din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

  Publicat: 02 Apr 2020       2161 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Obligatie, pe care si-o asuma in scris o persoana incadrata, de a acoperi pagubele materiale cauzate unitatii
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.

b) informatiilor existente in bazele de date ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale;

c) altor documente, in functie de situatia in care se afla solicitantul.

(4) In cazul in care conditiile de acordare nu sunt indeplinite, respingerea dreptului se realizeaza prin dispozitie a primarului.

Art. 9. -

(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligatia de a depune la serviciul public de asistenta sociala, din 6 in 6 luni, o declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului.

(2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) in termen de maximum 30 de zile de la implinirea termenului de 6 luni conduce la incetarea dreptului.

(3) Un nou drept poate fi stabilit dupa depunerea unei noi cereri si a documentelor doveditoare.

Art. 10. -

(1) Dreptul la ajutorul financiar se stabileste incepand cu luna urmatoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona isi incepe activitatea, rezultata din documentele justificative prezentate.

(2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

(3) Dispozitia primarului se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la emitere.

(4) Plata ajutorului financiar se realizeaza, in functie de optiunea beneficiarului, prin mandat postal sau in cont bancar.

CAPITOLUL III

Modificarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea platii si incetarea dreptului

Art. 11. -

(1) In cazul in care, dupa acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbari in situatia socioeconomica a persoanei prevazute la art. 2, in componenta familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligatia ca in termen de maximum 10 zile sa le comunice in scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, serviciului public de asistenta sociala.

(2) In situatia in care modificarile prevazute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispozitia primarului de modificare a cuantumului, care se comunica in termenul prevazut la art. 10 alin. (3).

Art. 12. -

(1) Suspendarea platii ajutorului financiar intervine in una dintre urmatoarele situatii:

a) se inregistreaza 3 mandate postale returnate consecutiv;

b) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea conditiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) primarul dispune serviciului public de asistenta sociala efectuarea de verificari.

(3) In urma verificarilor efectuate, daca se constata modificarea conditiilor care au stat la baza acordarii dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, dupa caz, modificarea sau incetarea dreptului.

(4) In situatia in care in urma verificarilor se constata ca se mentin conditiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Art. 13. -

Dreptul la ajutorul financiar inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la implinirea de catre copil a varstei de 6 ani;

b) a intervenit decesul copilului;

c) copilul intra in sistemul de cresa/gradinita;

d) inceteaza activitatea bonei;

e) schimbarea domiciliului in alta localitate;

f) nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare;

g) se inregistreaza situatia prevazuta la art. 9.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 14. -

Cererile insotite de documentele justificative se analizeaza in ordinea inregistrarii acestora.

Art. 15. -

(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului financiar in termenul general de prescriptie prevazut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de catre agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru recuperarea sumelor platite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar semneaza un angajament de plata la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putand fi recuperate si din alte drepturi platite de agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. In situatia in care titularul dreptului ajutorului financiar refuza semnarea angajamentului de plata, recuperarea sumelor platite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar .

Art. 16. -

Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda in limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local.

Art. 17. -

Pentru acordarea ajutorului financiar prevazut de prezenta lege, autoritatile administratiei publice locale aproba prin hotarare a consiliului local metodologia de aplicare, in functie de specificul local, hotararea fiind emisa in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului articol .

Art. 18. -

Afişează Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 35/2020    ajutor financiar bone    bone 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.