din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1990 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

  Publicat: 24 Mar 2009       17351 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Documente atasate
Anexa organizare.htm
Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 19/03/2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.

c) respectarea principiului nediscriminarii in ceea ce priveste tratamentul aplicat furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, informatiei sau furnizorilor de servicii postale aflati in situatii similare;

d) cooperarea intr-o maniera transparenta cu autoritatile nationale de reglementare cu atributii similare din strainatate, precum si cu Comisia Europeana, in vederea dezvoltarii unei practici de reglementare coerente si a aplicarii unitare si concertate a legislatiei nationale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(2) ANCOM promoveaza interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeana, in special prin:

a) asigurarea unui nivel inalt de protectie a utilizatorilor finali in relatiile acestora cu furnizorii;

b) implicarea in asigurarea unui nivel inalt de protectie a drepturilor persoanelor, in special a dreptului la viata privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

c) promovarea furnizarii de informatii clare, in special in ceea ce priveste transparenta tarifelor si a conditiilor de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului;

d) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevazut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata, si de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;

f) asigurarea protejarii integritatii si securitatii retelelor publice de comunicatii electronice.

Art. 7. - (1) In activitatea sa, ANCOM are in vedere respectarea principiului neutralitatii tehnologice, prin prisma fenomenului convergentei tehnologiilor, si contribuie, in limitele competentelor sale, la asigurarea implementarii politicilor care urmaresc promovarea diversitatii culturale si lingvistice, precum si a pluralismului media.

(2) In indeplinirea atributiilor sale, ANCOM urmareste atingerea obiectivelor prevazute la art. 4-6, luand in acest sens masuri rezonabile, cu respectarea principiilor proportionalitatii, nediscriminarii, transparentei si deplinei obiectivitati.

Art. 8. - (1) ANCOM va incuraja utilizarea standardelor si/sau a specificatiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfetelor tehnice si/sau functiilor retelelor, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in masura strict necesara asigurarii interoperabilitatii serviciilor si imbunatatirii posibilitatilor de alegere pentru utilizatori, cu exceptia cazului in care utilizarea unor standarde sau specificatii a fost declarata obligatorie de Comisia Europeana .

(2) Pana la publicarea standardelor si specificatiilor prevazute la alin. (1), ANCOM va incuraja implementarea standardelor si a specificatiilor adoptate de organizatiile europene de standardizare sau, in lipsa acestora, a standardelor si recomandarilor adoptate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, de Organizatia Internationala de Standardizare sau de Comisia Electrotehnica Internationala.

(3) Prezentul articol nu se aplica in cazul cerintelor esentiale, specificatiilor interfetelor si standardelor armonizate prevazute in Hotararea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora, republicata.

Art. 9. - (1) In cazul in care Comisia Europeana adopta recomandari in vederea asigurarii aplicarii armonizate a normelor comunitare in domeniul comunicatiilor electronice, ANCOM va tine seama in cel mai inalt grad de aceste recomandari in exercitarea atributiilor sale.

(2) Daca ANCOM opteaza sa nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivata Comisiei Europene.

Art. 10. - (1) ANCOM exercita urmatoarele atributii generale in domeniile comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale:

1. elaboreaza si adopta norme tehnice, in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;

2. asigura reprezentarea in institutii si in organizatii internationale din domeniul reglementarii comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, sustinand in cadrul acestora politica si strategia nationala in domeniu;

3. colaboreaza cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea; coopereaza cu autoritati de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din strainatate, inclusiv prin incheierea de acorduri de colaborare si schimb de informatii;

4. aplica acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale;

5. colaboreaza cu MCSI in toate domeniile in care expertiza ANCOM este necesara sau utila;

6. inainteaza ministerului de specialitate propuneri privind modificarea cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectoarelor de comunicatii electronice, comunicatii audiovizuale, echipamente radio si echipamente terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si servicii postale;

7. avizeaza proiectele de acte normative prin care se reglementeaza activitati din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu respectarea dispozitiilor legale incidente in materie;

