din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Dicţionar Juridic » Acte Normative » Ordonanta Guvernului 2/2001

Ordonanta Guvernului 2/2001, Acte Normative

Ordonanta Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor Emitent: Guvernul Rom�niei. Intrare in vigoare: 24/08/2001


Textul integral al Ordonantei cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 180 din 11/04/2002:


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Constituie contravenţie fapta săv�rşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată ca atare prin lege, prin hotăr�re a Guvernului ori prin hotăr�re a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 2. - (1) Prin legi sau prin hotăr�ri ale Guvernului se pot stabili şi sancţiona contravenţii �n toate domeniile de activitate.
(2) Prin hotăr�ri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene prevăzute la art. 1 se stabilesc şi se sancţionează contravenţii �n toate domeniile de activitate �n care acestora li s-au stabilit atribuţii prin lege, �n măsura �n care �n domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi sau prin hotăr�ri ale Guvernului.
(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii �n următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; �ntreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe; �ntreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate �n administrarea lor; �ntreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi a altor instituţii de educaţie şi cultură; �ntreţinerea clădirilor, �mprejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere.
(4) Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi alte domenii de activitate din competenţa consiliilor locale ale sectoarelor, �n care acestea pot stabili şi sancţiona contravenţii.

Art. 3. - (1) Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; �n cazul sancţiunii cu amendă se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săv�rşirea contravenţiilor.
(2) Persoana juridică răspunde contravenţional �n cazurile şi �n condiţiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii.

Art. 4. - (1) Actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii intră �n vigoare �n termen de 30 de zile de la data publicării sau, după caz, de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, potrivit legii, �n afară de cazul �n care �n cuprinsul acestora se prevede un termen mai lung.
(2) �n cazuri urgente se poate prevedea intrarea �n vigoare �ntr-un termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile.
(3) Hotăr�rile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate prevăzută de lege, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect.

Art. 5. - (1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contravenţională;
c) obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi �n folosul comunităţii;
d) �nchisoarea contravenţională, dacă nu există consimţăm�ntul contravenientului pentru aplicarea sancţiunii prevăzute la lit. c).
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
c) �nchiderea unităţii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activităţii agentului economic;
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului �n starea iniţială.
(4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare.
(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săv�rşite. Sancţiunile complementare se aplică �n funcţie de natura şi de gravitatea faptei şi pot fi cumulate.

Art. 6. - (1) Avertismentul, amenda contravenţională şi obligarea la prestarea unei activităţi �n folosul comunităţii se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică ori juridică.
(2) Sancţiunea �nchisorii contravenţionale se poate aplica numai persoanelor fizice.


Art. 7. - (1) Avertismentul constă �n atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săv�rşite, �nsoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
(2) Avertismentul se aplică �n cazul �n care fapta este de gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica şi �n cazul �n care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.
Art. 8. - (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
(2) Pentru contravenţiile stabilite prin hotăr�ri ale Guvernului se pot prevedea amenzi �ntre 500.000 lei şi 100.000.000 lei.
(3) Pentru contravenţiile stabilite prin hotăr�ri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti se pot prevedea amenzi �ntre 250.000 lei şi 25.000.000 lei.
(4) Limitele amenzilor prevăzute �n actele normative care conţin reglementări cu privire la stabilirea şi sancţionarea unor fapte ce constituie contravenţii, precum şi limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotăr�ri ale Guvernului.
(5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu excepţia celor provenite din amenzile aplicate �n temeiul hotăr�rilor autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene prevăzute la alin. (3), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum şi a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate �n temeiul unei legi sau al unei hotăr�ri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat �n cotă de 75%, diferenţa revenind unităţii din care face parte agentul constatator. Această sumă se reţine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi va fi repartizată pentru dotarea cu mijloace specifice activităţilor din domeniu.

Art. 9. - (1) �nchisoarea contravenţională şi obligarea la prestarea unei activităţi �n folosul comunităţii pot fi stabilite numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 6 luni, respectiv 300 de ore.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc �ntotdeauna alternativ cu amenda.

Art. 10. - (1) Dacă aceeaşi persoană a săv�rşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
(2) C�nd contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit �n prezenta ordonanţă pentru �nchisoarea contravenţională ori obligarea la prestarea unei activităţi �n folosul comunităţii.
(3) �n cazul �n care la săv�rşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.

