din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3440 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Plata chiriei pentru un spatiu comercial. Acord de mediere

Plata chiriei pentru un spatiu comercial. Acord de mediere

  Publicat: 26 Mar 2013       3714 citiri        Secţiunea: Mediere  


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
S-a luat in examinare cauza comerciala avand ca obiect - reziliere contract si pretentii - promovata de reclamanta S.C. T. S.R.L., cu sediul in Constanta, in contradictoriu cu parata reconvenienta S.C. E.A.E. S.R.L. cu sediul ales in vederea comunicarii actelor de procedura in Constanta.

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
(Short interest) Numarul total al actiunilor care au fost vandute short si care inca nu au fost cumparate inapoi pentru a acoperi pozitiile short deschise.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta avocat Ion Popescu, pentru reclamanta, in baza imputernicirii avocatiale depusa la dosar, lipsind parata reconvenienta.
Procedura de citare a partilor este legal indeplinita in conformitate cu prevederile art. 87 si urmatoarele din Codul de procedura civila.
S-a facut referatul asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, care arata ca prin registratura instantei, a fost depusa la dosar cererea formulata de parata reconvenienta, prin avocat, in cuprinsul careia solicita judecarea cauzei chiar si in lipsa aparatorului, urmand ca in temeiul art. 271 si urmatoarele din Codul de procedura civila sa se ia act de invoiala partilor, dupa care:
Aparatorul reclamantei depune la dosar procesul verbal al sedintei de mediere nr. 32/28.12.2010, raport mediator si acord de mediere cu acelasi numar .
Solicita instantei sa ia act de solutionarea litigiului conform acordului de mediere nr. 32/28.12.2010 si sa pronunte o hotarare de expedient.
Totodata, depune cerere prin care solicita restituirea taxei de timbru achitata in prezenta cauza de catre reclamanta.
Instanta ramane in pronuntare asupra cauzei.
TRIBUNALUL,
Asupra cauzei comerciale de fata.
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 11935/118/2010 reclamanta S.C. T. S.R.L. a chemat in judecata parta S.C. E.A.E. S.R.L. solicitand ca, prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta, in temeiul dispozitiilor art.1020-1021 cu referire la art. 1429 din Codul civil, sa se dispuna rezilierea contractului
de locatiune incheiat cu parata sub nr.1/2.11.2007, evacuarea acesteia, obligarea la plata chiriei restante si a daunelor interese rezultate din reziliere.
La termenul de judecata din 1.02.2011, ambele parti au solicitat pronuntarea unei hotarari de expedient, in conditiile art. 271 din Codul de procedura civila si art.
63 din Legea nr. 192/2006, care sa consfinteasca invoiala lor, conform acordului de mediere nr. 32/28.12.2010. Cererea este intemeiata.
Potrivit art. 271 din Codul de procedura civila, partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii (...) pentru a cere sa se dea hotarare care sa consfinteasca invoiala lor.
Potrivit art. 63 din Legea nr. 192/2006, in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila. Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia. Hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.
Analizand tranzactia intervenita intre parti, instanta constata ca aceasta indeplineste conditiile de validitate prevazute de art.1704 - 1717 din Codul civil si art. 63 din Legea nr. 192/2006, reprezentand manifestarea de vointa in sensul stingerii litigiului dedus judecatii.
In consecinta, in aplicarea dispozitiilor art.271 din Codul de procedura civila, instanta va lua act de tranzactia intervenita intre parti, ce va alcatui dispozitivul hotararii, conform art. 272 din Codul de procedura civila.
in aplicarea art. 63 alin.2 din Legea nr. 192/2006, va dispune restituirea catre reclamanta a sumei de 7.061,3 lei, achitata cu titlu de taxa timbru si timbru judiciar.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:

