din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1939 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Codul Silvic al Romaniei, actualizat 2024 - Legea nr. 46/2008

Codul Silvic al Romaniei, actualizat 2024 - Legea nr. 46/2008

  Publicat: 08 Dec 2023       14061 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul Silvic al Romaniei din 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicat si actualizat 2024

Actualizat prin Legea 347/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum si privind stabilirea unor masuri in domeniul silviculturii

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.

(11) Metodologia de calcul al cheltuielilor destinate asigurarii serviciilor silvice pentru suprafetele de fond forestier de maximum 30 ha prevazute la alin. (5) este prevazuta in anexa nr. 2.

(12) Costurile medii/ha necesare asigurarii serviciilor silvice pentru suprafetele de fond forestier prevazute la alin. (10) sunt cele calculate potrivit metodologiei prevazute la alin. (11) , iar contravaloarea serviciilor silvice se suporta de catre proprietar/succesorul in drepturi, in baza devizului intocmit si comunicat de ocolul silvic nominalizat; valoarea devizului se calculeaza ca produs intre suprafata si costurile medii/ha pe suprafetele aferente formelor de relief, iar valoarea acestuia este purtatoare de TVA.

(13) Valoarea devizului prevazut la alin. (12) , acceptat in mod expres sau tacit prin necontestare de proprietar/succesorul in drepturi, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, constituie titlu executoriu, fiind temei pentru facturarea si recuperarea contravalorii serviciilor silvice efectuate.

(14) In situatia in care sumele prevazute prin deviz nu sunt platite de catre proprietar/succesorul in drepturi in termenul prevazut la alin. (13) , acestea se recupereaza prin executare silita, potrivit legii.

(15) Nerespectarea principiului teritorialitatii prevazut la alin. (2) si (3) se sanctioneaza cu revocarea avizului emis pentru seful ocolului silvic de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

(16) Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat si procedura de preluare in teren a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv se stabilesc prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 17

(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toti proprietarii sau detinatorii de fond forestier.

(2) Proprietarii fondului forestier au urmatoarele obligatii in aplicarea regimului silvic:

a) sa asigure elaborarea si sa respecte prevederile amenajamentelor silvice si sa asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat in proprietate, in conditiile legii;

b) sa asigure paza si integritatea fondului forestier;

c) sa realizeze lucrarile de regenerare a padurii;

d) sa realizeze lucrarile de ingrijire si conducere a arboretelor;

e) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor;

f) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

g) sa exploateze masa lemnoasa numai dupa punerea in valoare, autorizarea parchetelor si eliberarea documentelor specifice de catre personalul abilitat;

h) sa asigure intretinerea si repararea drumurilor forestiere pe care le au in administrare sau in proprietate;

i) sa aiba delimitat fondul forestier aflat in proprietate, in conformitate cu actele de proprietate sau cu documentele cadastrale, dupa caz, prin semne de hotar, si sa le mentina in stare corespunzatoare;

j) sa notifice structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietatii asupra terenurilor forestiere.

(3) In cazul administrarii fondului forestier prin ocoale silvice autorizate, obligatiile prevazute la alin. (2) apartin acestora, cu exceptia celei prevazute la alin. (2) lit. i) .

Art. 18

Proprietarii vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte normele tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase si reglementarile privind circulatia materialelor lemnoase;

b) sa asigure ingrijirea si protectia vegetatiei forestiere, precum si combaterea daunatorilor acesteia.

TITLUL III:Gestionarea durabila a padurilor

CAPITOLUL I:Amenajarea padurilor

Art. 19

(1) Modul de gestionare a fondului forestier national se reglementeaza prin amenajamentele silvice, care constituie baza cadastrului de specialitate si a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publica a statului.

(11) Inregistrarea fondului forestier in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si actualizarea acestuia, pana la inregistrarea in sistemul integrat de cadastru, se face, prin grija autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in baza prevederilor amenajamentelor silvice actualizate cu intrarile/iesirile aprobate cu acte legale.

(2) Telurile de gospodarire a padurii se stabilesc prin amenajamente silvice, in concordanta cu obiectivele ecologice si social-economice si cu respectarea dreptului de proprietate asupra padurilor, exercitat potrivit prevederilor prezentului cod.

