din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza

Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza

  Publicat: 03 Jul 2019       2004 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 544 din 03.07.2019.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.

CAPITOLUL III
Consiliul de Programare Economica

Articolul 7
(1) In cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza functioneaza Consiliul de Programare Economica, denumit in continuare CPE, organism cu caracter consultativ, fara personalitate juridica.
(2) In conditiile art. 3, CPE are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza procesul de evaluare a prioritatilor strategice de dezvoltare a Romaniei;
b) avizeaza rapoartele, analizele si prognozele efectuate de directiile de specialitate din cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza in scopul supunerii acestora aprobarii Guvernului;
c) propune tematici pentru evaluarea efectelor economico- sociale ale politicilor publice si ale masurilor din Programul de guvernare;
d) avizeaza rapoartele cu privire la implementarea masurilor din Programul de guvernare;
e) face parte, prin reprezentanti, din Comitetul de Supraveghere Macroprudentiala, in concordanta cu decizia prim-ministrului;
f) propune masuri de ordin legislativ care sa asigure imbunatatirea aplicarii politicilor publice prevazute in Programul de guvernare si maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor masuri si politici publice;
g) participa la coordonarea activitatilor circumscrise procesului de adoptare a monedei euro;
h) transmite, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a initiatorilor, puncte de vedere cu privire la concordanta proiectelor de acte normative cu prevederile Programului de guvernare si cu directiile strategice de dezvoltare pe termen lung;
i) avizeaza rapoartele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si efectueaza propriile analize cu privire la activitatea de investitii in parteneriat public-privat in vederea prezentarii acestora Guvernului;
j) coordoneaza, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea unitatilor de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic si al lucrarilor de informare si analiza;
k) formuleaza puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, inainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;
l) coordoneaza activitatea de perfectionare legislativa, in concordanta cu Programul de guvernare si strategiile aprobate de Guvern;
m) analizeaza periodic progresele efectuate in directia simplificarii reglementarilor si debirocratizarii si informeaza prim-ministrul cu privire la rezultatele analizelor si propune masuri pentru urgentarea acestora;
n) efectueaza cercetari stiintifice;
o) efectueaza analize si cercetari cu privire la evolutia productivitatii muncii si a competitivitatii, inclusiv pe baza recomandarilor Comisiei Europene pentru Consiliile Nationale de Productivitate.
(3) Din componenta CPE fac parte reprezentanti de prestigiu ai mediului universitar, academic si ai societatii civile, cu preocupari in domeniul analizei si previziunii macroeconomice.
(4) Numarul de membri ai CPE se stabileste anual, prin decizia prim-ministrului, in functie de complexitatea si amploarea activitatii acestuia, dar nu mai putin de 11 membri .
(5) Conducerea CPE este asigurata de presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care este si presedintele acestuia, si de un vicepresedinte, ales prin votul membrilor CPE.
(6) Membrii CPE sunt numiti pe o perioada de 4 ani, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
(7) Presedintele, vicepresedintele si membrii CPE beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru activitatea desfasurata in cadrul acestuia, egala cu indemnizatia presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
(8) CPE poate constitui grupuri sau comisii de lucru, prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, cu activitate temporara, alcatuite din specialisti pe domeniul de activitate al acestora, inclusiv pentru elaborarea studiului de fundamentare si a documentatiei de atribuire pentru proiectele de investitii in parteneriat public-privat.
(9) Pentru participarea la lucrarile grupurilor sau comisiilor de lucru, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
(10) CPE se intruneste lunar, in sedinte ordinare, sau ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare.
(11) Activitatea curenta de evaluare, analiza si avizare a CPE se desfasoara la sediul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, in cadrul sedintelor periodice sau prin mijloace electronice de comunicare .
(12) CPE prezinta in Guvern rapoarte semestriale de activitate, prin intermediul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
(13) Secretariatul CPE este asigurat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

Articolul 8
(1) Secretarul general al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii, si indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Secretarul general coordoneaza activitatile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, indeplinind si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a institutiei ori incredintate de presedinte.

CAPITOLUL IV
Organizarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza

Articolul 9
(1) Structura organizatorica si numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza se aproba prin hotarare a Guvernului.*
Puneri in aplicare (1)
* A se vedea Hotararea Guvernului nr. 371/2018 pentru stabilirea numarului de posturi si a structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 31 mai 2018.
(2) In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, servicii, birouri si compartimente, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, potrivit legii.
(3) In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1) se pot organiza, in conditiile legii, compartimente cu functie de pregatire profesionala si de redactare a publicatiilor si materialelor documentare.
(4) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cabinetul presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, institutie publica cu rol de sinteza, va avea un numar maxim de 8 posturi.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul directiilor generale se pot infiinta posturi de natura contractuala pentru desfasurarea unor activitati specifice in concordanta cu atributiile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, posturi ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

Articolul 10
(1) Structura organizatorica interna, circuitul documentelor, atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
(2) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
(3) Atributiile si raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.

Articolul 11
(1) Pentru activitatea de analiza si prognoza in profil teritorial, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza poate constitui compartimente si birouri in judetele in care isi au sediul agentiile pentru dezvoltare regionala, denumite in continuare compartimente regionale de prognoza.

Afişează Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNSP    OUG 22/2007    Organizarea si functionarea CNSP

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.