din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1498 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

  Publicat: 24 Mar 2009       17349 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Documente atasate
Anexa organizare.htm
Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 19/03/2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

21. identifica pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice;

22. efectueaza analizele de piata in situatiile in care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;

23. desemneaza furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata;

24. impune in sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata obligatiile prevazute la art. 9-13 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003, republicata;

25. desemneaza furnizorii de serviciu universal in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale si impune obligatii corespunzatoare in sarcina acestora;

26. gestioneaza mecanismele de finantare a obligatiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevazute de legislatia speciala;

27. stabileste masurile necesare pentru implementarea portabilitatii numerelor;

28. controleaza indeplinirea obligatiilor impuse furnizorilor de serviciu universal in temeiul prevederilor legislatiei speciale;

29. exercita atributiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;

30. exercita atributiile care revin autoritatii de reglementare in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

31. elibereaza avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor si cladirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;

32. elaboreaza reglementarile necesare pentru realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta;

33. participa la lucrarile Comisiei interdepartamentale de radiocomunicatii.

(3) ANCOM exercita urmatoarele atributii specifice in domeniul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice:

1. controleaza, dupa introducerea pe piata, daca toate echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii respecta cerintele esentiale de protectie a sanatatii si sigurantei utilizatorului si a oricarei alte persoane, precum si de protectie privind compatibilitatea electromagnetica, iar in plus, pentru echipamentele radio verifica daca acestea sunt astfel construite incat sa utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbatiile prejudiciabile, in concordanta cu legislatia nationala aplicabila;

2. ia masuri pentru indeplinirea conformitatii in cazul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii;

3. exercita atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica.

(4) ANCOM indeplineste si alte atributii acordate prin dispozitii legale speciale.

(5) ANCOM poate incheia, in conditiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, avand ca obiect efectuarea unor activitati specifice, necesare indeplinirii functiilor, obiectivelor si atributiilor sale.

Art. 11. - (1) Conducerea ANCOM este asigurata de un presedinte si 2 vicepresedinti, numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.

(2) Salariul de baza al presedintelui si vicepresedintilor ANCOM este stabilit la nivelul indemnizatiei cuvenite functiei de secretar de stat, in cazul presedintelui, si, respectiv, functiei de subsecretar de stat, in cazul vicepresedintilor.

(3) Presedintele si vicepresedintii ANCOM trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie cetateni romani cu o experienta de cel putin 5 ani in domeniul comunicatiilor sau in domeniul juridic ori economic in general;

b) sa nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice;

c) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar;

d) sa nu detina actiuni sau parti sociale, direct sau indirect, la societati comerciale cu activitati in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale sau cu alte activitati din domeniul de reglementare al ANCOM si sa nu faca parte din organele de conducere ale unor astfel de societati;

e) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului

(4) Presedintelui si vicepresedintilor ANCOM li se aplica in mod corespunzator dispozitiile cap. IV "Alte conflicte de interese si incompatibilitati" din cadrul titlului IV "Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice" al Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada o singura data . Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM inceteaza in urmatoarele situatii:

a) in situatia imposibilitatii de a-si indeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

b) in caz de condamnare penala prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) in caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8);

d) prin demisie;

e) prin deces;

f) la expirarea sa.

(6) Daca functia de presedinte sau vicepresedinte devine vacanta se procedeaza la numirea unei noi persoane pentru aceasta functie pentru durata ramasa din mandat, in conditiile prevederilor alin. (1).

(7) Membrii ale caror mandate au expirat raman in functie pana la numirea succesorilor lor.

(8) Presedintele sau vicepresedintii care, in momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (3) si (4) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate.

(9) In cazul prevazut la alin. (8), persoana in cauza are obligatia de a notifica de indata, in scris, Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului despre existenta situatiei de incompatibilitate.

Art. 12. - (1) Presedintele reprezinta ANCOM in raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.

(2) Presedintele ANCOM este ordonator principal de credite.

(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

(4) Deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Deciziile adoptate in exercitarea atributiilor prevazute de lege din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, serviciilor postale si tehnologiei informatiei, inclusiv cele adoptate in conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate in termen de 30 de zile de la comunicare .

Art. 13. - (1) Presedintele ANCOM are urmatoarele atributii:

a) aproba strategiile de dezvoltare institutionala a ANCOM, programele de activitate si programele de cooperare;

b) aproba planul anual de activitate al ANCOM;

c) aproba planurile de investitii ale ANCOM;

d) coordoneaza procesul de elaborare si de implementare a reglementarilor din domeniile de competenta ale ANCOM;

e) convoaca si prezideaza reuniunile plenare ale Consiliului consultativ;

Documente Atasate
Anexa organizare.htm

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice