din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Hotararea Guvernului nr. 1036/2018 pentru organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, precum si pentru stabilirea unor masuri privind centrele regionale si oficiile de dezvoltare montana

Hotararea Guvernului nr. 1036/2018 pentru organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, precum si pentru stabilirea unor masuri privind centrele regionale si oficiile de dezvoltare montana

  Publicat: 08 Jan 2019       3364 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Publicata in Monitorul Oficial nr. 18 din 08.01.2019

Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Realizare tehnica care prezinta noutate pe plan national,
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Se organizeaza Agentia Nationala a Zonei Montane, denumita in continuare ANZM, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, care isi inceteaza existenta.
(2) Agentia Nationala a Zonei Montane are sediul in municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, judetul Suceava.

Art. 2. - ANZM are ca obiectiv elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei zonei montane din Romania, zona marcata de specificitate, fragila ecologic si defavorizata economico-social din cauze naturale, care necesita o gestiune specifica.
CAPITOLUL II Functiile si atributiile Agentiei Nationale a Zonei Montane

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivului, ANZM exercita urmatoarele functii principale:
a) de autoritate de stat in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane, cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
b) de strategie, prin care asigura intocmirea si propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea durabila a zonei montane;
c) de reprezentare, prin care asigura, in numele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite de acesta;
d) de implementare a Programului de incurajare a activitatilor din zona montana, potrivit prevederilor art. 16 din Legea muntelui nr. 197/2018;
e) de autoritate competenta responsabila cu elaborarea procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 197/2018, si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni, cu verificarea conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", cu completarea si gestionarea Registrului national al produselor montane, precum si cu verificarea respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni.

