Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Decizii ale Curtii Constitutionale » Hotararea nr. 705/2019 - ajutor de minimis in sectorul apicol

Hotararea nr. 705/2019 - ajutor de minimis in sectorul apicol

  Publicat: 26 Sep 2019       2629 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 705/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol" a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 774 din 24.09.2019.

Act adoptat de organele de stat,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act adoptat de organele de stat,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire data monedei unice europene.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Prezenta hotarare stabileste aprobarea unei scheme transparente de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul de minimis in sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol.
(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol, schema este exceptata de la obligatia de notificare prevazuta la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
(3) Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul apicol, in domeniul productiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel incat sa se asigure continuarea ciclului de productie.

Articolul 2
Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei.

Articolul 3
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei intreprinderi, a carui valoare cumulata pe durata a trei exercitii financiare, exercitiul financiar in cauza si doua exercitii financiare precedente, nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol;
b) intreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis in sectorul agricol, desfasoara o activitate economica, indiferent de statutul sau juridic si de modul in care este finantata;
c) intreprindere unica - reprezinta, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol, toate intreprinderile intre care exista cel putin una din urmatoarele relatii:
(i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective;
d) autoritatea competenta - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, autoritati responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - seceta, grindina, ploi torentiale, vant puternic.

Articolul 4
Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor categorii de ajutoare:
a) ajutoarelor a caror valoare este fixata pe baza pretului sau a cantitatii de produse cumparate ori introduse pe piata;
b) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
c) ajutoarelor conditionate de utilizarea cu precadere a produselor nationale fata de produsele importate.

CAPITOLUL II
Beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar si modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

Articolul 5
Prevederile prezentei scheme se aplica intreprinderilor/intreprinderilor unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) si c), respectiv:
a) apicultorilor persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
c) apicultorilor persoane juridice, precum si oricaror forme asociative cu sau fara personalitate juridica constituite conform legii.

Articolul 6
Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevazut de prezenta hotarare, intreprinderile/intreprinderile unice prevazute la art. 5 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sa aiba familii de albine inscrise in baza de date nationala apicola la data de 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, gestionat de Agentia Nationala pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor;
b) sa aiba familii de albine inregistrate/autorizate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

Articolul 7
(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.
(2) Sprijinul financiar reprezentand ajutor de minimis potrivit prezentei hotarari se acorda beneficiarilor prevazuti la art. 5 pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel incat sa se asigure continuarea ciclului de productie, in cuantum de 20 lei/familie de albine.
(3) Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.
(4) In cazul nerespectarii prevederilor art. 6, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de la data incasarii acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 8
Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor intr-o singura transa.

Articolul 9
Valoarea totala a schemei de ajutor de minimis este de 37.000 mii lei si se asigura din bugetul de stat, in limitele prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2019 la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri catre institutii publice", prin bugetul repartizat directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti pe anul 2019, care asigura sumele necesare acordarii schemei de la capitolul 83.10 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 40 "Subventii", articolul 40.15 "Sprijinirea producatorilor agricoli".

CAPITOLUL III
Reguli procedurale

Articolul 10
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si inainte de depunerea cererii, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in prezenta potentialilor beneficiari, verifica sumele ramase si potential a fi primite prin prezenta schema de ajutor de minimis, rezultate dupa insumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exercitii financiare, respectiv ajutoarele acordate in cele doua exercitii financiare precedente si in exercitiul financiar in cauza, si pana la concurenta sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.
(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exercitii financiare sunt cele stabilite potrivit Hotararii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii", cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate", beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitatilor de verificare si control, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate", pentru anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii carnii de porc", cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate" pentru anul 2019, cu completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi", precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite pana la data acordarii ajutorului de minimis prevazut de prezenta hotarare .

Afişează Hotararea nr. 705/2019 - ajutor de minimis in sectorul apicol pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ajutor de minimis    Sectorul apicol    HG 705/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.