din anul 2007, atuul tau de DREPT!
965 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

  Publicat: 03 Sep 2019       1938 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 723 din 03.09.2019.

Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

Articolul I
Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentand maximum 15% din valoarea finantata de Autoritate;".
2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care AMPOR declara neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanteaza/nu se platesc/se recupereaza de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, dupa caz, in functie de persoana culpabila."
3. La articolul 7 alineatul (1), literele f) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) cerere/cereri de decontare - solicitare/solicitari a/ale instalatorului adresata/adresate in scris Autoritatii, in baza careia/carora se face decontarea cheltuielilor eligibile, depusa/depuse pentru fiecare regiune in parte, dintre cele prevazute la art. 3; formularul cererii de decontare este prevazut in anexa la contractul de participare in vederea decontarii;
. . . . . . . . . .
o) dosar de decontare - dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde una sau mai multe cereri de decontare, astfel cum sunt definite la lit. f), insotita/insotite in mod obligatoriu de documentele justificative a caror lista este prevazuta in cuprinsul acesteia;".
4. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l1), cu urmatorul cuprins:
"l1) contributie proprie - suma sustinuta de beneficiarul final, reprezentand diferenta dintre valoarea acordata de Autoritate prin Program si valoarea totala a facturii aferente achizitiei si montarii sistemului de panouri fotovoltaice;".
5. La articolul 18 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. adresa unde se implementeaza proiectul, numarul cartii funciare a imobilului constructie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum si numarul cadastral ale imobilului respectiv;".
6. La articolul 19 alineatul (1), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) imobilul pe care se implementeaza proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice, cu exceptia cazului in care este afectat de o ipoteca imobiliara; nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
. . . . . . . . . .
f) solicitantul si coproprietarii pot depune o singura cerere de finantare in cadrul programului pentru un imobil identificat cu numar cadastral; in cazul in care exista mai multi proprietari asupra imobilului pentru care se solicita finantare, cererea de finantare va fi depusa doar de catre unul dintre acestia si va fi semnata de toti coproprietarii;".
7. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care se depun doua cereri de finantare pentru acelasi imobil identificat cu numar cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finantare ."
8. La articolul 20 alineatul (7), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) sa functioneze pana la 2.000 m altitudine;".
9. La articolul 20, alineatele (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(10) Invertorul trebuie sa fie verificat de catre operatorul de retea relevant, in conformitate cu prevederile privind responsabilitatile acestuia stipulate in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public.
(11) Verificarea prevazuta la alin. (10) are in vedere stabilirea conformitatii invertorului cu cerintele legale in vigoare."
10. La articolul 21, literele e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul, in original; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta, in plus fata de extrasul de carte funciara aferent constructiei, extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, din care sa rezulte ca este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren; in situatia in care extrasul de carte funciara este obtinut de solicitant in format electronic, se depune la instalatorul validat copia tiparita a acestuia, care contine si codul de verificare;
. . . . . . . . . .
g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data inscrierii, in original, in copie legalizata sau emis in SPV; in situatia in care certificatul este obtinut de solicitant in format SPV, se depune la instalatorul validat copia tiparita a acestuia, care contine si codul de verificare;".
11. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Analiza documentelor prevazute la alin. (1) este efectuata de o comisie, denumita in continuare comisia de analiza, din care pot face parte atat persoane din cadrul Autoritatii, cat si personal extern."
12. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 25
Incheierea contractului de finantare nerambursabila
(1) Autoritatea pune la dispozitia solicitantilor aprobati, prin intermediul aplicatiei informatice, contractul de finantare nerambursabila, care poarta semnatura reprezentantului legal, precum si declaratia pe propria raspundere a solicitantului, al carei model este prevazut in anexa nr. 31 la ghid.
(2) Dupa introducerea ATR, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), aplicatia informatica genereaza documentele prevazute la alin. (1), pe care instalatorul le listeaza si le pune la dispozitia solicitantului aprobat in vederea completarii si semnarii de catre acesta. Instalatorul nu permite semnarea contractului de finantare daca solicitantul aprobat nu a completat si nu a semnat declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1).
(3) In termenul prevazut la art. 24 alin. (1), instalatorul validat scaneaza si introduce in aplicatia informatica documentele prevazute la alin. (1), semnate de catre solicitantul aprobat."
13. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul programului se realizeaza de catre instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare, cate una pentru fiecare dintre regiunile prevazute la art. 3, inregistrata separat la Autoritate, insotita de documentele justificative prevazute in prezentul ghid.
(2) Dosarul de decontare, cuprinzand una sau mai multe cereri de decontare, se depune la Autoritate cel mult o data pe luna, cu exceptia ultimului dosar, care poate fi depus pana in ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de participare."
14. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 30
Continutul dosarului de decontare
Dosarul de decontare contine urmatoarele:
a) cererea de decontare, semnata de catre reprezentantul legal al instalatorului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta;
b) lista beneficiarilor finali inscrisi, generata de aplicatia informatica, semnata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal al instalatorului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresa loc de implementare, serie contoare, putere instalata, suma solicitata; lista beneficiarilor finali pentru care se solicita finantarea, semnata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal al instalatorului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta si editata cu ajutorul aplicatiei informatice;
c) dosarele de finantare ale beneficiarilor finali, care cuprind urmatoarele documente:
(i) documentele mentionate la art. 21 si 27, in forma solicitata prin ghid;
(ii) contestatiile impotriva deciziei Comitetului director, dupa caz, in original;

Afişează Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 856/2019    Ghid de finantare    Panouri fotovoltaice    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.