Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Dreptul la informare a actionarilor in societatile tranzactionate pe piata de capital

Dreptul la informare a actionarilor in societatile tranzactionate pe piata de capital

  Publicat: 17 Nov 2010       6145 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Dispozitiile legii generale, ale art. 136 din Legea nr. 31/1990, sunt inaplicabile societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital, pentru aceste societati fiind incidente dispozitiile art. 258 si 259 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 si ale art. 113 lit. F din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.

Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Constituie pricinuirea de pagube cu rea-credinta unei persoane cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre persoana care ar fi trebuit sa aiba grija de buna administrare sau conservare a bunurilor respective.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Constituie pricinuirea de pagube cu rea-credinta unei persoane cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre persoana care ar fi trebuit sa aiba grija de buna administrare sau conservare a bunurilor respective.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Pentru societatile comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital, legea speciala prevede nu doar cerinte speciale referitoare la intocmirea situatiilor financiar-contabile si raportul de audit financiar, ci si reguli speciale cu privire la dreptul actionarilor la informare.

Prin incheierea de la 17 noiembrie 2009, pronuntata de Tribunalul Dolj - Sectia Comerciala, in dosarul nr. 11062/63/2009, s-a admis cererea formulata de reclamanta SIF O SA impotriva paratei SC A. SA. S-a desemnat expertul B.E.L. pentru a analiza operatiunile din gestiunea paratei in perioada 2003-2009, sub urmatoarele aspecte: platile facturate si efectuate de SC A. SA catre R.S.V si orice relatii in care au fost implicate aceste persoane . S-a dispus ca expertul sa inmaneze raportul consiliului de administratie, directoratului si consiliului de supraveghere, cenzorilor sau creditorilor interni ai societatii, precum si reclamantului. S-a stabilit un onorariu de 3000 lei in sarcina paratei. S-au aplicat prevederile art.136 din Legea nr.31/1990.
Impotriva acestei incheieri a declarat apel parata SC A. SA, care a invocat nelegalitatea si a sustinut ca apelanta este o societate ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si, prin urmare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004, are obligatia de a supune situatiile sale financiar-contabile autorizarii unui auditor extern. Potrivit art. 113 lit. F din Regulamentul nr. 1/2006, actionarii ce detin cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in AGA pot solicita intocmirea de rapoarte suplimentare de catre auditorii financiari, in conformitate cu prevederile art. 259 din Legea nr. 297/2004. Sustine ca raportul intocmit de auditorul financiar contine toate informatiile referitoare la operatiunile din gestiunea societatii si este intocmit conform modelului din anexa nr. 29. Ca urmare, solicitarea SIF SA trebuia adresata auditorului financiar extern si, pe cale de consecinta, era scutita de plata onorariului.
Intimata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat si a sustinut ca dreptul actionarilor la informare cu privire la gestiunea societatii este prevazut de mai multe dispozitii legale iar art. 136 din legea societatilor comerciale nu limiteaza acest drept in privinta societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital . Faptul ca exista un auditor financiar extern si ca fata de acesta nu s-ar fi impus plata unui onorariu este lipsita de relevanta deoarece art. 136 alin. 2 prevede expres ca societatea suporta onorariul expertului.
Examinand actele si lucrarile cauzei, Curtea gaseste apelul fondat, pentru urmatoarele considerente :
Legea nr. 297/2004 este lege speciala in raport cu legea generala in materia societatilor comerciale, Legea nr. 31/1990, iar dispozitiile legii speciale se aplica cu prioritate fata de norma generala.
Ca urmare, dispozitiile legii generale, ale art. 136 din Legea nr. 31/1990 sunt inaplicabile societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital, pentru aceste societati fiind incidente dispozitiile art. 258 si 259 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 si ale art. 113 lit. F din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Potrivit acestora, situatiile financiar-contabile sunt auditate de membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania iar rapoartele sunt elaborate in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor Publice si cu reglementarile C.N.V.M. In cazul solicitarii actionarilor reprezentand cel putin 5% din totalul drepturilor de vot, auditorul financiar intocmeste si rapoarte suplimentare, pentru care administratorii sunt obligati sa furnizeze toate informatiile solicitate.
Totodata, art. 259 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 prevede ca "daca administratorii si auditorii ... nu dau curs solicitarii in termenul prevazut sau daca raportul publicat nu cuprinde informatiile din cadrul de raportare, actionarii se vor putea adresa instantei din raza teritoriala unde isi are sediul societatea, in vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de intocmire si prezentare a unui raport suplimentar, urmand ca raportul sa fie inaintat instantei si comunicat partilor, iar opinia auditorului financiar sau a expertului sa fie publicata in Buletinul C.N.V.M.".
Ca urmare, pentru societatile comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital, legea speciala prevede nu doar cerinte speciale referitoare la intocmirea situatiilor financiar-contabile si raportul de audit financiar, ci si reguli speciale cu privire la dreptul actionarilor la informare.
In aceste conditii, SIF O. SA, actionar detinand peste 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor SC A. SA, poate exercita dreptul la informare exclusiv in conditiile prevazute de legea speciala.
Actionarul poate apela la instanta de judecata numai daca administratorul sau auditorii nu dau curs solicitarii sale de intocmire a unui raport suplimentar si numai in conditiile prevazute de art. 259 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.
Curtea retine, totodata, ca in sistemul judiciar roman jurisprudenta nu constituie izvor de drept .
Fata de considerentele expuse, Curtea constata ca in cauza se impune admiterea apelului si schimbarea sentintei atacate, potrivit dispozitiilor art. 296 Cod procedura civila, in sensul respingerii actiunii ca nefondate, solutie ce face inutila analizarea criticilor si apararilor referitoare la onorariul de expert stabilit de prima instanta.
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Sectia comerciala - Decizia 29 din 18.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Portugalia    Piata de capital    Golden shares    Tranzactionare    CNVM    Legea 297/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Angajator intrat in procedura insolventei. Valorificarea drepturilor salariale doar in cadrul acestei proceduri
Pronuntaţă de: Tribunalul Bacau - Sentinta civila nr. 132 din data de 18 februarie 2019

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere platite - posibila si peste termenul de 60 de zile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Decizia nr. 125 din 12.05.2020

Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3004 din 14.07.2020

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019Articole Juridice

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii daca aceasta persoana a parasit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.ro