Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 16/1994, Legea arendarii

Legea nr. 16/1994, Legea arendarii

  Publicat: 19 Mar 2009       53306 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Documente atasate
Model Contract de arendare.htm
Legea nr. 16/1994, Legea arendarii

Ultimele acte modificatoare:
- Legea nr. 247/2005
- Legea nr. 223/2006
- Legea nr.276/2005
- Legea nr. 20/2008 publicata in MOF nr. 170 din 05/03/2008.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Inlaturarea obstacolelor care impiedica miscarea libera in mediul ambiant si accesibilizarea diverselor zone ale societatii cum ar fi:
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Bunurile agricole pot fi arendate in conditiile legii.

(2) Prin bunuri agricole care pot fi arendate se intelege terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi -, pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola, precum si animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole.

Art. 2. - Prin arendare se intelege contractul incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole, denumit arendator, si arendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durata determinata si la un pret stabilite de parti.

Art. 3. - (1) Arendarea se face prin contract scris, al carui model este prevazut in anexa, incheiat intre arendator, pe de o parte, si arendas, pe de alta parte. Partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice.

(2) Arendasii, persoane fizice, pot fi cetateni romani sau cetateni straini.

(21) Persoanele fizice prevazute la alin. 2 trebuie sa aiba pregatire de specialitate agricola sau un atestat de cunostinte agricole ori de practica agricola si sa prezinte garantiile solicitate de arendatori. Atestatul este eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, iar in cazul persoanelor fizice straine, de autoritatea competenta din statul de origine sau de provenienta.

(3) Arendasii, persoane juridice, pot fi de nationalitate romana sau straina si trebuie sa aiba ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole si sa prezinte garantiile solicitate de arendator.

(31) Abrogat.

Art. 4. - (1) Regiile autonome, institutele si statiunile de cercetare si productie agricola care au in administrare terenuri proprietate publica nu pot da in arenda bunurile agricole prevazute la art. 1 alin. (2), sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor incheiate.

(2) Abrogat.

(3) Orice act de arendare facut cu incalcarea prevederilor prezentului articol este nul.

Art. 5. - (1) Contractul de arendare va cuprinde:

a) partile contractante si domiciliul sau sediul acestora;

b) obiectul contractului, complet si precis determinat; obiectul contractului trebuie sa cuprinda descrierea amanuntita a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora si planul de situatie al terenurilor;

c) obligatiile fiecareia dintre parti, expres si complet mentionate;

d) durata arendarii;

e) arenda, modalitatile si termenele de plata a acesteia;

f) raspunderile fiecarei parti; orice suprafata de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de catre arendator se va specifica separat in contract;

g) alte clauze convenite de parti si permise de lege.

(2) Partile vor include in contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt in sarcina arendasului. prin Legea de aprobare nr. 350/2003.

Art. 6. - (1) Contractul de arendare se intocmeste in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar care se depune la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate, in termen de 15 zile de la data incheierii. Acesta se inregistreaza intr-un registru special, tinut de secretarul consiliului local.

(2) Cand bunurile arendate sunt situate in raza teritoriala a mai multor consilii locale, inregistrarea si depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala este situat bunul arendat.

(3) Taxele de redactare si inregistrare a contractului de arenda sunt in sarcina arendasului.

(4) Sunt valabile si opozabile numai contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local, in conditiile prezentei legi.

(5) Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract .

Art. 7. - Durata arendarii se stabileste de catre parti in contractul de arendare.

Art. 8. - (1) Arendatorul este obligat sa predea bunurile arendate in termenul si in conditiile stabilite, sa garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala si sa execute toate celelalte obligatii asumate prin contract .

(2) Arendasul are obligatia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, in conditiile stabilite in contract, de a mentine potentialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la incetarea contractului, de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investitii pe teren, de a plati arenda la termenele si in modalitatile stabilite, precum si de a executa toate obligatiile contractuale.

(3) Arendatorul are dreptul de a controla oricand modul in care arendasul administreaza bunurile arendate.

(4) La incetarea contractului, se poate recunoaste arendasului, prin hotarare judecatoreasca, un drept de retentie cu privire la contrapretentiile sale fata de cealalta parte, izvorate din contract .

Art. 9. - Abrogat.

Art. 10. - Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina arendatorului.

Art. 11. - (1) Arendasul este considerat agricultor; impozitele datorate de el pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se platesc potrivit dispozitiilor legale.

(2) Arendasul, in calitate de producator agricol, beneficiaza de facilitatile de creditare si impozitare prevazute de actele normative in vigoare.

Art. 12. - (1) Contractul de arendare poate fi reinnoit potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Fiecare parte contractanta este obligata sa instiinteze in scris cealalta parte, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea contractului, despre intentia sa de a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare.

(3) Prin acordul partilor, contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen.

Art. 13. - Plata arendei se face potrivit intelegerii partilor contractante si se executa la termenele si la locul stabilite in contract .

Art. 14. - (1) Elementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinta a terenului pot fi: suprafata, potentialul de productie, structura parcelara, relieful si gradul de accesibilitate a mecanizarii, posibilitatile de acces, distanta fata de locurile de depozitare, industrializare sau comercializare, starea cladirilor, amenajarile de imbunatatiri funciare sau alte dotari.

(2) In cazul terenurilor plantate cu vita de vie, pomi, arbusti fructiferi, hamei si duzi, arenda se poate stabili tinandu-se seama si de tipul de plantatie, varsta, soi, starea tehnica si biologica.

(3) In cazul efectivelor de animale, arenda se poate stabili in functie de specie, rasa, varsta, starea biologica, potentialul de productie si starea sanitara-veterinara a acestora.

Art. 15-17. - Abrogate.

Art. 18. - Functionarii publici si salariatii cu functii de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol, al institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola care au in administrare terenuri agricole proprietate publica nu pot lua in arenda bunurile agricole prevazute la art. 1.

Art. 19. - Abrogat.

Art. 20. - Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat in scris de catre proprietar si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 21. - (1) In contractul de arendare, de comun acord, partile contractante pot stabili cazurile si limitele suportarii daunelor produse de calamitati naturale.

Documente Atasate
Model Contract de arendare.htm

Afişează Legea nr. 16/1994, Legea arendarii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice