Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 06 Apr 2009       36753 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală


Art. 44. - Ordonatorii principali de credite au obligatia de a se incadra in limitele de cheltuieli cu personalul, asa cum sunt acestea prevazute in legea bugetara anuala.

Art. 45. - Articolul 27 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27 - Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul comisiei, constituita potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti va fi de 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector."

Art. 46. - Articolul 42 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€žArt. 42 - Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul comisiei, constituita potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si este de 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector."

CAPITOLUL V
Monitorizarea agentilor economici cu capital unic sau majoritar de stat

Art. 47. - Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va lua masuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat si filialelor acestora, sub aspectul incadrarii in programele de reducere a arieratelor, creantelor si pierderilor, precum si a cheltuielilor de personal prevazute prin Bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autoritati ale administratiei publice centrale si organe de specialitarte ale administratiei publice centrale, in subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul carora se afla acestia.

CAPITOLUL VI
Fondul social

Art. 48. - Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordata de producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, in conformitate cu art.4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 49. - (1) Pe baza de protocol incheiat intre Guvern si producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale care doresc sa contribuie la fond, Fondul social se colecteaza si se distribuie in cursul anului 2009.
(2) Sumele cu care vor sponsoriza si vor contribui la Fondul social producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale sunt, de regula, sume obtinute din majorarea de pret la gazele naturale in cursul anului 2009.
(3) Sumele prevazute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru respectivele societati, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 50. - Colectarea sumelor se realizeaza lunar prin virarea in contul de venituri ale bugetului de stat, numarul xxxxxx "Donatii si sponsorizari", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor incheiate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 51. - Destinatia sumelor colectate se stabileste prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL VII
Alte dispozitii

Art. 52. - (1) Limita valorica a garantiilor de stat pentru anul 2009, in conformitate cu Ordonanta de urgenta privind datoria publica nr. 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in suma de 6 miliarde lei.
(2) Pentru garantiile de stat emise in valuta, conversia se efectueaza la cursul de schimb valabil pentru data semnarii contractului de imprumut .
(3) Acordarea garantiilor de stat emise in conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finantarea proiectelor prioritare pentru economia romaneasca, derulate de catre entitati publice si private non-financiare, in conditiile respectarii legislatiei privind ajutorul de stat .

Art. 53. - (1) Plata facturilor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor efectuate se realizeaza de catre institutiile publice in perioada 24 - 31 a fiecarei luni.
(2) In vederea derularii in conditii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, institutiile publice au obligatia de a-si programa platile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Institutiile publice si operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligatia de a transmite catre Ministerul Finantelor Publice o programare a operatiunilor de vanzare/cumparare valuta potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) Prin normele metodologice prevazute la alin. (2) se pot aproba categorii de plati exceptate de la prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(5) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, termenele de plata aferente angajamentelor legale incheiate, se coreleaza cu termenele de plata prevazute la alin. (1).
(6) Angajamentele legale incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se coreleaza cu termenele de plata prevazute la alin. (1).

Art. 54. - Institutiile publice sunt obligate sa furnizeze Ministerului Finantelor Publice, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, date si informatii financiar-contabile, in conformitate cu instructiunile si normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 55. - In cazul nerespectarii prevederilor art.53 si art.54, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa ia urmatoarele masuri:
a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
c) In situatia nerespectarii termenului de plata sau al nerespectarii graficului de plati anuntat, Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul de a scoate din decontare sumele neanuntate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plata prezentate unitatilor teritoriale ale trezoreriei statului revine in totalitate ordonatorilor de credit .

Art. 56. - Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii si subventii acordate de la aceste bugete si integral din venituri proprii, vor depune centralizat la Ministerul Finantelor Publice pana cel tarziu in a zecea zi lucratoare, inclusiv, a lunii curente pentru luna anterioara, situatii privind monitorizarea derularii programului de investitii publice."

Art. 57. - Articolul 1 si alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008, se abroga.

Art. 58. - Anexele 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .

PRIM-MINISTRU,

Afişează Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice