Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

  Publicat: 03 Apr 2019       1240 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 252 din 02.04.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Act adoptat de organele de stat,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Legea nr. 1/2011, a educatiei nationale, actualizata>>>>>>>>


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articolul I
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Dupa articolul 31 se introduc doua noi articole, articolele 311 si 312, cu urmatorul cuprins:


"Articolul 311
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sustine, pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, finantarea de investitii specifice in agricultura din categoria celor prevazute la art. 31 alin. (21), precum si cheltuieli materiale necesare functionarii acestora, asa cum sunt ele definite la pct. 291 din anexa, pe baza unei metodologii aprobate prin hotarare a Guvernului.
(2) Finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexa la bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, repartizate pe unitati administrativ-teritoriale si pe unitati de invatamant.


(3) Bunurile mobile si imobile achizitionate/realizate pe baza finantarii prevazute la alin. (1) intra in proprietatea liceelor cu profil preponderent agricol si se utilizeaza conform destinatiei stabilite de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.


(4) Lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se stabileste prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Aceasta lista se actualizeaza din 3 in 3 ani.


(5) In raport cu necesitatile identificate pe piata muncii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sustine finantarea cheltuielilor aferente infiintarii de noi specializari/calificari profesionale in domeniul agriculturii, precum si a unor programe de perfectionare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.
(6) In vederea dezvoltarii invatamantului agricol, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate propune:
a) alocarea fundamentata a unei cifre de scolarizare pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
b) masuri privind imbunatatirea structurii organizatorice pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, cu respectarea legislatiei privind asigurarea calitatii;
c) infiintarea de noi specializari/calificari profesionale, conform legislatiei in vigoare, in domeniul agricol.
(7) In cazul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, directorul acestora incheie un contract de management privind gestiunea investitiilor specifice in agricultura cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in vederea utilizarii, intretinerii si exploatarii eficiente a bunurilor finantate conform prevederilor alin. (1).
(8) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are dreptul de a coordona si controla modul in care directorii liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol gestioneaza, utilizeaza, intretin si exploateaza investitiile specifice in agricultura prevazute la alin. (1).
(9) In cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, consiliile de administratie se maresc cu 2 membri, desemnati de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(10) Modul de utilizare a veniturilor proprii obtinute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice se reglementeaza prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.


Articolul 312
(1) Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care nu au in proprietate sau in administrare ori in folosinta terenuri agricole in extravilan primesc in folosinta, prin grija Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, o suprafata de minimum 10 ha, in echivalent arabil, pentru constituirea lotului didactic experimental.
(2) Loturile didactice experimentale prevazute la alin. (1) se atribuie la cererea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, din fondul de rezerva aflat la dispozitia consiliilor locale sau, dupa caz, din alte surse, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(3) Practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se asigura cu sprijinul unitatilor subordonate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti."


2. La articolul 45, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale pot fi infiintate de catre:
a) autoritati ale administratiei publice locale sau judetene, prin hotarare;
b) cultele recunoscute de lege;
c) persoane juridice de drept privat;
d) ministrul educatiei nationale, prin ordin, conform prevederilor art. 61 alin. (41);
e) in conditiile in care drepturile constitutionale garantate de art. 32 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, persoanelor apartinand minoritatilor nationale de a invata limba lor materna si de a putea fi instruite in aceasta limba nu se realizeaza in unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, infiintate conform lit. a) si d), pe baza solicitarilor, desi exista cereri ale parintilor sau tutorilor legali ori ale organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei, atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege, infiintandu-se unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale cuprinzand toate grupele, clasele de nivel prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal solicitate."


3. La anexa, dupa punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu urmatorul cuprins:


"291. Investitiile specifice in agricultura si cheltuielile materiale necesare functionarii liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol sunt reprezentate de:
a) constructiile agricole si zootehnice, inclusiv modernizarea acestora;
b) achizitionarea de combine, tractoare si echipamentele de lucru specifice acestora, mijloace de transport, echipamente pentru irigatii, motoare si alte tipuri de echipamente pentru dotarea laboratoarelor didactice si a atelierelor mecanice, animale vii si echipamente specifice activitatii in zootehnie si medicina veterinara, echipamente de procesare;
c) infiintarea de plantatii pomicole, viticole, sere, solare si rasadnite;
d) alte tipuri de constructii precum cantine, internate, sali de sport, inclusiv modernizarea acestora;
e) intretinerea si repararea bunurilor cuprinse la lit. a)-d)."


Articolul II
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile aduse prin prezenta lege in structura bugetului de stat si in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la propunerea ordonatorului principal de credite.
(2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1), sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Educatie    Ministerul Educatiei    Legea 1/2011    Legea 57/2019    Invatamant    Ministerul Agriculturii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

CEDO: Convertito si altii impotriva Romaniei. Respectarea vietii private si de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu