din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1971 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea tichetelor de masa 2024, de cadou, de cresa, de vacanta - Legea 165/2018, actualizata 2024

Legea tichetelor de masa 2024, de cadou, de cresa, de vacanta - Legea 165/2018, actualizata 2024

  Publicat: 12 Dec 2023       6718 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, actualizata 2024

Actualizata prin Ordonanta de urgenta 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru aplicarea acestor prevederi


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Comune, orase, municipii si judete.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza modul de acordare, in beneficiul angajatilor, a biletelor de valoare . Regimul fiscal al biletelor de valoare este prevazut in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic.

Art. 2

(1) In sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masa, tichete cadou, tichete de cresa, tichete culturale si vouchere de vacanta .

(2) - Art. 2, alin. (2) din capitolul I a fost abrogat la 18-dec-2021 de Art. XXX, punctul 2. din Ordonanta urgenta 130/2021.

Art. 3

In sensul prezentei legi, angajatorii pot fi:

a) institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv cele finantate integral din venituri proprii;

b) operatorii economici, astfel cum sunt definiti de Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate;

d) institutiile financiare si institutiile de credit;

e) organizatiile cooperatiste, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica;

f) organizatiile nonprofit, precum si orice alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei romane.

Art. 4

Biletele de valoare se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, pentru celelalte categorii de angajatori.

Art. 5

(1) Biletele de valoare se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.

(2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, pentru fiecare tip de bilet de valoare in parte, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.

(3) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2) .

(4) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei biletelor de valoare in conditii de siguranta.

(5) Unitatile emitente actualizeaza lunar sau la cererea angajatorilor lista operatorilor economici si a unitatilor afiliate care accepta bilete de valoare .

Art. 6

(1) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a biletelor de valoare, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si cu unitatile care accepta bilete de valoare .

(2) Unitatile emitente de bilete de valoare pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza schema/aranjamentul de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.

Art. 7

(1) Decontarea biletelor de valoare intre unitatile care accepta aceste bilete de valoare si unitatile emitente se face numai prin intermediul unitatilor bancare sau prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, potrivit legii. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.

(2) Sumele derulate prin operatiunile cu biletele de valoare de catre unitatile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri .

Art. 8

(1) Costurile legate de emiterea biletelor de valoare se suporta integral de angajatori.

(2) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta serviciul de emitere a biletelor de valoare achita atat contravaloarea nominala a biletelor de valoare distribuite angajatilor, cat si costul emiterii suportului electronic.

(3) Valoarea nominala a biletelor de valoare acordate angajatilor nu poate fi diminuata in niciun mod.

(4) Suportul electronic al biletelor de valoare nu permite efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau de preschimbare in numerar .

(5) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru care au fost emise.

(6) Suportul electronic poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominala a biletelor de valoare acordate angajatilor, stabilita conform prezentei legi.

(7) Biletele de valoare pot fi utilizate numai cu respectarea prevederilor alin. (5) , inclusiv pentru plati online.

Art. 9

- Art. 9 din capitolul I a fost abrogat la 20-ian-2019 de Art. III, punctul 2. din Legea 30/2019.

Art. 10

(1) Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acorda angajatilor, frecventa acordarii acestora si valoarea lor, acolo unde este cazul, precum si unitatea emitenta.

(2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatorilor lista unitatilor corespunzatoare retelei utilizate la care salariatii pot folosi biletele de valoare . La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

(3) Contractarea serviciilor privind emiterea biletelor de valoare de catre angajatorii care au calitatea de autoritate contractanta in intelesul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.

(4) Biletele de valoare pot fi utilizate numai de catre/la unitati care au incheiat direct contracte de prestari ale serviciilor prevazute de prezenta lege cu unitati emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare in parte .

(5) Valoarea biletelor de valoare nu poate fi transferata salariatilor pe suportul electronic daca, la data stabilita pentru transfer, angajatorii nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a biletelor de valoare achizitionate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.

CAPITOLUL II: Tichetele de masa

Art. 11

(1) Tichetele de masa sunt bilete de valoare acordate angajatilor lunar, ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

(2) Tichetele de masa pot fi utilizate doar in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unitati care comercializeaza produse alimentare si care au incheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitatile emitente de tichete de masa si trebuie sa permita, in mod exclusiv, utilizarea tichetelor pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

Afişează Legea tichetelor de masa 2024, de cadou, de cresa, de vacanta - Legea 165/2018, actualizata 2024 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 165/2018    Legea 165/2018 actualizata    Legea 165/2018 actualizata 2024    Tichete de masa 2024    Tichete cadou 2024    Tichete de cresa 2024    Tichete de masa    Valoare tichete de masa 2024    Tichete culturale 2024    Vouchere de vacanta 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati