Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

  Publicat: 06 Oct 2012       11024 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 680 din 1 octombrie 2012

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Puterile publice existente in stat.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica retelelor de comunicatii electronice si elementelor de infrastructura detinute sau administrate de institutiile ori autoritatile publice din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 2
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) acces pe proprietati - accesul pe, deasupra, in sau sub imobile aflate in proprietate publica ori privata, dupa caz, in scopul instalarii, intretinerii, inlocuirii si mutarii retelelor de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora;
b) infrastructura - constructiile amplasate pe, deasupra, in sau sub terenuri, cladiri ori alte structuri aflate pe proprietate publica sau privata, care pot fi utilizate pentru instalarea retelelor de comunicatii electronice, inclusiv canalele, conductele, stalpii sau pilonii;
c) drept exclusiv - dreptul acordat unei singure entitati prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care ii rezerva dreptul de a furniza servicii de comunicatii electgronice ori sa desfasoare o activitate din domeniul comunicatiilor electronice, intr-o zona geografica determinata;
d) drept special - dreptul acordat unui numar limitat de entitati prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, intr-o zona geografica determinata, care:

1. desemneaza ori limiteaza la doua sau mai multe numarul entitatilor autorizate sa furnizeze un serviciu de comunicatii electronice ori sa desfasoare o activitate din domeniul comunicatiilor electronice, altfel decat pe baza unor criterii nediscriminatorii, obiective si proportionale; sau
2. confera unei entitati, altfel decat in conformitate cu aceste criterii, avantaje legale ori de reglementare care afecteaza substantial capacitatea oricarei alte entitati de a furniza acelasi serviciu sau de a desfasura aceeasi activitate in aceeasi zona georgrafica, in conditii substantial echivalente.
(2) In cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012.


Capitolul II - Dreptul la acces pe proprietati


Art. 3
(1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, autorizati in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietati in conditiile prezentei legi.
(2) Presoanele care furnizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retele de comunicatii electronice, cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia din domeniul comunicatiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica a satului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prezentei legi.
(3) Dreptul de acces pe proprietati prevazut la alin. 91) si (2) asupra unor imobile proprietate publica sau privata este un drept de servitute, care se exercita in conditiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietatii.
(4) Dreptul de acces pe o proprietate privata si conditiile realizarii accesului, de catre persoanele care furnizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retele de comunicatii electronice, se negociaza de catre parti, in conditiile legii.
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), accesul pe proprietati pentru realizarea retelelor de comunicatii electronice pentru uz propriu ale autoritatilor si institutiilor statului, inclusiv cele din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, pana la adoptarea unor reglementari speciale, se realizeaza in baza prezentei legi.

Art. 4
Furnizorii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilelel proprietate publica, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje si viaducte, stalpi si piloni, paduri si terenuri agricole, in conditiile prezentei legi, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) exercitiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public caruia ii sunt destinate imobilele in cauza;
b) efectuarea lucrarilor in cauza nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in constructii ori celor privind protectia mediului, a sanatatii, apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza.

Art. 5
(1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate privata, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) dreptul de folosinta asupra imobilelor in cauza nu ar fi afectat sau ar fi afectat intr-o masura nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrari ori, daca un alt fornizor de retele de comunicatii electronice, autorizat in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, a efectuat deja lucrari de acces pe proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza, dreptul de folosinta asupra imobilelor nu ar fi afectat in mod permanent de o restrangere suplimentara prin efectuarea unor noi asemenea lucrari;
b) efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in constructii ori celor privind protectia mediului, a sanatatii sau a ordinii publice, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza;
c) sa existe acordul titularului dreptului de proprietate privata asupra imobilului afectat de a incheia un contract, prin care sa se stabileasca conditiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privata sau, in cazul refuzului, sa existe o hotarare judecatoreasca irevocabila, care sa tina loc de contract intre parti.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul dreptului de acces in spatiile aflate in proprietate indiviza din cladirile cu mai multe locuinte, inclusiv in ceea ce priveste fixarea retelelor de comunicatii electronice sau a unor elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor cladiri.

Art. 6
(1) Regiile autonome si institutiile publice, inclusiv autoritatile administratiei publice centrale sau locale, precum si orice alte entitati care exercita dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publica a satului ori a unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia de a publica, pe pagina proprie de internet, atunci cand exista, si prin afisarea in locuri vizibile, la sediul titularului, in termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri in vederea exercitarii dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publica, conditiile in care se realizeaza dreptul de acces la acest imobil si documentele pe care solicitantul urmeaza sa le prezinte in vederea dovedirii indeplinirii acestor conditii, cu respectarea prevederilor art. 4.
(2) Publicatia prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel putin:
a) entitatea care exercita dreptul de administrare, precum si modalitatile in care aceasta poate fi contactata in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietati;
b) caracteristicile imobilului pe care se exercita dreptul de acces si zonele in cae se poate realiza dreptul de acces;

Afişează Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 154/2012    Comunicatii electronice    Internet    OUG 111/2011    Furnizor de retele publice de comunicatii electronice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

GDPR: Prelucrarea datelor angajatilor in contextul derularii activitatii de telemunca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE: Furnizorii de servicii de comunicatii electronice nu pot fi obligati sa pastreze datele privind traficul si a datelor de localizare ale utilizatorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA privind conservarea datelor informatice
Sursa: EuroAvocatura.ro