Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 14 Apr 2020       4565 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Articolul 50

(1) Pe durata starii de urgenta se interzice incetarea sau suspendarea activitatii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, publice si private, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale.

(2) Apartinatorii/Sustinatorii/Reprezentantii legali ai beneficiarilor serviciilor prevazute la alin. (1), in baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, dupa caz, resedinta apartinatorilor/sustinatorilor/reprezentantilor legali daca isi asuma pe propria raspundere ca au conditii corespunzatoare ocrotirii temporare a acestora.

Articolul 51

Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe durata starii de urgenta.

Articolul 52

Pe durata starii de urgenta se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

Articolul 53

(1) Modificarea contractului individual de munca al personalului contractual incadrat in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale se realizeaza potrivit Codului muncii si urmatoarelor reguli derogatorii:

a) delegarea poate sa priveasca indeplinirea de lucrari sau sarcini pentru care salariatul detine pregatirea profesionala adecvata, chiar daca acestea nu sunt corespunzatoare atributiilor de serviciu;

b) delegarea poate fi prelungita fara acordul salariatului;

c) prin detasare se poate modifica felul muncii fara acordul salariatului.

(2) Modificarea raportului de serviciu al functionarilor publici incadrati in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale se realizeaza potrivit Codului administrativ si urmatoarei reguli derogatorii: delegarea poate fi dispusa pentru o perioada mai mare de 60 de zile fara acordul functionarului public.

Articolul 54

Pe durata starii de urgenta, in functie de specificul activitatii si de nevoi, pentru personalul din sectorul public, angajatorul:

a) poate dispune unilateral intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala ale personalului angajat si reluarea activitatii;

b) poate dispune unilateral sau aproba efectuarea totala/partiala a concediului de odihna sau de odihna suplimentar al personalului angajat.

Articolul 55

Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie in situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

Articolul 56

Termenele de preaviz prevazute la art. 81 alin. (4) din Codul muncii nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe intreaga durata a starii de urgenta, in cazul personalului incadrat in unitati sanitare, de asistenta sociala, de asistenta medico-sociala si in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale. Pe durata starii de urgenta, pentru aceste categorii de personal nu se aplica dispozitiile art. 81 alin. (8) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Articolul 57

Cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronica.

Articolul 58

Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Articolul 59

Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

CAPITOLUL VII

Domeniul justitie

Articolul 60

Daca, din motive generate de pandemia de COVID-19, numarul de judecatori necesar formarii completului de judecata in cadrul unei sectii nu se poate asigura, presedintele instantei sau inlocuitorul acestuia, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune participarea unor judecatori de la alte sectii ale instantei, desemnati prin tragere la sorti.

Articolul 61

Pe durata starii de urgenta continua activitatea de redactare si comunicare a hotararilor judecatoresti, de inregistrare a cererilor de chemare in judecata introduse pe durata starii de urgenta, precum si efectuarea oricaror alte activitati, sub rezerva respectarii regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu si cu observarea dispozitiilor prezentului decret.

Articolul 62

Prescriptiile, uzucapiunile si termenele de decadere de orice fel, altele decat cele prevazute la art. 63 alin. (12), nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta, dispozitiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispozitii legale contrare nefiind aplicabile.

Articolul 63

(1) Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru cauzele de competenta lor si pentru cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, putand fi, dupa imprejurari, actualizata. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instantelor mentionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta.

(2) Pe durata starii de urgenta, pentru judecarea proceselor prevazute la alin. (1), instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi.

(3) In procesele prevazute la alin. (1), cand este posibil, instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

(4) La solicitarea instantei investite cu solutionarea unei cauze dintre cele prevazute la alin. (1), instanta in a carei circumscriptie este situata localitatea in care se afla partile, reprezentantii partilor sau alti participanti la proces asigura, daca este posibil, echipamentele audiovideo necesare participarii acestora la sedintele de judecata prin videoconferinta si procedeaza la identificarea persoanelor mentionate, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale, printr-un judecator desemnat de presedintele instantei.

(5) In aplicarea dispozitiilor referitoare la dispunerea masurilor necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si la identificarea persoanelor care participa la acestea nu se intocmesc incheierile de sedinta specifice procedurii comisiei rogatorii.

(6) Cand este posibil, cererile de chemare in judecata, caile de atac, precum si orice alte acte de procedura adresate instantei, pentru care legea prevede conditia formei scrise si care nu se depun direct in sedinta, se transmit prin mijloace electronice.

(7) Amanarea judecarii cauzelor prevazute la alin. (1) poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19. Cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza in contextul starii de urgenta, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.

(8) Dispozitiile art. 147 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila raman aplicabile pe durata starii de urgenta. Atunci cand este posibil, dosarul cauzei se trimite instantei delegate in format electronic.

(9) Activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita.

(10) In cursul executarii silite, cand este posibil, executorii judecatoresti procedeaza la comunicarea actelor de procedura in format electronic, potrivit legii.

(11) In temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decat cele prevazute la alin. (1), se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop.

(12) Termenele prevazute de lege pentru efectuarea actelor de procedura sau pentru exercitarea plangerilor, contestatiilor si cailor de atac de orice fel in cauzele prevazute la alin. (11), aflate in curs la data prelungirii starii de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta. In cauzele prevazute la alin. (11) in care au fost declarate cai de atac pana la data emiterii prezentului decret, dosarele se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta.

(13) Dupa incetarea starii de urgenta, judecarea proceselor prevazute la alin. (11) se reia din oficiu . In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor.

Articolul 64

Afişează Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Decret 195/2020    Decret 240/2020    starea de urgenta    coronavirus    termene de judecata stare de urgenta    avocat starea de urgenta    masuri starea de urgenta    justitie starea de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati