din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4720 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, din 13.03.2019

Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, din 13.03.2019

  Publicat: 24 Mar 2019       2701 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, din 13.03.2019

Publicat in Monitorul Oficial nr. 220 din 21.03.2019

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
A fost promulgat la 11.09.1865
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

CAPITOLUL I

Procedura privind emiterea si comunicarea deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale accesorii sub o anumita limita

1. In situatia in care debitorul nu achita obligatiile fiscale principale la termenul de scadenta, organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului calculeaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala.

2. Dobanzile si penalitatile de intarziere se stabilesc prin decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, denumite in continuare decizii.

3. Deciziile se emit trimestrial, pentru toti debitorii, cu exceptia:

Derogari (1)

a) debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata;

b) debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare in registrul comertului;

c) debitorilor carora li s-a deschis procedura insolventei in baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu se calculeaza obligatii fiscale accesorii pentru creantele nascute anterior deschiderii procedurii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 80 alin. (2) si art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) debitorilor declarati insolvabili care nu au venituri si bunuri urmaribile;

e) debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale ce fac obiectul suspendarii executarii silite prin depunerea unei scrisori de garantie/polita de asigurare de garantie, pe toata perioada suspendarii executarii silite;

f) debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale, pentru care instanta judecatoreasca de contencios administrativ admite cererea de suspendare a executarii actului administrativ fiscal prin care au fost individualizate aceste obligatii, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz nu se datoreaza penalitate de intarziere pe perioada suspendarii, iar decizia va cuprinde numai dobanzi;

g) debitorilor aflati in diverse stari juridice, respectiv inactivi sau insolvabili cu venituri si bunuri urmaribile mai mici decat cuantumul obligatiilor fiscale.

4. Pentru obligatiile fiscale principale cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa aceasta data, deciziile se emit astfel:

Derogari (1)

a) trimestrial, pentru dobanzi;

b) o singura data, pentru penalitati de intarziere, caz in care se aplica nivelul de 15% din obligatiile principale ramase nestinse.

5. Prin exceptie de la pct. 3 si 4, organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului evalueaza trimestrial cuantumul total al obligatiilor fiscale accesorii ale unui debitor (majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere), iar in cazul in care cuantumul nu depaseste o anumita limita, deciziile se emit, prin aplicatiile informatice, dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale principale restante, astfel:

a) in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 100 lei, pentru contribuabilul persoana fizica.

6. Pentru debitorii prevazuti la pct. 3 lit. g) deciziile se emit, prin aplicatiile informatice, in luna ianuarie a fiecarui an calendaristic, ulterior celui in care acestia au fost declarati inactivi sau insolvabili cu venituri si bunuri urmaribile mai mici decat cuantumul obligatiilor fiscale, dupa caz. Prin exceptie, in cazul in care iesirea din respectivele stari juridice se produce inainte de implinirea acestui termen, deciziile se emit potrivit pct. 3 sau 5, dupa caz.

7. In cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere) este sub plafonul prevazut pentru anulare de Codul de procedura fiscala, nu se emit decizii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 5.

Derogari (1)

8. Prin exceptie de la dispozitiile pct. 7, la cererea debitorului sau in alte situatii prevazute de lege, se emit decizii pentru categoriile de debitori prevazute la pct. 5 si in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere) este sub plafonul prevazut pentru anulare de Codul de procedura fiscala.

9. Decizia se poate emite si comunica debitorului din oficiu sau ori de cate ori acesta solicita achitarea obligatiilor fiscale accesorii, cu conditia ca decizia sa fie confirmata de primire.

10. Decizia se emite si se comunica debitorului atunci cand se constata pericolul prescrierii dreptului de a stabili obligatii fiscale.

11. Sumele reprezentand obligatii fiscale accesorii se rotunjesc la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijeaza fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv.

12. Dupa emitere, deciziile se comunica potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala.

CAPITOLUL II

Procedura privind emiterea si comunicarea deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare pentru debitorii care inregistreaza penalitati de nedeclarare sub o anumita limita

1. In situatia in care contribuabilul/platitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligatiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere.

2. Pentru obligatiile fiscale principale prevazute la pct. 1, contribuabilul/platitorul datoreaza o penalitate de nedeclarare, fara a se mai calcula pentru acestea penalitati de intarziere. Stabilirea penalitatii de nedeclarare, potrivit prezentei proceduri, nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor prevazute de lege.

3. Penalitatile de nedeclarare se stabilesc prin decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare, denumite in continuare decizii.

4. Deciziile prevazute la pct. 3 se emit trimestrial, pentru toti debitorii, cu exceptia:

a) debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata;

b) debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare in registrul comertului;

c) debitorilor carora li s-a deschis procedura insolventei in baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu se calculeaza obligatii fiscale accesorii pentru creantele nascute anterior deschiderii procedurii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 80 alin. (2) si art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) debitorilor declarati insolvabili care nu au venituri si bunuri urmaribile;

e) debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale ce fac obiectul suspendarii executarii silite prin depunerea unei scrisori de garantie/polita de asigurare de garantie, pe toata perioada suspendarii executarii silite;

f) debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale, pentru care instanta judecatoreasca de contencios administrativ admite cererea de suspendare a executarii actului administrativ fiscal prin care au fost individualizate aceste obligatii, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz nu se datoreaza penalitate de intarziere pe perioada suspendarii, iar decizia va cuprinde numai dobanzi;

g) debitorilor aflati in diverse stari juridice, respectiv inactivi sau insolvabili cu venituri si bunuri urmaribile mai mici decat cuantumul obligatiilor fiscale.

5. Prin exceptie de la pct. 4, deciziile se emit, prin aplicatiile informatice, dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale principale prevazute la pct. 1, in cazul in care cuantumul penalitatilor de nedeclarare nu depaseste o anumita limita, astfel:

a) in cazul in care cuantumul penalitatilor de nedeclarare nu depaseste 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) in cazul in care cuantumul penalitatilor de nedeclarare nu depaseste 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) in cazul in care cuantumul penalitatilor de nedeclarare nu depaseste 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) in cazul in care cuantumul penalitatilor de nedeclarare nu depaseste 100 lei, pentru contribuabilul persoana fizica.

6. Pentru debitorii prevazuti la pct. 4 lit. g) deciziile se emit, prin aplicatiile informatice, in luna ianuarie a fiecarui an calendaristic, ulterior celui in care acestia au fost declarati inactivi sau insolvabili cu venituri si bunuri urmaribile mai mici decat cuantumul obligatiilor fiscale, dupa caz. Prin exceptie, in cazul in care iesirea din respectivele stari juridice se produce inainte de implinirea acestui termen, deciziile se emit potrivit pct. 4 sau 5, dupa caz.

Afişează Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, din 13.03.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 727/2019    Creante fiscale    ANAF    Executare silita    Penalitati de intarziere    Codul de procedura fiscala    Prescriptie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Realizarea prin executare silita a unei creante fiscale de catre executorul de drept comun
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud -Sectia I Civila, Decizia nr. 118/R din 23 aprilie 2010

Masuri asiguratorii. Contestare. Bunuri comune. Creante bugetare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � decizia penala nr.386 din data de 17.iunie.2010Articole Juridice

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Punerea in executare a amenzii penale. Art. 599 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Plata obligatiilor fiscale declarate utilizand formularul 112
Sursa: EuroAvocatura.ro

Domiciliul fiscal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exceptia de neconstitutionalitate privind contestatia la executarea creantelor bugetare
Sursa: EuroAvocatura