Art. 11. - (1) Caracterul contravenţional al faptei este �nlăturat �n cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constr�ngerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta săv�rşită.
(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
(3) Pentru contravenţiile săv�rşite de minorii care au �mplinit 14 ani minimul şi maximul amenzii stabilite �n actul normativ pentru fapta săv�rşită se reduc la jumătate.
(4) Minorul care nu a �mplinit v�rsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu �nchisoare contravenţională sau cu obligarea la prestarea unei activităţi �n folosul comunităţii.
(5) Cauzele care �nlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa de judecată.

Art. 12. - (1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săv�rşită �nainte de data intrării �n vigoare a noului act normativ.
(2) Dacă sancţiunea prevăzută �n noul act normativ este mai uşoară se va aplica aceasta. �n cazul �n care noul act normativ prevede o sancţiune mai gravă, contravenţia săv�rşită anterior va fi sancţionată conform dispoziţiilor actului normativ �n vigoare la data săv�rşirii acesteia.

Art. 13. - (1) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie �n termen de 6 luni de la data săv�rşirii faptei.
(2) �n cazul contravenţiilor continue termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data constatării faptei. Contravenţia este continuă �n situaţia �n care �ncălcarea obligaţiei legale durează �n timp.
(3) C�nd fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenţie, prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul �n care cauza s-a aflat �n faţa organelor de cercetare sau de urmărire penală ori �n faţa instanţei de judecată, dacă sesizarea s-a făcut �năuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea nu a fost aplicată �n termen de un an de la data săv�rşirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.
(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale.

Art. 14. - (1) Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului �n termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.
(2) Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie �n termen de 2 ani de la data aplicării.
(3) Executarea sancţiunii �nchisorii contravenţionale se prescrie �n termen de un an de la data răm�nerii irevocabile a hotăr�rii judecătoreşti, dacă contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activităţi �n folosul comunităţii.


CAPITOLUL II
Constatarea contravenţiei

Art. 15. - (1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal �ncheiat de persoanele anume prevăzute �n actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite �n mod generic agenţi constatatori.
(2) Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitaţi, persoanele �mputernicite �n acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute �n legi speciale.
(3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; v�nzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotăr�re a Guvernului.
Atacat prin Decizie nr. 26 din 11/01/2007 la 01/02/2007

Art. 16. - (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde �n mod obligatoriu: data şi locul unde este �ncheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului �n care a fost săv�rşită, precum şi arătarea tuturor �mprejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, �n situaţia �n care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării �n termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune pl�ngerea.
(2) La intrarea �n Rom�nia a cetăţenilor străini sau a cetăţenilor rom�ni cu domiciliul �n străinătate organele poliţiei de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Rom�niei vor elibera acestora tichete de �nscriere a contravenţiilor.
(3) �n cazul contravenienţilor cetăţeni străini sau cetăţeni rom�ni cu domiciliul �n străinătate �n procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria şi numărul paşaportului, statul emitent şi data eliberării documentului, precum şi seria şi numărul tichetului de �nscriere a contravenţiilor.
(4) La ieşirea din ţară organele poliţiei de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Rom�niei, o dată cu controlul documentelor vor solicita cetăţenilor străini şi cetăţenilor rom�ni cu domiciliul �n străinătate tichetul de �nscriere a contravenţiilor şi, după caz, dovada plăţii amenzii contravenţionale.
(5) �n cazul �n care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.
(6) �n situaţia �n care contravenientul este persoană juridică �n procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de �nmatriculare �n registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
(7) �n momentul �ncheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct �n procesul-verbal la rubrica \"Alte menţiuni\", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Art. 17. - Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar �n cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săv�rşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Art. 18. - Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele �n baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). �n caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi sau gardieni publici.

Art. 19. - (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. �n cazul �n care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste �mprejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. �n acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) �n lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la �ncheierea procesului-verbal �n acest mod.

Art. 20. - (1) Dacă o persoană săv�rşeşte mai multe contravenţii constatate �n acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se �ncheie un singur proces-verbal.
(2) Pentru aceeaşi faptă nu se pot aplica două sau mai multe sancţiuni principale, repetate.

CAPITOLUL III
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

Art. 21. - (1) �n cazul �n care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.
(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de �ndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. �n acest caz sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.
(3) Sancţiunea se aplică �n limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săv�rşite, ţin�ndu-se seama de �mprejurările �n care a fost săv�rşită fapta, de modul şi mijloacele de săv�rşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date �nscrise �n procesul-verbal.

Art. 22. - (1) �n cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea �nchisorii contravenţionale alternativ cu amenda, dacă agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii nu este �ndestulătoare, �ncheie procesul-verbal de constatare şi �l �naintează �n cel mult 48 de ore judecătoriei �n a cărei rază teritorială a fost săv�rşită contravenţia, pentru aplicarea sancţiunii corespunzătoare.
(2) �n cazul �n care se apreciază că se impune aplicarea �nchisorii contravenţionale, instanţa va dispune �nlocuirea �nchisorii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi �n folosul comunităţii, dacă persoana care a săv�rşit contravenţia este de acord.
(3) Aplicarea sancţiunii �nchisorii contravenţionale sau, după caz, obligarea la prestarea unei activităţi �n folosul comunităţii, exercitarea căilor de atac, precum şi locul şi modalitatea de executare a sancţiunilor se fac potrivit dispoziţiilor cuprinse �n legile speciale.
Modificat de Lege nr. 180 din 11/04/2002
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 108 din 24/10/2003 Articolul 1


Art. 23. - (1) �n cazul �n care prin săv�rşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de evaluare a acesteia, persoana �mputernicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făc�nd menţiunea corespunzătoare �n procesul-verbal.
(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată �şi va putea valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun.
Art. 24. - (1) Persoana �mputernicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. �n toate situaţiile agentul constatator va descrie �n procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua �n privinţa lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făc�nd menţiunile corespunzătoare �n procesul-verbal.
(2) �n cazul �n care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor �n lei.
(3) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane dec�t contravenientul, �n procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

Art. 25. - (1) Procesul-verbal se va �nm�na sau, după caz, se va comunica, �n copie, contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate.
(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, �n termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia.
(3) �n situaţia �n care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal acestuia i se va comunica şi �nştiinţarea de plată. �n �nştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirii, �n termen de 15 zile de la comunicare, �n caz contrar urm�nd să se procedeze la executarea silită.

Art. 26. - (1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la �ncheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta şi �nştiinţarea de plată se �nm�nează contravenientului, făc�ndu-se menţiune �n acest sens �n procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faţă de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la �ncheierea acestuia.
(3) �n cazul �n care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a �nştiinţării de plată se face de către agentul constatator �n termen de cel mult o lună de la data �ncheierii.

Art. 27. - Comunicarea procesului-verbal şi a �nştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează �ntr-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Art. 28. - (1) Contravenientul poate achita pe loc sau �n termen de cel mult 48 de ore de la data �ncheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute �n actul normativ, agentul constatator făc�nd menţiune despre această posibilitate �n procesul-verbal. �n actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată �n mod expres.
(2) Plata amenzii se face la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la trezoreria finanţelor publice, iar o copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte, �n termenul prevăzut la alin. (1).
(3) �n cazul �n care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute �n actul normativ pentru fapta săv�rşită orice urmărire �ncetează.

Art. 29. - Dispoziţiile art. 28 se aplică şi �n cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravenţiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăşească maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă. 07


Art. 30. - (1) Dacă persoana �mputernicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săv�rşită �n astfel de condiţii �nc�t, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală competent.
(2) �n cazul �n care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanţă că ea ar putea constitui contravenţie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, �mpreună cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe hotăr�rea judecătorească, se trimite de �ndată organului �n drept să constate contravenţia, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.
(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii �n cazul prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului �n drept să aplice sancţiunea.


CAPITOLUL IV
Căile de atac

Art. 31. - (1) �mpotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face pl�ngere �n termen de 15 zile de la data �nm�nării sau comunicării acestuia.
(2) Partea vătămată poate face pl�ngere numai �n ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia �i aparţin bunurile confiscate, altul dec�t contravenientul, numai �n ceea ce priveşte măsura confiscării.

Art. 32. - (1) Pl�ngerea �nsoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească şi să �nm�neze depunătorului o dovadă �n acest sens.
(2) Pl�ngerea �mpreună cu dosarul cauzei se trimit de �ndată judecătoriei �n a cărei circumscripţie a fost săv�rşită contravenţia.
(3) Pl�ngerea suspendă executarea. Pl�ngerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai �n ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

Art. 33. - (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut pl�ngerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi �n procesul-verbal sau �n pl�ngere, precum şi a oricăror alte persoane �n măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
(2) �n cazul �n care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată �n procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Art. 34. - (1) Instanţa competentă să soluţioneze pl�ngerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă �n termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare �n vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.
(2) Hotăr�rea judecătorească prin care s-a soluţionat pl�ngerea poate fi atacată cu recurs �n termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral �n faţa instanţei. Recursul suspendă executarea hotăr�rii.