8. prognozeaza, planifica si programeaza in proiectul de buget propriu resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniile sale de competenta;

9. coordoneaza derularea programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, care vizeaza capacitatea institutionala a ANCOM;

10. elaboreaza si publica rapoarte, studii, analize si altele asemenea in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, in special pentru evaluarea necesitatii si oportunitatii emiterii de noi reglementari, pentru evaluarea si controlul implementarii politicilor si reglementarilor, precum si al conducerii programelor si proiectelor, organizeaza seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putand contracta in aceste scopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

11. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare sau in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;

12. solutioneaza litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicatiilor electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali.

(2) ANCOM exercita urmatoarele atributii specifice in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale:

1. elaboreaza si actualizeaza autorizatiile generale;

2. monitorizeaza si controleaza respectarea obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;

3. promoveaza si sprijina armonizarea la nivel european a utilizarii resurselor de numerotatie, in conformitate cu instrumentele juridice in vigoare in cadrul Uniunii Europene;

4. adopta PNN si orice modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranta nationala; inainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa si de a consulta MCSI in legatura cu modificarile aduse;

5. gestioneaza la nivel national resursele de numerotatie si frecventele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;

6. gestioneaza la nivel national resursele tehnice necesare in vederea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sau operarii retelelor publice de comunicatii electronice;

7. administreaza si coordoneaza la nivel national gestionarea frecventelor radio in conformitate cu TNABF si cu acordurile internationale la care Romania este parte;

8. acorda licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, stabileste si incaseaza tarifele pentru emiterea licentelor, in conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu costurile administrative aferente emiterii acestora;

9. stabileste si incaseaza tarifele de utilizare a resurselor de numerotatie, in conformitate cu legislatia in vigoare;

10. emite reglementari privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie si a frecventelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentala;

11. pune la dispozitia MCSI datele necesare in vederea elaborarii, modificarii si completarii TNABF;

12. acorda licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si incaseaza tarifele de utilizare a spectrului. In cadrul comisiilor desemnate prin ordin al presedintelui ANCOM pentru elaborarea documentatiei aferente procedurii de licitatie si evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii licentelor, MCSI poate desemna 2 reprezentanti, fara ca acestia sa constituie o majoritate, in scopul asigurarii concordantei dintre strategiile nationale in domeniu si conditiile impuse participantilor la licitatiile organizate pentru acordarea de licente de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio;

13. aloca si asigneaza frecventele radio in benzile cu atribuire neguvernamentala, exclusiva sau in partaj, prevazute in TNABF, cu respectarea reglementarilor, acordurilor si protocoalelor nationale si internationale, si implementeaza procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internationale;

14. acorda avizele tehnice, autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice de functionare, cu respectarea reglementarilor in vigoare;

15. realizeaza expertizele tehnice necesare utilizarii rationale si eficiente a frecventelor radio, in scopul determinarii posibilitatii de alocare a benzilor de frecvente radio, in conditiile legii;

16. analizeaza si realizeaza expertizarea tehnica a utilizarii frecventelor radio pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice dintre statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate, precum si pentru prevenirea perturbatiilor prejudiciabile, in scopul evaluarii posibilitatii de asignare a acestora, in urma solicitarilor;

17. aloca si asigneaza codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certifica personalul de operare a statiilor de radiocomunicatii si asigura activitatile de evidenta conexe acestor activitati;

18. asigura evidenta permanenta a utilizarii frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignarilor de frecvente si intretinerea permanenta a bazelor de date specializate care formeaza Registrul national al frecventelor asignate/alocate;

19. monitorizeaza spectrul de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala;

20. supravegheaza si controleaza respectarea obligatiilor cuprinse in licentele de utilizare a frecventelor radio sau in licentele de emisie ori in reglementarile din domeniul radiocomunicatiilor;

Documente Atasate
Anexa organizare.htm

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice