din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 78/2000, Actualizata 2016, pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Legea 78/2000, Actualizata 2016, pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

  Publicat: 20 Dec 2015       117189 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Donatii (consimtite de parti) ale unor bunuri mobile corporale (precum si titluri la purtator), care sunt valabile fara respectarea vreunei forme solemne, cu conditia realizarii lor prin efectiva traditiune (remiterea lucrului).
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Termen care defineste creanta
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Forma actualizata aLegii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie >>>>> AICI

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Prezenta lege instituie masuri de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie si se aplica urmatoarelor persoane:
a)care exercita o functie publica, indiferent de modul in care au fost investite, in cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice;
b)care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, in cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale, unitatilor cooperatiste sau al altor agenti economici;
c)care exercita atributii de control, potrivit legii;
d)care acorda asistenta specializata unitatilor prevazute la lit. a) si b), in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta;
e)care, indiferent de calitatea lor, realizeaza, controleaza sau acorda asistenta specializata, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale;
f)care detin o functie de conducere intr-un partid sau intr-o formatiune politica, intr-un sindicat, intr-o organizatie patronala ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie;
g)alte persoane fizice decat cele prevazute la lit. a)-f), in conditiile prevazute de lege.


CAPITOLUL II: Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, in scopul prevenirii faptelor de coruptie
Art. 2
Persoanele prevazute la art. 1 sunt obligate sa indeplineasca indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala, si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Art. 3
(1)Persoanele prevazute la art. 1 lit. a), precum si persoanele care detin o functie de conducere, de la directori inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar, au obligatia sa isi declare averea in conditiile prevazute de Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere .
(2)Nedepunerea declaratiei de avere de catre persoanele prevazute la alin. (1) atrage declansarea din oficiu a procedurii de control al averii in conditiile Legii nr. 115/1996.
Art. 4
(1)Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) si c) au obligatia sa declare, in termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite in legatura cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolica.
(2)Dispozitiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaratiei de avere se aplica in mod corespunzator si in cazul prevazut la alin. (1).


CAPITOLUL III: Infractiuni
SECTIUNEA 1: Categorii de infractiuni
Art. 5
(1)In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni de coruptie infractiunile prevazute la art. 289-292 din Codul penal, inclusiv atunci cand acestea sunt comise de persoanele prevazute la art. 308 din Codul penal.
(2)In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie infractiunile prevazute la art. 10-13.
(3)Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevazute la art. 181-185, prin sanctionarea carora se asigura protectia fondurilor si a resurselor Uniunii Europene.
SECTIUNEA 2: Infractiuni de coruptie
Art. 6
Infractiunile de luare de mita, prevazuta la art. 289 din Codul penal, dare de mita, prevazuta la art. 290 din Codul penal, trafic de influenta, prevazuta la art. 291 din Codul penal, si cumparare de influenta, prevazuta la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispozitiile art. 308 din Codul penal se aplica in mod corespunzator.
Art. 7
Faptele de luare de mita sau trafic de influenta savarsite de o persoana care:
a)exercita o functie de demnitate publica;
b)este judecator sau procuror;
c)este organ de cercetare penala sau are atributii de constatare ori de sanctionare a contraventiilor;
d)este una dintre persoanele prevazute la art. 293 din Codul penal
se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale carei limite se majoreaza cu o treime.
Art. 6
SECTIUNEA 3: Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
Art. 10
Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a)stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara;
b)acordarea de subventii cu incalcarea legii sau neurmarirea, conform legii, a respectarii destinatiei subventiilor;
c)utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din fonduri publice.
Art. 11
(1)Fapta persoanei care, avand sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, indeplineste pentru acesta vreo insarcinare, intermediaza ori inlesneste efectuarea unor operatiuni comerciale sau financiare ori participa cu capital la un asemenea operator economic, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi .
(2)Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita intr-un interval de 5 ani de la incetarea insarcinarii, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
Art. 12
Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

Afişează Legea 78/2000, Actualizata 2016, pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 78/2000    Legea 78/2000 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 110/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014

Elementele constitutive ale infractiunii de santaj
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov, Incheierea nr. 1/F din 16.03.2011

Lipsa de aparare. Avocat din Baroul Constitutional "Bota Pompiliu"
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta penala Nr. 224 din 03.06.2011

Infractiunea de luare de mita
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 52 din 14.12.2012

Conducerea unui autoturism pe drumuri publice, fara permis de conducere. Dare de mita. Uz de fals
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 12 din 21.03.2012Articole Juridice

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert � aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Sensul �folosului necuvenit� in savarsirea infractiunilor de coruptie prev. de art. 12 din Legea nr. 78/2000
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Valoarea Comerciala Reala � obiect material al infractiunii prevazute de art. 10 din Legea 78/2000
Sursa: PNA.ro | Autor: Sorin Fusea

Judecatorul Sindic, subiect al infractiunii de remuneratie injusta
Sursa: PNA.ro | Autor: Dorin Ciuncan