Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13780 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, Ón forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Se organizeaza in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au activitati decizionale in materia incadrarii persoanelor in grad de handicap.
Se organizeaza in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au activitati decizionale in materia incadrarii persoanelor in grad de handicap.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

(18) aproba sau respinge motivat cererile de iertare ale ierarhilor sanctionati prin caterisire sau depunere (destituire) din slujirea arhiereasca, care, dupa recurs, a ramas definitiva si irevocabila, daca acestia, timp de mai multi ani, au dat sau nu dovada de pocainta si indreptare;

(19) stabileste criteriile dupa care arhimandritii sau preotii vaduvi (prin deces) sunt eligibili pentru slujirea de arhiereu;

(20) aproba propunerile Sinoadelor mitropolitane privind componenta Consistoriului Superior Bisericesc si a Consistoriului Superior Bisericesc Monahal;

(21) aproba propunerile Sinodului Permanent privind componenta Consistoriului Arhieresc Prim si a Consistoriului Arhieresc Ultim;

(22) aproba sau respinge hotararile Consistoriului Superior Bisericesc si ale Consistoriului Superior Bisericesc Monahal privind recursurile clericilor de mir si din cinul monahal sanctionati prin caterisire;

(23) aproba sau respinge, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti, hotararile Consistoriului Arhieresc Ultim;

(24) indruma si supravegheaza ca activitatea organismelor deliberative si executive de la episcopii, arhiepiscopii, mitropolii si Patriarhia Romana sa se desfasoare potrivit prevederilor statutare si regulamentare bisericesti;

(25) initiaza si cultiva relatii fratesti interortodoxe, relatii de dialog si cooperare intercrestina si interreligioasa pe plan national si international;

(26) aproba, la solicitarea chiriarhului, infiintarea, organizarea, functionarea si desfiintarea unitatilor de invatamant teologic preuniversitar (scoli de cantareti bisericesti/scoli de arte si meserii, seminarii teologice liceale) si universitar (departamente si facultati de teologie) si a altor unitati de invatamant organizate de Biserica Ortodoxa Romana, precum si normele privind predarea Religiei in scolile de stat, particulare si confesionale;

(27) stabileste normele privind invatamantul confesional de toate nivelurile, precum si programele pentru catehizarea tinerilor si adultilor;

(28) aproba infiintarea si desfiintarea institutiilor media scrise (reviste, ziare si periodice oficiale) si audiovizuale (radio, televiziune si altele) ale Patriarhiei Romane si ale centrelor eparhiale, la propunerea temeinic motivata a Patriarhului Romaniei sau a chiriarhilor eparhiilor din tara si din afara granitelor tarii, in scopul pastrarii, promovarii si apararii unitatii de credinta si a unitatii vietii bisericesti;

(29) aproba normele activitatii misionar-pastorale si pe cele pentru promovarea vietii religioase si morale a clerului;

(30) stabileste normele activitatii de asistenta social- filantropica pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana si aproba masurile pentru organizarea asistentei religioase in armata, penitenciare, spitale, camine pentru copii si pentru batrani, asezaminte sociale si medicale destinate persoanelor defavorizate etc.;

(31) aproba infiintarea, organizarea si desfiintarea asociatiilor si fundatiilor bisericesti cu caracter national, care sunt constituite si conduse de catre Biserica Ortodoxa Romana;

(32) acorda sau retrage binecuvantarea (aprobarea scrisa) pentru infiintarea, organizarea si, respectiv, desfiintarea asociatiilor si fundatiilor cu caracter national, altele decat cele bisericesti, care au fondator unic sau membri asociati unitati de cult, avand conducere proprie formata din crestini ortodocsi, si care contribuie la opera misionara, sociala, culturala, educativa din Patriarhia Romana, activand in eparhiile acesteia;

(33) aproba sau respinge motivat raportul financiar anual si rapoartele semestriale de activitate ale asociatiilor si fundatiilor care functioneaza cu binecuvantarea Sfantului Sinod, pe care acestea au obligatia de a le prezenta Cancelariei Sfantului Sinod;

(34) initiaza, autorizeaza si supravegheaza traducerea, diortosirea, editarea si difuzarea Sfintei Scripturi, tiparirea si raspandirea cartilor de cult si acatistelor, a calendarului bisericesc, manualelor de teologie si a manualelor de Religie;

(35) supravegheaza din punct de vedere dogmatic, liturgic si canonic lucrarile de arhitectura, pictura, sculptura si alte forme de arta bisericeasca ortodoxa si ia masurile cuvenite in caz de abateri;