Art. 4. - In exercitarea functiilor sale, ANZM are urmatoarele atributii:
a) asigura monitorizarea si evaluarea implementarii orientarilor strategice nationale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane;
b) elaboreaza si propune spre aprobare masuri tehnico- operative privind aplicarea in teritoriu a strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei mediului montan in vederea cresterii calitatii vietii populatiei montane;
c) elaboreaza si propune spre initiere Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale proiectele de acte normative al caror obiect se refera la dezvoltarea economicosociala si protectia zonei montane, pastrarea atributelor ecologice ale pajistilor montane, valorificarea superioara a resurselor naturale si umane din zona montana, urmarind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici si a autonomiei locale, stimularea cresterii efectivului de animale din zona montana;
d) elaboreaza si propune spre initiere Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale proiecte de acte normative pentru programe de sustinere a investitiilor ce au ca scop dezvoltarea durabila a zonei montane, prin care se stabilesc cuantumurile, conditiile de acordare, criteriile, modul de acordare, sursa de finantare etc., cu respectarea reglementarilor europene si nationale cu privire la acordarea de ajutoare de stat/de minimis/fonduri europene;
e) elaboreaza criterii de selectionare a unor microzone montane prioritare care sa beneficieze de programe speciale;
f) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana;
g) stabileste prioritatile si prezinta periodic informari Guvernului in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind in zona montana;
h) realizeaza propuneri privind prevenirea oricaror actiuni defavorabile zonei montane;
i) asigura circulatia informatiei si promovarea unor programe educative privitoare la zona montana prin mass-media;
j) contribuie la formarea unei culturi montane in Romania;
k) implementeaza strategia de dezvoltare durabila a zonei montane in teritoriul desemnat;
l) coopereaza cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in vederea ecologizarii fermelor agrozootehnice si a localitatilor din zona montana, inclusiv prin punerea la dispozitia solicitantilor a unor proiecte-tip;
m) organizeaza activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu din aparatul central si a celui de la nivelul teritoriului;
n) organizeaza banca de date a zonei montane si tine evidenta efectelor aplicarii masurilor prevazute de lege pentru sprijinirea agricultorilor si a operatorilor economici din zona rurala montana;
o) poate acorda, la cerere, consultanta tehnica la constituirea organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor, fundatiilor si a altor forme de asociere ce au ca scop sustinerea activitatilor si deservirea intereselor populatiei din zona montana, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, intreprinderilor mici si mijlocii, a mestesugurilor traditionale, a turismului rural, montan, ecoturismului si a agroturismului, a altor activitati creatoare de locuri de munca, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizatiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;
p) propune Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale initierea de acte normative cu privire la criteriile, cuantumul, conditiile si modul de acordare, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, a facilitatilor si despagubirilor pentru locuitorii si comunitatile zonei montane, urmarind modul de aplicare a acestora;
q) monitorizeaza programele si proiectele de dezvoltare sectoriale si integrate din zona montana, in functie de prioritati si in conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltarii zonei montane;
r) elaboreaza ghiduri de bune practici specifice activitatilor economice din zona montana, adresate populatiei din zona montana;
s) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanta si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
s) initiaza si colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice, culturale, a targurilor si expozitiilor, a altor activitati cu caracter promotional si educativ destinate zonei montane pe plan intern si participa la actiuni similare pe plan international;
t) incheie conventii de colaborare cu institutii specializate din tara si din strainatate, avand ca obiect schimbul de informatii, experienta si asistenta reciproca in domeniul promovarii politicii de dezvoltare in zona montana, asigurand relatii de colaborare cu organisme internationale pentru integrarea in politica montana europeana si aplicarea pe teritoriul tarii a prevederilor din conventiile si acordurile internationale in materie care au fost ratificate de Romania, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
t) reprezinta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in cadrul Asociatiei Europene a Zonelor Montane - EUROMONTANA si in cadrul Parteneriatului Montan International (ONU/FAO);
u) reprezinta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in relatia cu Ministerul Mediului si cu Secretariatul Conventiei Carpatice, Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003, ratificata prin Legea nr. 389/2006, in ceea ce priveste gestionarea Protocolului pentru agricultura durabila si dezvoltare rurala;
v) inventariaza nevoile de formare profesionala si consultanta si monitorizeaza procesul de formare profesionala din zona montana;
w) organizeaza, prin Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati - CEFIDEC Vatra Dornei, programe de formare profesionala in specific montan, conform legislatiei privind formarea profesionala a adultilor, pentru fermieri si alte categorii ocupationale relevante din localitatile montane ale Romaniei;
x) asigura promovarea mentiunii de calitate facultative "produs montan" prin actiuni de diseminare a informatiilor referitoare la certificare si inregistrare;
y) elaboreaza procedura de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan" si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni;
z) verifica conformitatea datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", precum si respectarea legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni;
aa) completeaza si gestioneaza Registrul national al produselor montane si asigura publicitatea acestuia;
bb) asigura activitati-suport pentru gestionarea asistentei financiare europene in domeniul dezvoltarii si protectiei zonei montane din Romania;
cc) elaboreaza norme tehnice si metodologice, proceduri de lucru in vederea indeplinirii atributiilor specifice, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
dd) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative.

CAPITOLUL III Conducerea si structura organizatorica a Agentiei Nationale a Zonei Montane

Art. 5. - (1) Conducerea ANZM se exercita de catre un director general, functionar public, numit, in conditiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul general al ANZM emite decizii si instructiuni.
(3) Directorul general al ANZM are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(4) In activitatea sa, directorul general este ajutat de un director general adjunct, functionar public, numit prin decizie a acestuia, in conditiile legii.

Afişează Hotararea Guvernului nr. 1036/2018 pentru organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, precum si pentru stabilirea unor masuri privind centrele regionale si oficiile de dezvoltare montana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dezvoltare montana    Protectia mediului    Organizatie montana    Legislatie autoritate responsabila zona montana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Partid politic. Aparare interes legitim public
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.273 din data 18.02.2010Articole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Retinerea certificatului de inmatriculare al unui vehicul fara ITP valabil � o incalcare a dreptului la proprietate privata?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Taxarea privind depozitarea deseurilor de catre operatorii de salubritate, incepand cu ianuarie 2017
Sursa: MCP Cabinet avocati