In temeiul art. 271 din Codul de procedura civila raportat la art. 63 din Legea nr. 192/2006, ia act de solutionarea litigiului conform acordului de mediere nr. 32/ 28.12.2010 ce face parte integranta din dispozitivul prezentei hotarari.
``ACORD DE MEDIERE nr. 32/28.12.2010
incheiat, in baza art. 58 din Legea nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, intre:
S.C. T. S.R.L., cu sediul in Constanta, legal reprezentata prin administrator D.I., reclamanta - parata in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 11935/118/ 2010 al Tribunalului Constanta - Sectia Comerciala, de Contencios Administrativ si Fiscal si
S.C. E.A.E. S.R.L., cu sediul social in Constanta, legal reprezentata prin administrator F.M., parata - reconvenienta in acelasi dosar, inteleg sa stinga litigiul ce le opune si care formeaza obiectul dosarului anterior individualizat, cu termen la 01.02.2011, in baza prezentului acord de mediere, dupa cum urmeaza:
1. S.C. T. S.R.L. recunoaste conventia partilor din luna mai acest an, prin care, pentru perioada iunie 2010 - noiembrie 2010 (inclusiv) chiria aferenta spatiului comercial din Constanta, a fost redusa la suma de 6500 lei/luna (TVA inclus). S.C. T. S.R.L. agreeaza ca si pentru perioada decembrie 2010 - mai 2011 sa perceapa pentru acelasi spatiu o chirie de 6.500 lei/luna (TVA inclus).
S.C. E.A.E. S.R.L. se obliga sa plateasca chiria aferenta perioadei iulie 2010
- decembrie 2010 in termen de 3 zile de la data la care instanta va lua act de prezentul Acord . Nici un accesoriu aferent intarzierii nu va fi perceput pent u aceasta perioada, cu conditia achitarii sumelor datorate in termenul de 3 zile de ia data la
care instanta va lua act de prezentul Acord de mediere.
2. Pentru perioada ulterioara lunii mai 2010, chiria datorata va fi de 2.500 Euro/luna la care se adauga TVA, daca partile nu convin asupra altei chirii.
3. Incepand cu data la care instanta va lua act de prezentul acord, oricare dintre parti poate denunta unilateral contractul de locatiune. Predarea spatiului de catre locatar se va face, in situatia denuntarii unilaterale, in cel mult 45 de zile de la data notificarii de denuntare unilaterala a contractului. Dispozitiile clauzei cuprinse in art. 22 din conventia partilor, dispozitie referitoare la comunicarea notificarilor raman aplicabile pe mai departe;
3. La momentul predarii imobilului, chiar si in cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre locator, toate reparatiile/renovarile/amenajarile/imbunatatirile/ modernizarile aduse imobilului de catre locatar, astfel cum reies din art. 7 prima liniuta si procesul-verbal aferent, raman in proprietatea locatorului proprietar, fara nici un echivalent;
4. S.C. E.A.E. S.R.L. se obliga sa renunte la judecata cererii ce formeaza obiectul dosarului nr. 27567/212/2010, avand ca obiect asigurare de dovezi. Judecata poate fi oricand reluata in cazul in care pe durata de valabilitate a contractului de inchiriere problemele ce au determinat sesizarea instantei cu aceasta cerere vor persista.
5. Prezentul Acord de mediere modifica corespunzator contractul de locatiune ce leaga partile .
6. Prezentul Acord de mediere este incheiat in 4 (patru) exemplare originale, doua inmanate partilor, unul la sediul profesional al Biroului de mediatori asociati M.M. si C.T. si unul la Tribunalul Constanta.
Prezentul acord de mediere are valoarea unui inscris sub semnatura privata si poate fi atestat ori autentificat."
In temeiul art. 36 alin. 2 din Legea nr. 192/2006, dispune restituirea catre reclamanta a sumei de 7.061,3 lei achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar in dosar nr. 11935/118/2010 al Tribunalului Constanta.
Executorie
.
Cu recurs.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 1.02.2011.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta, Sectia comerciala, Sentinta civila nr. 786/com/2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Constanta    Mediere    Acord de mediere    Contract de mediere    Legea 192/2006    Mediator    Reziliere contract    Chirie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro