din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2537 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)

Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)

  Publicat: 15 Jan 2019       5678 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 39 din 15.01.2019 a fost publicat Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului.

A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Puterile publice existente in stat.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)

1. Obiectul prezentei proceduri il constituie stabilirea conditiilor si a modalitatii de autorizare, avizare anuala, emitere a licentei de operare si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

N.B.: Organizatiile astfel desemnate, carora le sunt aplicabile prezentele proceduri si norme, sunt, astfel cu prevede art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015:``organizatie care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, autorizate de catre comisia constituita potrivit Legii nr. 211/2011 (privind regimul deseurilor), cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Comisia, pe tip de material si pe tip de ambalaj, primar, secundar si pentru transport``.

2.Prezenta procedura asigura o abordare integrata, eficienta si transparenta a gestionarii deseurilor de ambalaje in conformitate cu normele europene stabilite prin Pachetul economiei circulare astfel incat sa fie acoperit intreg teritoriul national.

CAPITOLUL II

Conditii de autorizare

3. Pentru a fi autorizata, o organizatie care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie:

a) sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 16 alin. (8) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa declare aria geografica in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje, care nu trebuie sa fie mai mica decat suprafata unui judet, in cadrul careia sa acopere atat mediul urban, cat si mediul rural, fara a se limita la localitatile acoperite de serviciul de salubrizare;

c) sa nu inregistreze obligatii restante la bugetul Fondului pentru mediu, asa cum sunt ele definite in Codul de procedura fiscala.

CAPITOLUL III

Depunerea solicitarii de autorizare

4. Dosarul de autorizare a organizatiei care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura;

b) actul constitutiv al persoanei juridice, in copie conforma cu originalul;

c) certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie conforma cu originalul;

d) certificatul constatator detaliat, eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original, valabil la data depunerii;

e) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii, din care sa rezulte faptul ca nu datoreaza sume la Fondul pentru mediu;

f) documentul/documentele din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii restante la bugetul Fondului pentru mediu, asa cum sunt ele definite in Codul de procedura fiscala;

g) documentul emis de catre Administratia Fondului pentru Mediu din care sa rezulte cantitatea de ambalaje declarata ca fiind introdusa lunar pe piata cu titlu profesional, respectiv in cadrul activitatii desfasurate in mod obisnuit, in mod normal si repetat, de catre actionari, in anul precedent celui in care se solicita autorizarea;

h) declaratia din care sa rezulte aria geografica in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea si acoperirea intregului mediu urban si rural;

i) opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit prevederilor lit. a)-h).

5. Documentele din dosarul de autorizare vor avea ordinea prezentata la pct. 4, iar fiecare pagina din dosarul de autorizare va fi numerotata.

CAPITOLUL IV

Etapa de evaluare a solicitarii de autorizare, respingerea solicitarii sau emiterea licentei de operare

6. Dosarul de autorizare se depune in format material, semnat si stampilat, precum si in format electronic la Secretariatul Comisiei din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

7. In cazul in care Secretariatul Comisiei constata lipsa unui document prevazut la pct. 4, solicita in termen de 5 zile lucratoare completarea documentatiei.

8. Evaluarea solicitarii de autorizare in cazul in care documentatia este completa se face in cadrul urmatoarei sedinte a Comisiei, daca dosarul este depus cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data la care este stabilita sedinta, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestuia.

9. Nedepunerea completarilor solicitate potrivit pct. 7 in termen de 30 de zile de la data solicitarii conduce la respingerea solicitarii de autorizare.

10. Neindeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la cap. II conduce la respingerea solicitarii.

11. Decizia de acordare a licentei de operare sau respingerea motivata a solicitarii se comunica in scris solicitantului, prin intermediul Secretariatului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la evaluarea solicitarii conform pct. 8.

12. In cazul respingerii, solicitantul poate depune un alt dosar de autorizare, care va fi evaluat ca o noua solicitare de autorizare.

13. Autorizarea organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului intra sub incidenta prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar absenta unei solicitari din partea Comisiei nu se interpreteaza ca acceptare pentru emiterea licentei de operare.

14. In cazul in care Comisia decide acordarea licentei de operare, solicitantul trebuie sa constituie garantia prevazuta la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa achite tariful de emitere a licentei de operare, in conditiile Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Licenta de operare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, se emite in maximum 10 zile lucratoare de la depunerea dovezii privind constituirea garantiei prevazute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dovezii achitarii tarifului de emitere a licentei de operare, in conditiile Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, la Secretariatul Comisiei din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

16. Licenta de operare nu este transmisibila.

CAPITOLUL V

Activitatile si categoriile de costuri ale organizatiei care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului

17. Organizatia care a obtinut licenta de operare are urmatoarele obligatii:

a) sa atinga cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a valorifica o cantitate de deseuri de ambalaje primare, respectiv de ambalaje secundare si pentru transport, totala sau pe tip de material, mai mare decat cea pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;

b) sa respecte conditiile prevazute la art. 16 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sa implementeze obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru oricare dintre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care accepta conditiile contractuale, pentru toate cantitatile de ambalaje si materiale de ambalaje pe care acestia le introduc pe piata, in limita cantitatilor de deseuri de ambalaje generate in zona geografica in care isi desfasoara activitatea, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalaje secundare si pentru transport;

d) sa desfasoare anual impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la solicitarea acesteia, campaniile de informare si educare prevazute la art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) sa desfasoare anual, impreuna cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara/unitatile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, dupa caz, din zona in care isi desfasoara activitatea, care solicita acest lucru, campaniile prevazute la art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) sa tina o evidenta distincta pentru gestionarea deseurilor de ambalaje municipale si pentru gestionarea deseurilor de ambalaje din comert si industrie;

g) sa instituie un mecanism de audit conform prevederilor art. 12 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) sa actioneze fara discriminare si sa asigure desfasurarea activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje in mod transparent fata de operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;

i) sa afiseze pe pagina de inceput a site-ului propriu, cu cel putin 15 zile inainte de aplicare, direct sau prin intermediul unui link, contributiile in lei/tona percepute operatorilor economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru ambalaje din comert si industrie si, respectiv, pentru ambalaje din deseurile municipale, precum si istoricul acestora;

j) sa afiseze pe pagina de inceput a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, lista cu operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;

k) sa perceapa aceleasi contributii in relatia cu toti operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;

Afişează Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inregistrare societate deseuri    Aviz autorizare deseuri    Gropi deseuri    Procedura deseuri    Legislatie deseuri    Firma colectare deseuri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.