Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Publicat: 21 Jul 2017       622939 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe_Legea_153_2017.doc
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Cuprinde si Anexele in format editabil!

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 492 din data de 28 iunie 2017

Presupune desfasurarea de activitati diferite in aceeasi unitate si in cadrul aceluiasi program de lucru
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Puterile publice existente in stat.
Act adoptat de organele de stat,
Puterile publice existente in stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Act adoptat de organele de stat,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Presupune desfasurarea de activitati diferite in aceeasi unitate si in cadrul aceluiasi program de lucru
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,

(3) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) , munca suplimentara prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 100% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.
(4) Plata muncii in conditiile alin. (2) si (3) se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic in scris, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.
(5) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de functii in cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice ori persoanelor angajate cu timp partial.
Art. 22: Sporul pentru persoanele cu handicap
Pentru activitatea desfasurata de persoanele cu handicap grav sau accentuat, in cadrul programului normal de lucru se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 23: Sporul pentru conditii de munca
Locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc, in cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara, respectiv invatamant, sanatate si asistenta sociala, cultura, diplomatie, justitie, administratie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala sau a fiecareia dintre autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate .
Art. 24: Sporuri si drepturi salariale specifice
Limita maxima a sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor, adaosurilor, majorarilor, primelor, premiilor si a altor elemente ale venitului salarial specific fiecarui domeniu de activitate este prevazuta in prezenta lege si in anexele nr. I-VIII.
Art. 25: Limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi
(1) Suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, inclusiv cele pentru hrana si vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , pentru institutiile din sistemul sanitar si cele din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, inclusiv cele pentru hrana si vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda si a indemnizatiilor lunare, dupa caz.
(3) Incepand cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevazute la alin. (2) se includ si drepturile prevazute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) si art. 3 alin. (2) si (3) .
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica personalului trimis in misiune in strainatate.
Art. 26: Premii si prime
(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiilor sau autoritatilor publice, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile si soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare aferente personalului prevazut in statul de functii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate prin buget .
(2) Premiile de excelenta se pot acorda in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei/autoritatii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depaseste in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, tinandu-se seama de evaluarea criteriilor prevazute la art. 8 alin. (2) . Sumele neutilizate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(3) Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, anual, doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata si se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinatie, in conditiile legii, avandu-se in vedere elementele prevazute la alin. (2) , cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizatii sindicale.
(4) Incepand cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda, obligatoriu, o indemnizatie de vacanta . Modalitatea de acordare se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(5) Valoarea anuala a indemnizatiei de vacanta este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic.
(6) Indemnizatia de vacanta prevazuta la alin. (4) si (5) se acorda cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1) .
(7) Indemnizatia de vacanta nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite.


CAPITOLUL III: Alte dispozitii
Art. 27: Salarizarea in caz de suspendare a raportului de munca sau de serviciu

(1) Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani. respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalul ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activitatii isi pastreaza gradul sau treapta profesionala in care a fost incadrat anterior suspendarii, salarizarea urmand a se face la nivelul de salarizare pentru functii similare.
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1) , gradatia se stabileste luand in considerare si perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime in munca care se are in vedere la stabilirea drepturilor salariale.
Art. 28: Stabilirea salarizarii pentru functii specifice
(1) Autoritatile, institutiile publice si celelalte unitati bugetare pot include in statele de functii si unele functii specifice altor domenii de activitate bugetara, prevazute in anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfasurarii activitatii.
(2) Salariile de baza ale personalului incadrat in functii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functionarii publici, prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege si aplicabile categoriei de personal respective.
(3) Salarizarea personalului contractual incadrat potrivit legii la cabinetele parlamentare ale deputatilor si senatorilor din circumscriptiile electorale se stabileste si se aproba prin hotarare a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, avand ca limita minima salariul minim brut pe tara garantat in plata, iar ca limita maxima salariul de baza al functiei echivalente utilizata in cabinetul demnitarului. Nomenclatorul si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I pct. 2. 9.
Art. 29: Cumulul de functii pentru unele functii specifice
(1) In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica pot fi ocupate si prin cumul de functii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, in conditiile prevazute la alin. (2) .
(2) Posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate si numai in conditiile in care programul functiei cumulate nu se suprapune celui corespunzator functiei de baza . In astfel de situatii nu sunt aplicabile prevederile art. 16.
Art. 30: Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaza prin numirea temporara a unei persoane angajate/numite care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pana la ocuparea prin concurs a postului, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.
(2) In perioada in care persoana angajata/numita exercita cu caracter temporar o functie de conducere, aceasta beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei de conducere respective.
Art. 31: Incadrarea si promovarea unor categorii de personal
(1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiaza de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarari ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, dupa caz.
(3) In situatia in care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar in functie, grad sau treapta profesionala nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.
(4) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unui de nivel imediat superior.
(5) Promovarea in functii, in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaza pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aproba prin hotarare a Guvernului, daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
(6) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel putin de doua ori in ultimii 3 ani de activitate, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.
(7) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator", daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel
(8) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate in buget .
Art. 32: Transferul
(1) Ocuparea unui post vacant in sistemul bugetar se poate face si prin transfer, daca se realizeaza de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent .
(2) Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza:

Documente Atasate
Anexe_Legea_153_2017.doc

Afişează Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 153/2017    Legea salarizarii 2017    Legea salarizarii bugetarilor 2017    Anexele Legii 153/2017    Anexe lege salarizare 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.