din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

INTEGRAL: Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona


Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 1. -


Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de catre autoritatile administratiei publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de varsta prescolara, pentru plata serviciilor oferite de bona in conditiile prevazute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona.


Art. 2. -


Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, denumit in continuare ajutor financiar, prevazut de prezenta lege, persoanele care au in intretinere copii de varsta prescolara, ale caror venituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) este parintele la care copilul locuieste in mod statornic;


b) are calitatea de reprezentant legal al copilului si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia;


c) este persoana desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 3. -


La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar in ultimele 6 luni anterioare solicitarii dreptului la ajutorul financiar, in conditiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 4. -


(1) Ajutorul financiar se acorda pentru fiecare copil de varsta prescolara, in functie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urmeaza:


a) pana la 2.100 lei - 710 lei;


b) de la 2.101 lei pana la 2.500 lei - 550 lei;


c) de la 2.501 lei pana la 3.000 lei - 390 lei;


d) de la 3.001 lei pana la 3.500 lei - 250 lei.


(2) Ajutorul financiar se acorda lunar, pentru fiecare copil de varsta prescolara.


Art. 5. -


(1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevazute la art. 2 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


a) sa fie cetatean roman, cetatean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul in Romania, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;


b) sunt angajate cu contract individual de munca ori in baza unui raport de serviciu, desfasoara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita o functie de demnitate publica sau asimilata.


(2) Pot beneficia de ajutorul financiar si persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) lit. b) daca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) sunt someri indemnizati sau sunt inregistrate in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la data solicitarii, ca persoana in cautarea unui loc de munca;


b) nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.


(3) Acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este inscris la cresa/gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cresa/gradinita ori nu a retras copilul de la cresa/gradinita.


Art. 6. -


Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevazute la art. 2 care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:


a) este asistent maternal profesionist in conformitate cu legislatia in vigoare;


b) copilul/copiii este/sunt in intretinerea acestor persoane, in temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) este asistentul personal al copilului sau beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


d) se afla in perioada de concediu pentru cresterea copiilor in conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) nu si-au achitat impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL II


Acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona


Art. 7. -


(1) Ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere si documente doveditoare care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.


(2) Documentele doveditoare sunt:


a) copie dupa documentul de identitate al persoanei prevazute la art. 2;


b) copie dupa certificatul de nastere al copilului/copiilor pentru care se solicita ajutorul;


c) copia documentului prin care se atesta calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;


d) adeverinte privind veniturile nete realizate in ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, dupa caz, de angajator sau entitatea asimilata acestuia ori de organul fiscal, sau, in cazul persoanelor care desfasoara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, declaratia fiscala prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;


e) copia documentului in baza caruia se desfasoara activitatea de bona in conditiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.


(2) Pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. (2) cererea este insotita de documentele doveditoare prevazute la alin. (1) lit. a) -c) si e), precum si de documente eliberate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.


Art. 8. -


(1) Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la serviciul public de asistenta sociala organizat in conditiile prevazute de art. 113 alin. (3) si (4) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Dreptul la ajutorul financiar se aproba prin dispozitia primarului, dupa verificarea de catre serviciul public de asistenta sociala a indeplinirii conditiilor de acordare.


(3) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza de catre directia de asistenta sociala in baza:


a) documentelor depuse de solicitant;


b) informatiilor existente in bazele de date ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale;


c) altor documente, in functie de situatia in care se afla solicitantul.


(4) In cazul in care conditiile de acordare nu sunt indeplinite, respingerea dreptului se realizeaza prin dispozitie a primarului.


Art. 9. -


(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligatia de a depune la serviciul public de asistenta sociala, din 6 in 6 luni, o declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului.


(2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) in termen de maximum 30 de zile de la implinirea termenului de 6 luni conduce la incetarea dreptului.


(3) Un nou drept poate fi stabilit dupa depunerea unei noi cereri si a documentelor doveditoare.


Art. 10. -


(1) Dreptul la ajutorul financiar se stabileste incepand cu luna urmatoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona isi incepe activitatea, rezultata din documentele justificative prezentate.


(2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.


(3) Dispozitia primarului se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la emitere.


(4) Plata ajutorului financiar se realizeaza, in functie de optiunea beneficiarului, prin mandat postal sau in cont bancar.


CAPITOLUL III


Modificarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea platii si incetarea dreptului


Art. 11. -


(1) In cazul in care, dupa acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbari in situatia socioeconomica a persoanei prevazute la art. 2, in componenta familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligatia ca in termen de maximum 10 zile sa le comunice in scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, serviciului public de asistenta sociala.


(2) In situatia in care modificarile prevazute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispozitia primarului de modificare a cuantumului, care se comunica in termenul prevazut la art. 10 alin. (3).


Art. 12. -


(1) Suspendarea platii ajutorului financiar intervine in una dintre urmatoarele situatii:


a) se inregistreaza 3 mandate postale returnate consecutiv;


b) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea conditiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.


(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) primarul dispune serviciului public de asistenta sociala efectuarea de verificari.


(3) In urma verificarilor efectuate, daca se constata modificarea conditiilor care au stat la baza acordarii dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, dupa caz, modificarea sau incetarea dreptului.


(4) In situatia in care in urma verificarilor se constata ca se mentin conditiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.


Art. 13. -


Dreptul la ajutorul financiar inceteaza in urmatoarele situatii:


a) la implinirea de catre copil a varstei de 6 ani;


b) a intervenit decesul copilului;


c) copilul intra in sistemul de cresa/gradinita;


d) inceteaza activitatea bonei;


e) schimbarea domiciliului in alta localitate;


f) nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare;


g) se inregistreaza situatia prevazuta la art. 9.


CAPITOLUL IV


Dispozitii finale


Art. 14. -


Cererile insotite de documentele justificative se analizeaza in ordinea inregistrarii acestora.


Art. 15. -


(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului financiar in termenul general de prescriptie prevazut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.


(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de catre agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Pentru recuperarea sumelor platite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar semneaza un angajament de plata la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putand fi recuperate si din alte drepturi platite de agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. In situatia in care titularul dreptului ajutorului financiar refuza semnarea angajamentului de plata, recuperarea sumelor platite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.


Art. 16. -


Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda in limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local.


Art. 17. -


Pentru acordarea ajutorului financiar prevazut de prezenta lege, autoritatile administratiei publice locale aproba prin hotarare a consiliului local metodologia de aplicare, in functie de specificul local, hotararea fiind emisa in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului articol.


Art. 18. -


Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 17, care intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice