din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006

  Publicat: 16 Dec 2023       4423 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
Anexe_Legea_finantelor_locale_2024.docx
Legea 273/2006 privind finantele publice locale

Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Comune, orase, municipii si judete.
Surplusul veniturilor peste cheltuielile bugetului public.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1: Obiectul legii

(1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale.

(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii:

a) bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti;

b) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz;

c) bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

d) bugetului imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale si care provin din: imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora; imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat; imprumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale;

e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 2: Definitii

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;

2. angajament bugetar - actul prin care o autoritate publica competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;

3. angajament legal - faza din procesul executiei bugetare, reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;

4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;

41. arierate - plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculata de la data scadentei;

5. autoritati ale administratiei publice locale - consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, primarii, primarii de sectoare si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive;

6. buget - documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;

7. buget local - documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale;

8. buget local pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti - totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si bugetului propriu al judetului, respectiv ale sectoarelor si al municipiului Bucuresti;

9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) , in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective;

10. clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare;

11. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic;

12. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor, pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activitati sau obiective care definesc necesitatile publice;

13. contabil - denumirea generica pentru persoana si/sau persoanele care lucreaza in compartimentul financiar-contabil, care verifica documentele justificative si intocmeste/intocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;

14. compartiment financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei publice in care este organizata executia bugetara (serviciu, birou, compartiment) ;

15. consolidare - operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) , in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;

16. cota defalcata din unele venituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca bugetelor locale;

17. credite destinate unor actiuni multianuale - sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele asemenea, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si determina credite de angajament si credite bugetare;

18. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate;

19. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;

20. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea, partial prin credite bugetare, partial prin finantarea provenita din surse atrase;

21. contributie - prelevarea obligatorie a unei parti din veniturile persoanelor fizice si juridice, cu sau fara posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;

22. deficit bugetar - partea cheltuielilor bugetare ce depaseste veniturile bugetare intr-un an bugetar;

221. deficitul sectiunii de functionare - diferenta dintre suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de o parte, si veniturile incasate, pe de alta parte, cuprinse in sectiunea de functionare, ce poate sa apara pe parcursul executiei bugetare;

222. deficitul sectiunii de dezvoltare - diferenta dintre suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de o parte, si veniturile sectiunii de dezvoltare, pe de alta parte, ce poate sa apara pe parcursul executiei bugetare;

23. deschidere de credite bugetare - aprobarea comunicata Trezoreriei Statului de catre ordonatorul principal de credite, in limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare si plati de casa din bugetele locale;

24. dobanda - pretul folosirii temporare a capitalului imprumutat;

25. donatie - contractul prin care o persoana fizica sau juridica transmite cu titlu gratuit unei institutii publice dreptul de proprietate asupra unor fonduri banesti sau bunuri materiale, incheind in acest scop un inscris autentic;

26. echilibrul bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare programate si cheltuielile bugetare de efectuat in cadrul unui exercitiu bugetar. In cazul in care veniturile programate ale sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile bugetare prevazute ale acesteia, echilibrul bugetar se poate asigura utilizand ca sursa de finantare excedentul anilor precedenti;

27. echilibrare financiara - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat catre unitatile administrativ-teritoriale in vederea asigurarii fondurilor necesare furnizarii de servicii publice, in conditiile legii;

28. excedent bugetar - partea veniturilor bugetare ce depaseste cheltuielile bugetare intr-un an bugetar;

281. excedentul sectiunii de functionare - diferenta dintre veniturile incasate, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, cuprinse in sectiunea de functionare, ce poate sa apara pe parcursul executiei bugetare;

282. excedentul sectiunii de dezvoltare - diferenta dintre veniturile sectiunii de dezvoltare, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, cuprinse in sectiunea de dezvoltare, ce poate sa apara pe parcursul executiei bugetare;

29. executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget;

30. executie de casa a bugetului - complexul de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si la plata cheltuielilor bugetare;

31. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa si se raporteaza bugetul;

32. fonduri publice locale - sumele alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) , precum si cele gestionate in afara bugetului local;

33. fond de risc - fondul constituit in afara bugetului local de catre autoritatile administratiei publice locale din comisioanele suportate de beneficiarii imprumuturilor garantate de aceste autoritati si din alte surse, destinat acoperirii riscurilor financiare care decurg din garantarea imprumuturilor respective;

Documente Atasate
Anexe_Legea_finantelor_locale_2024.docx

Afişează Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 273/2006    Legea 273/2006 actualizata 2024    Legea finantelor publice locale    Legea finantelor publice locale actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Contract de achizitie publica. Emitere act de adjudecare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.987 din data 16.04.2010

Reintegrarea in functia detinuta anterior. Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bihor - Hotarare nr. 2456/CA/2011 din data 12.10.2011