Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

  Publicat: 21 Mar 2020       3720 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Hotararea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ansamblul de atributii si responsabilitati stabilite prin Constitutie, legi si/sau alte acte normative, dupa caz, obtinute prin investire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire.
A fost promulgat la 11.09.1865
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


Art. 1. -


(1) Se stabilesc ca zile libere platite pentru unul dintre parinti, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, in temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, si al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia zilelor lucratoare din perioada vacantelor scolare.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica persoanelor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.


(3) Zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul in perioada prevazuta la alin. (1), insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv ca nu se afla in concediu de odihna sau concediu fara plata, precum si de copia certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor.


(4) Modelul declaratiei este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .


Art. 2. -


Pentru fiecare zi libera in conditiile prezentei hotarari angajatorul acorda o indemnizatie care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si al carei cuantum este de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat .


A se vedea si:


Pastrati-va si Protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!


Munca la domicilliu si tele-munca. Ce le diferentiaza?


Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus


Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru


Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore


Art. 3. -


(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei prevazute la art. 2, angajatorul va depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:


a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;


b) copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;


c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaratiei este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;


d) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.


(2) Cererea va fi datata si semnata de reprezentantul legal si va contine obligatoriu urmatoarele elemente:


a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;


b) contul bancar;


c) numele reprezentantului legal al angajatorului;


d) suma totala solicitata;


e) numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.


(3) Documentele prevazute la alin. (1) se transmit prin posta electronica la adresa electronica comunicata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.


(4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (1) nu pot fi transmise prin posta electronica, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare .


(5) Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie potrivit art. 2 se face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor prevazute la alin. (1).


(6) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia ca, in termen de 24 ore de la primirea prin posta electronica sau in conditiile alin. (4) a documentelor prevazute la alin. (1), sa comunice angajatorului numarul de inregistrare al solicitarii.


ANEXA


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE


Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., legitimat/legitimata cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., avand calitatea de angajat la . . . . . . . . . ., in functia de . . . . . . . . . ., parinte/persoana asimilata parintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:


1. numele si prenumele . . . . . . . . . ., in varsta de . . . . . . . . . . ani;


2. numele si prenumele . . . . . . . . . ., in varsta de . . . . . . . . . . ani;


3. numele si /prenumele . . . . . . . . . ., in varsta de . . . . . . . . . . ani,


cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca in perioada .......... nu beneficiez de zile libere acordate in baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca nu ma aflu in concediu de odihna sau concediu fara plata .


Data


. . . . . . . . . . Semnatura


. . . . . . . . . .

Afişează HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ordonanta coronavirus    ordonanta covid-19    ordonanta stare de urgenta    IMM Invest Romanaia 2020    subventionare dobanzi IMM    certificat ONRC coronavirus    certificat stare de urgenta    restructurare obligatii bugetare    decret 195/2020    legea 500/2002    OUG 29/2020    OUG 30/2020    Legea 19/2020    HG 217/2020    Decret 195/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.