Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordonanta de urgenta nr. 21/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

Ordonanta de urgenta nr. 21/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

  Publicat: 17 Apr 2019       4794 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 289 din 16.04.2019

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Avand in vedere faptul ca prin prevederile Legii nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 se redefinesc modalitatile de prestare a serviciului public de transport local, impunand abordarea intr-o viziune noua, integrata, a legislatiei in vigoare, tinand seama de dispozitiile Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora serviciile de transport in regim de inchiriere au fost excluse din sfera serviciilor publice de transport local, realizandu-se astfel schimbarea regimului juridic al acestui tip de transport din serviciu de utilitate publica in transport comercial, avand in vedere:

- cresterea activitatilor de transport de persoane in regim de taxi cu incalcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent;
- imposibilitatea sanctionarii faptelor de piraterie in transportul de persoane in regim de taxi, intrucat stabilirea caracterului repetitiv al faptei contraventionale este imposibil de realizat;
- ca transportul de persoane in regim de taxi cu incalcarea prevederilor legale determina consecinte negative asupra atingerii obiectivelor din strategiile autoritatilor administratiei publice locale in privinta transportului public local, cu impact negativ inclusiv asupra mediului inconjurator;
- ca mediul concurential normal in care isi desfasoara activitatea operatorii care sunt autorizati sa presteze serviciul de taxi este perturbat de activitatea de piraterie in domeniu, in conditiile in care exista un numar limitat al prestatorilor, prin eliberarea unui anumit numar de autorizatii;
- ca, prin caracterul repetitiv atribuit faptei, obligatiile prevazute la art. 7 alin. (2) si (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi dovedite de agentii de politie constatatori;
- imposibilitatea sanctionarii persoanelor fizice sau juridice care nu respecta prevederile art. 7 alin. (2) si (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, imprejurare ce a determinat perpetuarea efectuarii transportului public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fara a detine autorizatie taxi valabila sau copie conforma valabila, si implicit, a afectat calitatea serviciului de taxi si a determinat cresterea evaziunii fiscale;
- multiplele sesizari ale operatorilor serviciului public de taxi care indeplinesc conditiile legale si a caror activitate este influentata negativ de faptele de piraterie prestate in transportul public in regim de taxi si in regim de inchiriere,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul I
Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Prevederile prezentei legi reglementeaza autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuarii serviciului de transport in regim de taxi, precum si autorizarea, organizarea si controlul efectuarii transportului in regim de inchiriere."
2. La articolul 11, literele c), d), aa) si ab) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) autorizatia pentru efectuarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere, denumita in continuare autorizatia de transport - document eliberat in conditiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un transportator este autorizat sa execute transportul respectiv si poate participa la atribuirea in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi;
d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primariei localitatii sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, licentiat in acest scop de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), pentru serviciul de transport in regim de taxi, in conditiile legii, sau de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., pentru transportul in regim de inchiriere;
. . . . . . . . . .
aa) RENT CAR - activitatile care vizeaza atat transportul de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducatori auto, denumit in continuare transport in regim de inchiriere, cat si serviciul de inchiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fara conducator auto, denumit in continuare serviciu de inchiriere;
ab) transport in regim de inchiriere - transport de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducatori auto, puse la dispozitia clientilor pe baza de contract de inchiriere tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a contractului;".
3. La articolul 2 alineatul (1), partea introductiva si literele c) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
(1) Serviciile de transport in regim de taxi, ca servicii de utilitate publica, se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale pe raza administrativ-teritoriala respectiva, cu respectarea indeplinirii urmatoarelor cerinte:
. . . . . . . . . .
c) garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciilor de transport in regim de taxi;
. . . . . . . . . .
n) atribuirea in gestiune delegata a executarii serviciilor de transport in regim de taxi transportatorilor autorizati, in conformitate cu criteriile specifice prevazute in prezenta lege;".
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Serviciile de transport public local in regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica, se desfasoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale si se efectueaza numai de catre transportatori autorizati de catre autoritatea de autorizare, astfel cum este definita in prezenta lege.
(2) In cazul in care in localitatea respectiva nu exista transportatori autorizati care executa servicii de transport in regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai in aceasta situatie, ca executarea acestor servicii sa se poata realiza in gestiune directa, la cerere, de catre compartimentul sau serviciul de specialitate al primariei, numai in baza licentei eliberate in acest scop de A.N.R.S.C., cu autovehiculele detinute de acesta in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing ."
5. La articolul 9 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
(1) Autorizatia de transport in regim de taxi sau autorizatia de transport in regim de inchiriere se elibereaza de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritoriala in care transportatorul isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, pe baza unei documentatii care trebuie sa contina urmatoarele:".
6. La articolul 10, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe baza autorizatiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire in gestiune a executarii unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera cate o copie conforma a autorizatiei de transport pentru fiecare vehicul detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, pe care il va utiliza in transportul in regim de taxi, pe baza contractului de atribuire in gestiune.
. . . . . . . . . .
(4) Autorizatia taxi sau orice copie conforma este unica si netransmisibila de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoana fizica, asociatie familiala, precum si de la un autovehicul la altul."
7. La articolul 11 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
(1) Autorizatia taxi se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, daca a fost atribuita in cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilita in conditiile prezentei legi, dupa depunerea urmatoarelor documente in copie:".
8. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In cazul transportului in regim de inchiriere, copia conforma a autorizatiei de transport se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, dupa depunerea documentelor prevazute la alin. (1) in copie ."
9. La articolul 11 alineatul (5), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi este in termen de valabilitate si transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
e) transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidentele contabile venitul brut realizat din transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele furnizate din memoria fiscala a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicita prelungirea autorizatiilor taxi."
10. La articolul 11 alineatul (7), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 21/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Transport in regim de taxi    Transport in regim de inchiriere    Legea 38/2003    OUG 21/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro