Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 10 Jul 2020       4377 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Convergente) Tendinta pretului unui contract futures pe o marfa de a se apropia de pretul la care marfa respectiva se tranzactioneaza pe piata cash.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

"Art. 69. -

Dispozitiile art. 91-93 si ale art. 95 sunt aplicabile si incalcarilor aduse drepturilor titularului unei marci a Uniunii Europene."

70. Articolul 70 se abroga.

71. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 71. -

(1) Litigiile avand ca obiect marci ale Uniunii Europene, pentru care Regulamentul privind marca Uniunii Europene atribuie competenta tribunalelor de marci ale Uniunii Europene, sunt de competenta Tribunalului Bucuresti, care judeca in prima instanta.

(2) In vederea executarii in Romania a hotararilor emise de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala, executorii conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, verificarea autenticitatii este de competenta Tribunalului Bucuresti."

72. Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 86. -

(1) Deciziile OSIM privind cererile de inregistrare a marcilor, precum si cererile de inregistrare privind indicatiile geografice pot fi contestate la acest oficiu de partea interesata, in termen de 30 de zile de la comunicare, cu plata taxei legale.

(2) Deciziile OSIM privind inscrierea transmiterilor de drepturi in Registrul marcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, in termen de 30 de zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea acestora.

(3) Contestatiile formulate conform prevederilor alin. (1) si (2) se solutioneaza de o comisie de contestatii din cadrul Directiei juridice a OSIM, potrivit procedurii prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi."

73. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 88. -

(1) Hotararea comisiei de contestatii, motivata, se comunica partilor in termen de 3 luni de la pronuntare si poate fi atacata cu contestatie la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare . Hotararea Tribunalului Bucuresti este supusa numai apelului la Curtea de Apel Bucuresti.

(2) Hotararile pronuntate in cazurile prevazute la art. 36, art. 471 lit. a) si art. 85 pot fi atacate cu apel."

74. Dupa articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 881, cu urmatorul cuprins:

"Art. 881. -

Pentru procedurile derulate de OSIM potrivit prevederilor prezentei legi, partile sau reprezentatii acestora desemneaza o adresa oficiala pentru toate comunicarile cu OSIM."

75. La articolul 97, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera j1), cu urmatorul cuprins:

"j1) dezvolta relatii de cooperare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala, precum si cu alte oficii de proprietate intelectuala pentru a promova convergenta practicilor si a instrumentelor legate de examinarea si inregistrarea marcilor;".

76. La articolul 97, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"l) informeaza Comisia Europeana cu privire la dispozitiile nationale adoptate in scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015;".

77. Dupa articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 971, cu urmatorul cuprins:

"Art. 971. -

(1) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege OSIM solicita si prelucreaza date cu caracter personal.

(2) In sensul prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 119 din 4 mai 2016."

78. In tot cuprinsul legii, sintagma "marca comunitara" se inlocuieste cu sintagma "marca Uniunii Europene", sintagma "Regulamentul privind marca comunitara" se inlocuieste cu sintagma "Regulamentul privind marca Uniunii Europene", sintagma "zile lucratoare" se inlocuieste cu sintagma "zile", iar sintagma "o luna" se inlocuieste cu sintagma "30 de zile".

Art. II. -

(1) Cererile de inregistrare a marcilor si cererile de inregistrare a indicatiilor geografice depuse si aflate in procedurile de examinare urmeaza procedurile prevazute de legea in vigoare la data depunerii spre inregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, dispozitiile pct. 26 ale art. I sunt aplicabile si marcilor admise la inregistrare care nu au fost inscrise in Registrul marcilor pentru lipsa taxelor.

Art. III. -

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. I. pct. 47 referitoare la art. 471 lit. b) si ale art. I pct. 51 referitoare la art. 491 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, care intra in vigoare la data de 14 ianuarie 2023.

(2) In termen de doua luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.134/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2010, se va modifica in mod corespunzator.

Art. IV. -

Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

*

Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015.

Afişează Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 112/2020    Legea 84/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Incalcarea dreptului exclusiv al titularului marcii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia I civila, decizia nr. 891 din 18 martie 2014

Inregistrarea cu rea-credinta a unui domeniu de internet
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011

Decaderea din dreptul la marca. Semnificatia termenului de folosire efectiva a marcii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - 56A din 12.03.2009

Marca. Anulare a inregistrarii pentru rea credinta. Elemente de apreciere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - Decizia 34A din 12.02.2009

Dreptul proprietatii intelectuale. Inregistrarea cu rea credinta a unei marci. Anularea inregistrarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009

Marca. Semn distinctiv. Inteles. Incalcarea dreptului la marca. Modalitatea de calcul a prejudiciului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009