Art. 20

(1) Amenajamentul silvic se elaboreaza pe unitati de productie si/sau de protectie, cu respectarea normelor tehnice de amenajare. Reglementarea procesului de productie pentru padurile de pe proprietatile cu suprafete mai mici de 100 ha, incluse in unitati de productie/protectie constituite in teritoriul aceleiasi comune, respectiv aceluiasi oras sau municipiu, se face la nivel de arboret, cu conditia asigurarii continuitatii la acest nivel, aplicand tratamente adecvate.

(2) Intocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietatile de fond forestier mai mari de 10 ha.

(3) Proprietarul/Succesorul in drepturi/Orice persoana care are calitatea de a beneficia de uzufruct si demonstreaza cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care are incheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioada de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care il detine, cu suprafata de maximum 10 ha, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe aceasta suprafata, in functie de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numarul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an; produsele accidentale se recolteaza integral, cu respectarea conditiilor privind protectia mediului.

(31) Proprietarul/Succesorul in drepturi/Orice persoana care are calitatea de a beneficia de uzufruct si demonstreaza cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care are incheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioada de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care il detine, cu suprafata cuprinsa intre 10,1 ha si 100 ha, si pentru care nu exista amenajament silvic valabil, poate recolta un volum de 5 mc/an/ha, in functie de caracteristicile structurale ale arboretului, dar nu mai mult de 100 mc/an de pe aceasta suprafata; produsele accidentale se recolteaza integral, cu respectarea conditiilor privind protectia mediului.

(32) In situatia in care volumul produselor accidentale depaseste volumul anual prevazut la alin. (31) , recoltarea se face integral in baza avizului conducatorului garzii forestiere competente teritorial.

(4) Normele tehnice prevazute la alin. (1) se elaboreaza si se aproba de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in colaborare cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu alte institutii de specialitate si organizatii neguvernamentale, cu respectarea urmatoarelor principii:

a) principiul continuitatii si al permanentei padurilor;

b) principiul eficacitatii functionale;

c) principiul conservarii si ameliorarii biodiversitatii;

d) principiul economic.

(5) Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu exceptia amenajamentelor intocmite pentru padurile de plop, salcie si alte specii repede crescatoare, la care perioada de valabilitate este de 5 sau de 10 ani.

(6) Pe perioada de valabilitate a unui amenajament silvic este interzisa aprobarea elaborarii altui amenajament silvic pentru fondul forestier respectiv sau pentru o parte din acesta, cu exceptia cazurilor prevazute in normele tehnice.

(7) In situatia in care amenajamentul silvic include mai multe proprietati, la solicitarea proprietarilor, societatea specializata autorizata pentru lucrari de amenajare a padurilor elibereaza un extras de amenajament, cu informatiile corespunzatoare fiecarei proprietati.

(8) Semnele de hotar se stabilesc prin normele tehnice pentru amenajarea padurilor si reprezinta baza de referinta a cadastrului forestier.

(9) Granituirea padurii respecta principiile stabilite de Codul civil si nu se aplica in interiorul acesteia.

(10) Exploatarea masei lemnoase in baza unui amenajament silvic se face pe baza autorizatiilor de exploatare, eliberate de seful ocolului silvic, care cuprind obligatii referitoare la conditiile din punctul de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea activitatii si masurile pentru monitorizarea acesteia.

Art. 21

(1) Elaborarea amenajamentelor silvice se face in concordanta cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

(11) Elaborarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier inclus in arii naturale protejate se face in concordanta cu prevederile planurilor de management aprobate potrivit legii sau cu masurile minime de conservare ale ariilor naturale protejate suprapuse, in cadrul evaluarii adecvate, parte integranta din procedura de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice si se armonizeaza prin incadrarea in categorii functionale specifice si propunerea de solutii tehnice corespunzatoare.

Afişează Codul Silvic al Romaniei, actualizat 2024 - Legea nr. 46/2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Silvic al Romaniei    Codul Silvic al Romaniei actualizat    Codul Silvic al Romaniei actualizat 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.