din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii

Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii

  Publicat: 18 Jan 2019       5285 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 37 din 14.01.2019

Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Articolu 1. Se aproba Programul multianual de sustinere a activitatii producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii, denumit in continuare Programul de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii.

Articolul 2. (1) Scopul prezentei legi il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv implementarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii in vederea imbunatatirii nivelului de performanta si sustenabilitate al fermelor de acvacultura, prin imbunatatirea productiei.
(2) Ajutorul de stat prevazut la alin. (1) se acorda potrivit sectiunii 5.1. pct. 86 din Comunicarea Comisiei - Orientari pentru examinarea ajutoarelor de stat in sectorul pescuitului si acvaculturii, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 217/1 din 2 iulie 2015.
(3) Schema de ajutor de stat se notifica la Comisia Europeana, conform dispozitiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Tratat.
(4) Schema de ajutor de stat se aplica pe intreg teritoriul Romaniei incepand cu anul 2019.

Articolul 3. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ajutor de stat - orice masura care indeplineste criteriile stabilite la art. 107 alin. (1) din Tratat;
b) ajutor individual de stat - un ajutor de stat ad-hoc sau acordarea de ajutoare de stat unor beneficiari individuali pe baza unei scheme de ajutoare de stat;
c) data acordarii ajutorului de stat - data la care este conferit beneficiarului dreptul legal de a primi ajutorul de stat, in temeiul regimului juridic national aplicabil;
d) IMM-uri sau intreprinderi mici si mijlocii - intreprinderile care indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. I "Definitia IMM-urilor" la Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia, prelucrarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura ca fiind compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 369/37 din 24 decembrie 2014;
e) intensitatea ajutorului de stat - cuantumul brut al ajutorului de stat exprimat ca procent din costurile eligibile, inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
f) intreprindere aflata in dificultate - o intreprindere care se afla in cel putin una dintre situatiile urmatoare:
(i) in cazul unei societati cu raspundere limitata, alta decat un IMM care a fost infiintat de mai putin de 3 ani, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau subscris s-a diminuat ca urmare a pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand scaderea pierderilor acumulate din rezerve si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din capitalul propriu al societatii conduce la un rezultat cumulat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. In sensul prezentei dispozitii, "societate cu raspundere limitata" se refera, in special, la tipurile de societati comerciale mentionate in anexa nr. I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 182/19 din 29 iunie 2013, iar "capital social" nu include, acolo unde este cazul, primele de emisiune;
(ii) in cazul unei societati in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii, alta decat un IMM care a fost infiintat de mai putin de 3 ani, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societatii, a disparut ca rezultat al pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, "o societate comerciala in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societati" se refera in special la acele tipuri de societati comerciale mentionate in anexa nr. II la Directiva 2013/34/UE;
(iii) atunci cand societatea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;
(iv) atunci cand societatea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutor pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;

(v) in cazul unei societati care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani:

- raportul datorii/capitaluri proprii al societatii este mai mare de 7,5; si
- capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub 1,0;
g) intreprindere mare - o intreprindere care nu indeplineste criteriile prevazute in anexa nr. I "Definitia IMM-urilor" la Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014;
h) produse obtinute din pescuit si acvacultura - produsele enumerate in anexa nr. I "Produse pescaresti si de acvacultura care fac obiectul organizarii comune a pietelor" la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/1 din 28 decembrie 2013;
i) Registrul ajutoarelor de stat - conform celor detaliate in cadrul sectiunii 3.9 - Transparenta din Comunicarea Comisiei privind Orientarile pentru examinarea ajutoarelor de stat in sectorul pescuitului si acvaculturii;
j) schema de ajutoare de stat - orice act pe baza caruia, fara sa fie nevoie de masuri de punere in aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale intreprinderilor definite la lit. d) si g), precum si orice act pe baza caruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor intreprinderi, pentru o perioada nedefinita de timp si/sau intr-un cuantum nedefinit;
k) sectorul pescuitului si al acvaculturii - sectorul economiei care include toate activitatile de productie, prelucrare si comercializare a produselor obtinute din pescuit si acvacultura.


CAPITOLUL II
Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea si valoarea ajutorului de stat

Art. 4. Ajutorul de stat prevazut la art. 2 se acorda beneficiarilor producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii, astfel:
a) persoanelor fizice autorizate, denumite in continuare PFA, intreprinderilor individuale, denumite in continuare II, si intreprinderilor familiale, denumite in continuare IF, constituite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
b) persoanelor juridice.

