Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       24164 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
A fost promulgat la 11.09.1865
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

b) tari care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al coruptiei sau al altor activitati infractionale;
c) tari supuse unor sanctiuni, embargouri sau masuri similare, instituite, de exemplu, de Uniunea Europeana sau de Organizatia Natiunilor Unite;
d) tari care acorda finantare sau sprijin pentru activitati teroriste sau pe teritoriul carora opereaza organizatii teroriste desemnate.

SECTIUNEA a 4-a
Executia de catre terti

Articolul 18
(1) In intelesul prezentei sectiuni, prin terte parti se inteleg entitatile raportoare prevazute la art. 5, precum si alte institutii sau persoane situate intr-un stat membru sau intr-o tara terta care:
a) aplica masuri de cunoastere a clientelei si cerinte de pastrare a documentelor care sunt similare cu cele prevazute in prezenta lege; si
b) sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora intr-un mod similar cu cel prevazut in prezenta lege.
(2) Entitatile raportoare nu pot utiliza terte parti situate in state terte cu grad inalt de risc .
(3) Autoritatile si organismele prevazute la art. 26 alin. (1) pot stabili prin reglementari sectoriale si alte categorii de entitati care nu pot fi utilizate ca terte parti de catre entitatile pe care le supravegheaza.
(4) Entitatile raportoare pot utiliza, in scopul aplicarii masurilor standard de cunoastere a clientelei prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) -c), informatiile referitoare la client obtinute de la terte parti, chiar daca respectivele informatii se obtin pe baza unor documente a caror forma difera de cea folosita la nivel intern.
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), responsabilitatea pentru indeplinirea tuturor cerintelor privind cunoasterea clientelei apartine persoanelor care utilizeaza informatiile obtinute de la terta parte .
(6) Entitatile raportoare care utilizeaza terte parti se asigura ca obtin de la acestea, de indata:
a) toate informatiile necesare potrivit procedurilor proprii pentru aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) -c);
b) la cerere, copii ale documentelor pe baza carora terta parte a aplicat masurile de cunoastere a clientelei prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) -c).
(7) Autoritatile si organismele prevazute la art. 26 alin. (1) pot considera ca o entitate raportoare, care aplica procedurile stabilite potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) la nivelul grupului din care face parte, respecta cerintele prevazute la alin. (1), (4) si (5), daca sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:
a) entitatea obligata se bazeaza pe informatiile furnizate de catre o terta parte care face parte din acelasi grup;
b) grupul aplica masuri de cunoastere a clientelei, cerinte de pastrare a evidentelor si programe de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului similare cu cele prevazute in prezenta lege;
c) conformarea la cerintele prevazute la lit. b) este supravegheata la nivel de grup de catre autoritatea competenta din statul membru de origine sau dintr-un stat tert .
(8) Entitatile raportoare pot aplica, prin intermediul entitatilor catre care s-au externalizat activitati, masuri de cunoastere a clientelei ce decurg din activitatile externalizate, numai daca le impun contractual conformarea la obligatiile legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si stabilesc mecanismele prin care se asigura de conformare. In aceste cazuri, entitatile raportoare raman responsabile pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit prezentei legi si in cazurile in care nu aplica in mod direct masuri de cunoastere a clientelei.

SECTIUNEA a 5-a
Informatii privind beneficiarul real

Articolul 19
(1) Persoanele juridice de drept privat si fiduciile inregistrate pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa obtina si sa detina informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate, si sa le puna la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.
(2) Persoanele juridice si fiduciile dezvaluie statutul pe care il au si furnizeaza in timp util entitatilor raportoare informatiile prevazute la alin. (1) si art. 4 alin. (2) atunci cand, in calitatea lor de fiduciari, acestia stabilesc o relatie de afaceri sau efectueaza o tranzactie ocazionala cu o valoare care depaseste pragurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si alin. (2).
(3) Persoanele juridice si fiduciarii inregistrati pe teritoriul Romaniei au obligatia de a furniza entitatilor raportoare, in timp util, pe langa informatiile privind proprietarul lor de drept, informatii privind beneficiarul real, atunci cand entitatile raportoare aplica masurile de cunoastere a clientelei.
(4) Entitatile raportoare tin evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu prevederile legii.
(5) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt inregistrate:
a) intr-un registru central organizat la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
b) intr-un registru central organizat la nivelul Ministerului Justitiei pentru asociatii si fundatii;
c) intr-un registru central organizat la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in cazul fiduciilor.
(6) Oficiul va informa Comisia Europeana cu privire la caracteristicile respectivelor mecanisme, in baza informatiilor primite de la autoritatile prevazute la alin. (5).
(7) Informatiile cuprinse in registrele prevazute la alin. (5) trebuie sa fie adecvate, corecte si actualizate. Autoritatile prevazute la alin. (5) verifica aceste aspecte si actualizeaza propriile registre.
(8) Accesul la registrele prevazute la alin. (5) este asigurat, in conformitate cu normele privind protectia datelor cu caracter personal, cu titlu gratuit:
a) autoritatilor care au competente de supraveghere si control, organelor judiciare, in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, si Oficiului, in timp util, fara nicio restrictie si fara a alerta persoana in cauza;
b) entitatilor raportoare atunci cand aplica masurile de cunoastere a clientelei;
c) oricaror persoane sau organizatii care pot demonstra un interes legitim .
(9) Persoanele sau organizatiile prevazute la alin. (8) lit. c) au acces la numele, luna si anul nasterii, cetatenia si tara de resedinta ale beneficiarului real, precum si la informatiile privind modalitatea in care se concretizeaza aceasta calitate .
(10) In vederea indeplinirii obligatiei de identificare a beneficiarului real, entitatile raportoare se vor baza pe registrul central prevazut la alin. (5).
(11) In cazul beneficiarilor de fiducii sau de constructii juridice similare care sunt desemnati in functie de caracteristici particulare sau de categorie, entitatile raportoare au obligatia sa obtina informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiar, astfel incat sa se asigure ca vor fi in masura sa stabileasca identitatea beneficiarului la momentul platii sau al exercitarii de catre beneficiar a drepturilor sale dobandite.
(12) Autoritatile competente si Oficiul furnizeaza informatiile prevazute la alin. (1) si (5) autoritatilor competente si unitatilor de informatii financiare din alte state membre in timp util.
(13) Masurile prevazute in prezentul articol se aplica tuturor tipurilor de constructii juridice cu o structura sau functii similare fiduciilor.

b
Organizarea si functionarea registrelor prevazute la art. 19 alin. (5) se reglementeaza prin acte emise de autoritatile care le gestioneaza.

SECTIUNEA a 6-a
Pastrarea documentelor

Articolul 21
(1) Entitatile raportoare, atunci cand aplica masurile de cunoastere a clientelei, au obligatia de a pastra in format letric sau in format electronic, intr-o forma admisa in procedurile judiciare, toate inregistrarile obtinute prin aplicarea acestor masuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, monitorizarilor si verificarilor efectuate, inclusiv informatiilor obtinute prin mijloacele de identificare electronica necesare pentru respectarea cerintelor de cunoastere privind clientela, pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuarii tranzactiei ocazionale.
(2) Entitatile raportoare pastreaza documente justificative si evidente ale tranzactiilor, constand in fise de cont sau corespondenta comerciala, necesare pentru identificarea tranzactiilor, inclusiv rezultatele oricarei analize efectuate in legatura cu clientul, de exemplu solicitarile pentru a stabili istoricul si scopul tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari. Aceste documente pot fi originale sau copii admise in procedurile judiciare si trebuie pastrate pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuarii tranzactiei ocazionale.

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut