Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Publicat: 21 Jul 2017       620717 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe_Legea_153_2017.doc
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Cuprinde si Anexele in format editabil!

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 492 din data de 28 iunie 2017

Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Puterile publice existente in stat.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Puterile publice existente in stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

(1) Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
(2) Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institutii sau autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaza de catre ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1) si (3) , fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului municipiului Bucuresti, corespunzator nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu, sectoarele municipiului Bucuresti, primaria generala a municipiului Bucuresti, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2) , cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli .
(5) Angajarea, promovarea, avansarea in gradatie a personalului prevazut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum si a celorlalte reglementari specifice functionarilor publici si personalului contractual.
Art. 12: Modul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare
(1) Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi si anexelor nr. I-IX, astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite.
(2) Incepand cu anul 2023, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientilor prevazuti in anexele nr. I-VIII cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.
Art. 13: Modul de stabilire a indemnizatiilor lunare pentru functiile de demnitate publica
(1) Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se determina prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.
(2) Perioada in care persoanele prevazute la alin. (1) au ocupat functii de demnitate publica constituie vechime in munca si in specialitate.


SECTIUNEA 2: Alte drepturi salariale
Art. 14: Drepturi salariale pentru detinerea titlului stiintific de doctor

(1) Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru titlul stiintific de doctor in cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizatii nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazuta la art. 25.
(2) In situatia cumulului de functii, indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, numai de catre angajatorul unde beneficiarul are functia de baza declarata.
(3) Personalul didactic de predare care solicita si obtine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, nu primeste indemnizatia pentru titlul stiintific de doctor. Cadrele didactice opteaza pentru indemnizatia pentru titlul stiintific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.
Art. 15: Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%.
Art. 16: Drepturi salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect si se acorda numai daca cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.
(2) Indemnizatiile lunare ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si primarilor/viceprimarilor unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu 25%.
(3) Pentru fiecare proiect contractat in conditiile alin. (1) , conducatorul institutiei/autoritatii publice nominalizeaza, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.
(4) Numarul maxim de persoane la nivelul unei institutii sau autoritati dintre cele prevazute la alin. (1) care pot fi nominalizate in echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finantare semnat de catre institutia beneficiara cu autoritatea finantatoare.
(5) Echipa de proiect din institutia beneficiara este responsabila de realizarea activitatilor stabilite a fi efectuate in mod direct in graficul de activitati aprobat, precum si a celor care deriva din obligatiile beneficiarului fata de autoritatea finantatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finantare semnat si in conformitate cu sistemul de management si control intern aplicabil. Activitatile prestate de catre personalul institutiei sau autoritatii publice nominalizat in echipele de proiect in cadrul proiectelor finantate din fondurile prevazute la alin. (1) vor fi reflectate corespunzator in cuprinsul fisei postului, conform prevederilor legale in vigoare.
(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/seful de proiect avizeaza fisele de pontaj care atesta timpul efectiv lucrat in cadrul fiecarui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
(7) Procentele prevazute la alin. (1) si (2) se acorda de la data implementarii contractului/acordului/ordinului de finantare de catre partile contractante, respectiv institutia beneficiara si autoritatea finantatoare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Acesta se acorda numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilita in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat, pe raspunderea ordonatorului de credite in cadrul caruia este organizata echipa de proiect.
(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiaza de prevederile art. 17 si demnitarilor, cu exceptia functiilor de presedinte/vicepresedinte al consiliului judetean si primar/viceprimar.
(9) Cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare/salariile lunare si indemnizatiile de incadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contributiile salariale aferente, pot fi rambursate de catre autoritatea finantatoare, in conformitate cu regulile de eligibilitate si procedurile de rambursare aplicabile, precum si cu procentul de cofinantare stabilit in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat cu autoritatea finantatoare. Pentru persoanele implicate in mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect in parte, proportional cu timpul efectiv realizat, conform fisei de pontaj.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in cadrul institutiilor si/sau autoritatilor publice poate fi incadrat personal cu contract individual de munca pe durata determinata, pe posturi in afara organigramei, prin act administrativ al conducatorului institutiei. Angajarea se face cu unicul scop de a desfasura numai activitati in cadrul proiectelor finantate in conditiile alin. (1) , conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finantare semnat de catre institutia beneficiara cu autoritatea finantatoare si in limita sumelor. Salarizarea se va face la nivelul de salarizare aplicabil pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica unde se desfasoara activitatea, cu suportarea integrala a drepturilor salariale brute si a contributiilor sociale aferente, dupa caz, din bugetul proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile, conform regulilor privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite. Cheltuielile cu salariile personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pe baza de contract individual de munca pe durata determinata, se suporta din titlul de cheltuieli din care este finantat proiectul, in limita bugetului aprobat.
(11) Conducatorul institutiei/autoritatii publice are obligatia de a asigura respectarea conditiilor si limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte organizate in cadrul institutiei/autoritatii publice pe care o conduce.
Art. 17: Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul prevazut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul din cadrul Directiei pentru Coordonarea Agentiilor de Plati, prevazut la art. 11 alin. (1) si personalul prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, aprobata prin Legea nr. 43/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si personalul prevazut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata desfasurarii activitatii in acest domeniu, in loc de majorarea de pana la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de baza cu pana la 75%, beneficiaza de majorarea salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare cu pana la 25%, in baza criteriilor stabilite prin decizia ordonatorului de credite. De majorarea salariilor de baza cu pana la 25% beneficiaza si personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operationale, precum si cel din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice.
(2) La finalul desfasurarii activitatii prevazute la alin. (1) , personalul care a beneficiat de salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare mai mare cu pana la 25%, revine la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare avute anterior desfasurarii activitatii in acest domeniu .
Art. 18: Indemnizatia de hrana
(1) Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana la nivelul anual a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si a personalului politiei locale care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Indemnizatiile de hrana prevazute la alin. (1) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara, cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1) .
(3) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de drepturi de hrana potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu este angajat/incadrat in institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in cadrul politiei locale, beneficiaza exclusiv de indemnizatia de hrana prevazuta la alin. (1) .
(4) Indemnizatia de hrana nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite.
Art. 19: Salariul de baza pentru functiile de conducere
(1) Salariul de baza pentru functiile de conducere se stabileste de catre conducatorul institutiei publice, in raport cu responsabilitatea, complexitatea si impactul deciziilor impuse de atributiile corespunzatoare activitatii desfasurate.
(2) In salariul de baza pentru functiile de conducere atat la gradul I, cat si la gradul II, este inclusa gradatia aferenta transei de vechime in munca, la nivel maxim.


SECTIUNEA 3: Sporuri
Art. 20: Sporul pentru munca de noapte

(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
(2) Sporul de noapte nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazute la art. 25.
Art. 21: Sporul pentru munca suplimentara
(1) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, precum si munca prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal si in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se lucreaza, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
(2) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) , munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.

Documente Atasate
Anexe_Legea_153_2017.doc

Afişează Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 153/2017    Legea salarizarii 2017    Legea salarizarii bugetarilor 2017    Anexele Legii 153/2017    Anexe lege salarizare 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.