Articolul 5. Prevederile prezentei legi nu se aplica beneficiarilor prevazuti la art. 4, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt intreprinderi aflate in dificultate, asa cum sunt definite la art. 3 lit. f);
b) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform prevederilor legale.

Articolul 6. Cheltuielile eligibile necesare realizarii investitiilor obtinute in baza prevederilor prezentei legi sunt:
a) constructia de centre de reproducere a speciilor de pesti folositi in acvacultura sau care urmeaza a fi introduse;

b) modernizarea si/sau extinderea centrelor existente de reproducere a pestilor;
c) achizitionarea sau achizitionarea prin leasing de utilaje si echipamente;
d) costurile generale legate de investitiile prevazute la lit. a)-c), cum ar fi onorariile pentru specialisti si consultanti, onorariile pentru consiliere privind sustenabilitatea de mediu si sustenabilitatea economica, inclusiv studiile de fezabilitate;
e) achizitionarea sau dezvoltarea de software;
f) investitiile care vizeaza reducerea impactului negativ sau sporirea efectelor pozitive asupra mediului si cresterea utilizarii eficiente a resurselor;
g) investitii care au ca rezultat o reducere considerabila a impactului intreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra utilizarii si a calitatii apei prin reducerea substantelor chimice, antibioticelor si a altor medicamente utilizate sau prin imbunatatirea calitatii apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor de acvacultura multitrofice.

Articolul 7. (1) Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevazute la art. 6 este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile.

Afişează Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 28/2019    Pescuit    Schema de ajutor    Ajutor de stat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 383/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea OUG nr. 85/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Franta s-a adresat Comisiei cu o plangere impotriva proiectului de lege al Marii Britanii privind marimea ochiurilor de la plasele de pescuit
Pronuntaţă de: Cazul: France vs. UK (Re Fishing Net Mesh Sizes), 1979, nr.141/78

Capitanul Kirk, un pescar danez, a fost acuzat de pescuit in zona de 12 mile de la coasta britanica, ceea ce contravine legislatiei Regatului Unit
Pronuntaţă de: Cazul: R vs. Kent Kirk, 1984, nr.63/83

In urma preocuparii in legatura cu natura relatiei dintre proprietarii unui numar de ambarcatiuni de pescuit si Regatul Unit, a fost adoptat, in 1988,
Pronuntaţă de: Cazul: R. vs. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, nr.C-213/89, 1990

Franta s-a adresat Comisiei cu o plangere impotriva proiectului de lege al Marii Britanii privind marimea ochiurilor de la plasele de pescuit
Pronuntaţă de: Cazul: France vs. UK (Re Fishing Net Mesh Sizes), 1979, nr.141/78

Capitanul Kirk, un pescar danez, a fost acuzat de pescuit in zona de 12 mile de la coasta britanica, ceea ce contravine legislatiei Regatului Unit
Pronuntaţă de: Cazul: R vs. Kent Kirk, 1984, nr.63/83

In urma preocuparii in legatura cu natura relatiei dintre proprietarii unui numar de ambarcatiuni de pescuit si Regatul Unit, a fost adoptat, in 1988,
Pronuntaţă de: Cazul: R. vs. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, nr.C-213/89, 1990

Franta s-a adresat Comisiei cu o plangere impotriva proiectului de lege al Marii Britanii privind marimea ochiurilor de la plasele de pescuit
Pronuntaţă de: Cazul: France vs. UK (Re Fishing Net Mesh Sizes), 1979, nr.141/78

Capitanul Kirk, un pescar danez, a fost acuzat de pescuit in zona de 12 mile de la coasta britanica, ceea ce contravine legislatiei Regatului Unit
Pronuntaţă de: Cazul: R vs. Kent Kirk, 1984, nr.63/83

In urma preocuparii in legatura cu natura relatiei dintre proprietarii unui numar de ambarcatiuni de pescuit si Regatul Unit, a fost adoptat, in 1988,
Pronuntaţă de: Cazul: R. vs. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, nr.C-213/89, 1990Articole Juridice

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Sursa: CartiAgricole.ro

Phishing-ul
Sursa: Securizare.ro