Art. 35. - Pl�ngerile �mpotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere. 7

Art. 36. - Pl�ngerea �mpotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, recursul formulat �mpotriva hotăr�rii judecătoreşti prin care s-a soluţionat pl�ngerea, precum şi orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru.


CAPITOLUL V
Executarea sancţiunilor contravenţionale


Art. 37. - Procesul-verbal neatacat �n termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotăr�rea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat pl�ngerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
Art. 38. - (1) Avertismentul se adresează oral atunci c�nd contravenientul este prezent la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.
(2) �n celelalte cazuri avertismentul se socoteşte executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, cu rezoluţia corespunzătoare.
(3) Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin �nlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin �ncunoştinţare scrisă.

Art. 39. - (1) Punerea �n executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:
a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de c�te ori nu se exercită calea de atac �mpotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei �n termenul prevăzut de lege;
b) de către instanţa judecătorească, �n celelalte cazuri.
(2) �n vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unităţilor subordonante acestora, �n a căror rază teritorială domiciliază sau �şi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau, după caz, dispozitivul hotăr�rii judecătoreşti prin care s-a soluţionat pl�ngerea.
(3) Executarea se face �n condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor bugetare.
(4) �mpotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, �n condiţiile legii.

Art. 40. - Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 41. - (1) Confiscarea se aduce la �ndeplinire de organul care a dispus această măsură, �n condiţiile legii.
(2) �n caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de �ndată celui �n drept.
(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite celui �n drept o despăgubire care se stabileşte �n raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.
Art. 42. - �n scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif actele prevăzute la art. 39 alin. (2) se comunică şi părţii vătămate, care va proceda potrivit dispoziţiilor legale referitoare la executarea silită a creanţelor.
Art. 43. - Executarea sancţiunii �nchisorii contravenţionale se face �n locurile şi �n modalităţile prevăzute de legea specială.


Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 108 din 24/10/2003 Articolul 1


CAPITOLUL VI
Dispoziţii speciale şi tranzitorii

Art. 44. - (1) Sancţiunile prevăzute �n prezenta ordonanţă nu se aplică �n cazul contravenţiilor săv�rşite de militarii �n termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este �ntemeiat.
(2) Dacă prin contravenţia săv�rşită de un militar �n termen s-a produs o pagubă sau dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii va stabili despăgubirea pe bază de tarif şi va dispune asupra confiscării. C�te o copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, părţii vătămate şi celui căruia �i aparţin bunurile confiscate.


Art. 45. - �n termen de 15 zile de la data intrării �n vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de �nscriere a contravenţiilor, prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4).
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 108 din 24/10/2003 Articolul 1


Art. 46. - Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente să constate şi să aplice sancţiunile �n cazul contravenţiilor săv�rşite de cadrele militare şi de angajaţii civili �n legătură cu serviciul.
Art. 47. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.

Art. 48. - Ori de c�te ori �ntr-o lege specială sau �n alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă.


Art. 49. - Cauzele aflate �n curs de soluţionare la data intrării �n vigoare a prezentei ordonanţe vor continua să se judece potrivit legii aplicabile �n momentul constatării contravenţiei.
Art. 50. - Actele normative prin care se stabilesc contravenţii, �n vigoare la data publicării prezentei ordonanţe �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, vor fi modificate sau completate, dacă este cazul, �n termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.


Art. 51. - (1) Prezenta ordonanţă va intra �n vigoare �n termen de 30 de zile de la data publicării ei �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, publicată �n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Alţi termini definiţi în cadrul categoriei Acte Normative: Codul silvic, Legea 109/1996, Legea 16/1994, Legea 161/2003, Legea 213/1998, Legea 218/2002, Legea 223/2006, Legea 247/2005, Legea 3/1978, Legea 30/1994, Legea 319/1944, Legea 359/2004, Legea 50/1996, Legea 51/1995, Legea 550/2002, Legea 59/1934, Legea 601/2004, Legea 65/1998, Legea 678/2001, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 24/2004,


Jurisprudenţă conexă:
Nulitatea relativa a procesului-verbal de constatare a contraventiei - dreptul de a face obiectiuni
Pronunţată de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , decizia 22/2007

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...