(36) aproba anual modul de constituire si de repartizare a Fondului central misionar;

(37) instituie fonduri speciale si stabileste modul de constituire si destinatia acestora;

(38) aproba sau respinge motivat propunerile chiriarhilor de acordare a rangului de arhimandrit;

(39) aproba sau respinge motivat solicitarile primite la Patriarhia Romana sau la eparhii din partea unor institutii sau persoane fizice, pentru cercetarea academica, publicistica sau de alta natura a documentelor din Arhivele Patriarhiei Romane ori din arhivele centrale eparhiale, privind viata personala si activitatea ierarhilor;

(40) interpreteaza, in forma definitiva si obligatorie, pentru toate organismele bisericesti, dispozitiile statutare sau regulamentare.

Articolul 15

(1) Pentru studierea si formularea propunerilor asupra problemelor ce urmeaza a se supune deliberarii, Sfantul Sinod alege, dintre membrii sai, 4 comisii sinodale.

(2) Fiecare comisie este prezidata de un mitropolit si are un raportor. Ceilalti mitropoliti sunt copresedinti ai comisiilor in care sunt repartizati de Sfantul Sinod.

(3) Comisiile Sfantului Sinod sunt:

a) Comisia pastorala, monahala si sociala;

b) Comisia teologica, liturgica si didactica;

c) Comisia canonica, juridica si pentru disciplina;

d) Comisia pentru comunitati externe, relatii interortodoxe, intercrestine si interreligioase.

(4) Sfantul Sinod decide daca o problema trebuie examinata in comun de doua sau mai multe comisii .

(5) Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfantul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia dintre cele 4 comisii . Din subcomisii pot face parte si ierarhi din alte comisii si pot fi cooptati profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialisti in domeniul abordat, dupa modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfintilor romani.

Articolul 16

(1) Sfantul Sinod poate invita la lucrarile comisiilor sale, pentru consultari, profesori de teologie si specialisti din alte domenii.

(2) Asociatiile si fundatiile mentionate la art. 14 alin. (31) si (32) au obligatia de a prezenta Cancelariei Sfantului Sinod, de doua ori pe an (primavara si toamna), rapoarte privind activitatea desfasurata si, o data pe an, raportul privind situatia financiara.

(3) Patriarhia Romana, prin Corpul de control financiar si audit, poate verifica inopinat situatia financiara si patrimoniala a respectivelor asociatii sau fundatii, impreuna sau separat de cenzor sau comisia de cenzori. In cazul in care constata deficiente si lipsuri, Patriarhia Romana adopta masuri pentru remedierea acestora.

(4) Nu intra in atributiile Sfantului Sinod sa devina, in fata autoritatilor de stat, garantul sau reprezentantul organizatiilor neguvernamentale (ONG-uri), chiar daca unele dintre acestea functioneaza cu aprobarea Bisericii; acestea se vor adresa direct institutiilor de resort in nume propriu, ca fiind dedicate unor activitati specifice.

B. Sinodul Permanent

Articolul 17

(1) Sinodul Permanent este organismul central deliberativ care functioneaza in timpul dintre sedintele Sfantului Sinod, cand importanta unor probleme impune examinarea lor fara intarziere.

(2) Sinodul Permanent se compune din Patriarhul Romaniei si toti mitropolitii in functie de la eparhiile din tara si din afara granitelor Romaniei. Din Sinodul Permanent fac parte si alti 3 ierarhi eparhioti (un arhiepiscop si 2 episcopi) desemnati anual de Sfantul Sinod.

(3) Presedintele Sinodului Permanent este Patriarhul Romaniei. In lipsa Patriarhului, sedintele Sinodului Permanent sunt prezidate in ordinea prevazuta de art. 12 alin. (2) din prezentul statut .

(4) Convocarea Sinodului Permanent, cu precizarea ordinii de zi, se face de catre presedinte, ori de cate ori este nevoie.

(5) Secretarul Sfantului Sinod este si secretarul Sinodului Permanent.

(6) Sinodul Permanent ia hotarari valabile prin consens sau cu votul a jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

(7) Dispozitiile art. 16 alin. (1) din prezentul statut se aplica si cu privire la sedintele Sinodului Permanent.

Articolul 18

(1) Sinodul Permanent exercita, in timpul dintre sedintele Sfantului Sinod, urmatoarele atributii:

a) exprima pozitia oficiala a Bisericii Ortodoxe Romane in relatiile ei cu statul si in probleme de interes general ale societatii;

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro