) elaboreaza raportul anual privind activitatea Consiliului parohial, pe care il prezinta spre aprobare Adunarii parohiale;

(4) desemneaza doi cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial, pe care ii comunica protopopului, pentru aprobare;

(5) primeste si verifica justificarea financiara anuala a gestiunii Comitetului parohial;

(6) aproba propunerile preotului paroh privind inzestrarea bisericii cu vesminte, icoane, obiecte si carti de cult, cele necesare pentru serviciul religios si a institutiilor parohiale (culturale, sociale, fundationale), precum si alocarea fondurilor corespunzatoare;

(7) vegheaza ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumanari, calendare, obiecte si carti de cult, precum si tiparituri de zidire duhovniceasca, sa se faca numai de la Centrul eparhial, pentru sustinerea activitatilor misionare ale eparhiei respective;

(8) unde sunt mai multi slujitori ai altarului, incredinteaza, cu proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decat parohul, cu asumarea intregii raspunderi materiale si gestionare de catre acesta, iar apoi ii comunica protopopului, pentru aprobare;

(9) verifica anual si inainteaza in primul trimestru al anului urmator Permanentei Consiliului eparhial inventarul bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea sau folosinta parohiei;

(10) intocmeste proiectul de buget (venituri, cu identificarea resurselor, si cheltuieli) si raportul economic-financiar, pe care le prezinta spre avizare protopopiatului, in vederea inaintarii Permanentei Consiliului eparhial spre aprobare;

(11) ia hotarari cu privire la zidirea, repararea, restaurarea si intretinerea bisericii, a casei parohiale si a altor cladiri ale parohiei, precum si la conservarea si restaurarea patrimoniului mobil, si solicita aprobarea scrisa Permanentei Consiliului Eparhial, care verifica, prin Centrul eparhial, necesitatea, legalitatea si calitatea proiectelor ce se propun a fi realizate;

(12) face propuneri spre aprobare Permanentei Consiliului eparhial, cu privire la transmiterea folosintei bunurilor imobile bisericesti ale parohiei (inchiriere, comodat, arendare etc.), a grevarii cu sarcini sau afectarii de servituti a acestora, cu exceptia lacasurilor de cult;

(13) face propuneri, spre aprobare, Consiliului eparhial, cu privire la instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale parohiei;

(14) propune Adunarii parohiale, spre aprobare, cuantumul contributiilor de cult, potrivit nevoilor parohiei, cuantum ce va fi confirmat, modificat sau respins de Permanenta Consiliului eparhial;

(15) indeplineste orice alte atributii care ii sunt atribuite prin prezentul statut, regulamente, hotarari sau instructiuni ale autoritatilor superioare bisericesti.

Articolul 62

(1) Consiliul parohial se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie.

(2) Convocarea o face preotul paroh, cu prezentarea problemelor ce se afla pe ordinea de zi.

(3) Consiliul parohial este legal constituit cu prezenta a trei patrimi dintre membrii sai si ia hotarari valabile cu votul a doua treimi dintre membrii prezenti.

(4) Lucrarile si hotararile Consiliului parohial se consemneaza intr-un registru de procese-verbale ale sedintelor Consiliului parohial.

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro